Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку відповідь1. Розчин містить:

 а) не менше двох компонентів;   б) один компонент;     

 в) не більше двох компонентів;   г) ні одного компоненту.

2. Властивість речовини розчинятися у воді або іншому розчиннику називається:

а) розчинність; б) концентрація;      в) кристалізація;     г) дисоціація.

3. Укажіть формулу речовини, яка добре розчиняється у воді:

а) Сu(ОН)2,     б) КОН;  в) ВaSO4; г) СaSO4.

4. Укажіть формулу речовини, яка практично не розчиняється у воді:

а) ZnCl2, б) AgCl; в) H2SO4; г) HNO3.

5. Склад розчину виражається за допомогою:

а) безрозмірних фізичних величин;      б) теплового ефекту;

в) закону діючих мас;                             г) концентрації.

6. Масова частка розчиненої речовини виражається у :

а) грамах розчиненої речовини на 1 моль розчинника;

б) частках одиниці;

в) грамах розчиненої речовини на 1 л розчинника;

г) грамах розчиненої речовини на 1 моль розчину.

7. Відношення кількості розчиненої речовини (моль) до об’єму розчину (л або дм3) називається:

а) молярністю розчину;            в) масовою часткою розчиненої речовини;

б) мольною часткою;       г) об’ємною часткою.

8. Розчини, що мають високий вміст розчиненої речовини, називаються:

а) розведені;            в) колоїдні;

б) концентровані;   г) ненасичені.

9. Молярна концентрація – це:

а) відношення маси розчиненої речовини до маси розчину;

б) відношення кількості розчиненої речовини до об’єму розчину;

в) відношення кількості еквівалента розчиненої речовини до об’єму розчину;

г) відношення кількості розчиненої речовини до маси розчинника.

10. Молярна концентрація еквівалента розраховується за формулою:

а)          б)      в)    г)

11. Ненасиченим називають розчин, у якому:

а) за даних умов речовина більше не розчиняється;

б) за даних умов ще можна розчинити деяку кількість речовини;

в) вміст розчиненої речовини становить менше, ніж 10%;

г) вміст розчиненої речовини становить понад 10%.

12. Виберіть твердження, яке визначає густину розчину як відношення:

а) маси розчиненої речовини до об'єму розчину;

б) маси розчиненої речовини до маси розчину;

в) маси розