Тема: Способи вираження складу розчинівМета:навчити студентів обчислювати концентрацію розчинів, сформувати уміння проводити перерахунок з одного способу вираження концентрації розчину в другий.

Знати: основні способи вираження складу розчинів.

Вміти: обчислювати концентрацію розчинів, робити розрахунки для приготування розчинів заданої концентрації.

 

Теоретичні передумови до заняття

Серед кількісних способів вираження концентрації найчастіше зустрічаються й застосовуються масова частка, молярна концентрація, молярна концентрація еквіваленту, моляльна концентрація.

Масова частка- ω(х) визначається відношенням маси розчиненої речовини х до маси всього розчину (в частках одиниці чи у відсотках).

,

Масова часткапоказує скільки грамів речовини міститься в 100г розчину.

Масу речовини можна визначити як суму мас розчиненої речовини і розчинника:

m(розч.)=m(х)+m(розчинника)

Знаючи об'єм V і густину розчину ρ, його масу можна обчислити за формулою:

m(розч.)=Vּρ

Молярна концентрація с(х) показує, яка кількість розчиненої речовини υ(х) міститься в 1л розчину. Одиниці вимірювання моль/л.

; , тоді ;

де η>(х) - кількість розчиненої речовини, моль;

V - об'єм розчину, л;

m(х) - маса розчиненої речовини, г;

М(х) - молярна маса розчиненої речовини, г/моль.

 Молярна концентрація еквіваленту    показує число моль- еквівалентів розчиненої речовини, що міститься в 1л розчину.

Одиниці вимірювання моль/л.

; ; ;

де     - число еквівалентів розчиненої речовини, моль;

- молярна маса еквіваленту розчиненої речовини, г/моль;

m(х) - маса розчиненої речовини, г;

V - об'єм розчину, л;

1/z - фактор еквівалентності.

Моляльна концентраціяb(х) показує, яка кількість розчиненої речовини міститься в 1кг розчинника. Одиниці вимірювання моль/кг.

;         ;

Згідно закону еквівалентів об'єми реагуючих розчинів обернено пропорційні їх молярним концентраціям еквівалентів:

, де

v1 і с(1/z х1) - об'єм (мл) і молярна концентрація еквіваленту розчину речовини х1;

v2 і с(1/z х2) - об'єм (мл) і молярна концентрація еквіваленту розчину речовини х2.

 

Розв'язання типових задач

Задача №1

Яка маса сульфатної кислоти необхідна для приготування 2л розчину з масовою часткою Н24 20%? Густина розчину дорівнює 1,143 г/мл

Разе 'язання

1.  Знаходимо масу розчину за формулою:
m розчину = Vּρ;

m розчину = 2000млּ1,143г/мл = 2286г

2. Визначимо масу розчиненої речовини за формулою:

;

;

Відповідь: m(H2SO4)=457,2г

 

 Задача №2

Густина розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 24,55% дорівнює 1,1790г/мл. Визначити молярну концентрацію і молярну концентрацію еквіваленту розчину сульфатної кислоти.

Розв'язання

1.Визначимо масу 1л розчину сульфатної кислоти

m (розчину) = Vּρ;

m (розчину) = 1,1790г/моль = 1179г

2.Знаходимо масу Н24, що міститься в 1 л її розчину за формулою:

3. Визначимо молярну концентрацію розчину:

4.Знаходимо молярну концентрацію еквіваленту розчину Н24 за формулою:

Відповідь: с(х)=2,95моль/л; с(1/zּх)=5,9моль/л.

 

Контрольні питання

 

1. При випарюванні 20г розчину одержали 4г солі. Визначити масову частку солі в розчині.

2. Яка масова частка хлориду натрію в розчині, одержаного при розчиненні 10г солі в 90г води.

3. В 2л розчину ортофосфорної кислоти міститься 19,6г Н3РО4. Визначити молярну концентрацію цього розчину.

4. Який об'єм матиме розчин купрум (II) сульфату при розчиненні у воді 1,6г CuSO4, якщо відомо, що одержаний розчин має С(СuSО4)=0,05моль/л.

5. Визначити моляльну концентрацію розчину, що містить 54г глюкози С6Н12О6 в 250г води.

6. Яка маса сульфата натрію необхідна для приготування 2л розчину молярної концентрації еквіваленту 0,4моль/л.

7. До 100мл 96% сульфатної кислоти (ρ=1,84г/моль) добавили 400мл води. Чому дорівнює масова частка одержаного розчину, якщо відома його густина (ρ =1,23г/моль).

8. 5г технічної солі NаСl розчинили у воді і одержали 200мл розчину молярної концентрації 0,2моль/л. Яка масова частка хлориду натрію в даному зразку технічної солі.

9. В 5л розчину молярної концентрації 6моль/л міститься 1260г речовини. Визначити молярну масу розчиненої речовини.

10.Яка маса КС1 міститься в 500мл розчину молярної концентрації 3 моль/л.

11.Чому дорівнює молярна концентрація розчину Н24 з масовою часткою Н24 50,5%, густина розчину дорівнює 1,40г/мл.

12.Яка маса хлориду барію необхідна для приготування 0,5л розчину молярної концентрації еквіваленту 0,5моль/л.

13.В мірній колбі місткістю 500мл приготували розчин з наважки Nа2СО3 масою 2,5г. Визначити: а) молярну концентрацію розчину; б) молярну концентрацію еквіваленту; в) титр розчину.

14.Скільки мілілітрів 96% сульфатної кислоти (ρ дорівнює 1,84г/мл) необхідно для приготування 1500мл розчину молярної концентрації еквіваленту 0,2моль/л.

15.Чому дорівнює молярна концентрація еквівалента і титр розчину NаОН, якщо на титрування 30мл розчину хлороводневої кислоти молярної концентрації еквіваленту 0,1985моль/л необхідно 16,33мл розчину NаОН. Яка маса лугу міститься в 5л такого розчину.

Тестові завдання для самоперевірки

Та контролю засвоєння знань


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 1139; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!