Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь1. Виберіть критерії, за яким визначають швидкість хімічних реакцій:

а) кількість утворених продуктів реакції;

б) тепловий ефект реакції;

     в) зміна концентрацій реагуючих речовин за одиницю часу;

    г) зміна стану рівноваги в системі.

2. Закон діючих мас: швидкість хімічної реакції прямо пропорційна добутку 

а) концентрації реагуючих речовин та температури;

б) концентрації реагуючих речовин у ступенях відповідних стехіометричних коефіцієнтів;

 в) константи рівноваги та температури;

г) об'ємів реагуючих речовин у ступенях відповідних стехіометричних коефіцієнтів.

3.Швидкість реакції 2NO2(г)=N2O4(г) при збільшенні концентрації NO2 втричі:

а) збільшиться у 3 рази;                     в) збільшиться у 9 разів;

б) зменшиться у 6 разів;                     г) збільшиться у 6 разів.

4. Каталізатор – це речовина, яка ...

а) збільшує вихід продукту;                     б) змінює швидкість реакції;

в) входить до складу продуктів реакції;      г) зменшує вихід продукту.18.

5. Кінетичне рівняння реакції 2NO+Cl2=2NOCl записується так:

а) υ= υкінцева- υпочаткова;                  в) υ=K∙2[NO]∙[Cl2];

б) υ=K∙[NO]2∙[Cl2];                     г) υ=K∙[NOCl]2.

6. Запис закону діючих мас у вигляді υ = K · [O2] відповідає:

а) S+O2=SO2;                    в) 2CO+O2=2CO2;

б) 2H2+O2=2H2O;                       г) N2+O2=2NO.

7. Вкажіть, у скільки разів зростає швидкість реакції згідно з правилом Вант – Гоффа при підвищенні температури на кожні 10 градусів:

а) у 10 разів;                    в) у 4-6 разів;

б) у 2-4 рази;                    г) у 6-8 разів.

8. Швидкість хімічної реакції при збільшенні температури на 30С (температурний коефіцієнт дорівнює 3) збільшиться у:

а) 3 рази;                          в) 9 разів;

б) 27 разів;                                 г) 6 разів.

9. Виберіть рівняння реакції, яка належить до необоротних реакціях:

а)3H2+N2=2NH3;               в)H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O;

б)2H2+O2=2H2O ;             г)Na2CO3+H2O=NaOH+NaHCO3.

10 При хімічній рівновазі ...

а) швидкість прямої реакції більша від швидкості зворотної реакції;

б) швидкість прямої реакції менша від швидкості зворотної реакції;

в) швидкість прямої реакції дорівнює швидкості зворотної реакції;

г) швидкість хімічної реакції сягає максимуму.

11. Як вплине підвищення тиску на рівновагу в системі: SO2 + Сl2 ↔ SO2Сl2

     а) в бік утворення вихідних речовин;   б) в бік утворення продуктів;

   в) не зміниться;                                       г) дорівнює нулю.

12. У якому напрямку зміститься рівновага хімічної реакції

  2СО + О2 ↔ 2СО2   ∆H° = -569,02 кДж при підвищенні температури:

    а) зміститься вправо;                       б) зміститься вліво;  

    в) не зміститься;                           г) сягає максимуму.

13. Як зміниться швидкість утворення аміаку   3Н2 + N2 = 2NН3     при збільшені тиску в системі у два рази?

  а) зросте у 4 рази;                   б) зменшиться у 8 разів;

  в) зросте у 16 разів;                г) не змінюється.

14. У реакції C2H4(г)+H2(г)↔C2H6(г), ΔH > 0 для отримання більшої кількості C2H6 необхідно:

а) знизити температуру;                     в) застосувати каталізатор;

б) підвищити температуру;                г) вивести із системи Н2.

15. Виберіть прізвище вченого, який сформулював принцип динамічної рівноваги:

а)Д.І.Менделєєв;              в)Авогадро;

б)Ле Шательє;                  г)С.Арреніус.

Завдання 16-30 мають кілька правильних відповідей. Оберіть правильні, на Вашу думку, відповіді.

16. Швидкість хімічної реакції залежить від:

а) природи реагуючих речовин;

б) концентрації розчинених і газоподібних речовин;

в) концентрації твердої речовини;     г) каталізатора.

17. Каталізатори:

а) вихідні речовини; б) додаткові речовини;              в) змінюють швидкість реакції;    г) не впливають на швидкість реакції; д) витрачаються в перебігу реакції; е) не витрачаються в перебігу реакції; ж) беруть участь в реакції;

з) не беруть участі в реакції.

18. З підвищенням температури на кожні десять градусів швидкість хімічної реакції:

 а) збільшується;              в) у 2-4 рази;

б) зменшується;                г) у 10 разів.

19. Хімічна рівновага:

а) характерна для всіх реакцій за будь яких умов;

б) характерна для оборотних реакцій за стандартних умов;

в) стан системи, при якому швидкість прямої і зворотної реакції дорівнюють одна одній;

г) стан системи, в якому припиняються і пряма, і оборотна реакції.

20. Константа рівноваги залежить від:

а) властивостей розчинника;              в) температури;

б) природи реагуючих речовин; г) концентрації реагуючих речовин.

21. Виберіть умови, за яких прискорюється реакція:

2Cu( тв) +O2( г) =2CuO( тв) +276 кДж.

а) при підвищенні тиску;   б) при підвищенні температури;

в) при зниженні температури та тиску;

г) при зниженні температури та збільшенні тиску.

22. Виберіть реакції, в яких підвищення тиску зміщує рівновагу в бік утворення продуктів реакції:

а) H2(г)+Cl2(г)  2HCl(г);                 г) 2SO2(г)+O2(г)  2SO3(г);

б) CO(г)+H2O(г)  CO2(г)+H2(г);               д) 2NO2(г)  N2O4(г);

в) CH4(г)+H2O(г)  CO(г)+3H2(г);             е) N2(г)+3H2(г)  2NH3(г).

23. Вкажіть умови, що збільшують початкову швидкість екзотермічної реакції окиснення сульфур (IV) оксиду киснем:

а) підвищення температури;     б) підвищення тиску;

в)зниження температури і зниження тиску;

г)підвищення температури і зниження тиску.

24. Виберіть умови, за якими уповільнюється реакція:

FeO(тв.)+CO(г)→ Fe(тв.)+CO2(г)+17 кДж

а) при зниженні тиску;        б) при зниженні температури;

в) при підвищенні температури та тиску;

г) при підвищенні температури та зниженні тиску;

д) при зниженні температури та підвищенні тиску.

25. Рівновага в гомогенній системі 2СО + O2→ 2CO2 ΔH < 0 зміститься вліво за підвищення:

а) тиску; б) температури;    в) концентрації O2;    г) концентрації СО.

26. На стан хімічної рівноваги не впливає:

а) температура;   б) тиск;   в) концентрація реагуючих речовин;

г) збільшення площі взаємодії реагуючих речовин.

27. Швидкість реакцій між металом і сіркою залежить від:

а) температури;                в) площі поверхні стикання речовин;

б) тиску;                            г) природи металу.

28. Хімічна кінетика вивчає:

а) змінювання теплових ефектів реакції в часі;

б) швидкості хімічних реакцій;

в) механізми хімічних реакцій;

г) теплоти утворення продуктів реакції;

д) змінювання внутрішньої енергії речовини в ході реакції.

29. Гомогенні реакції протікають в:

а) розчиненому стані;          в) газовому стані;

б) неоднорідному стані;            г) гетерогенній системі.

30. Розрахуйте величину температурного коефіцієнта хімічної реакції, якщо при підвищенні температури від 100ºС до 120ºС швидкість реакції збільшиться у 4 рази:

а) 2,0; б)3,5;    в) 4,0;    г) 2,5.

Практичне заняття


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 1239; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!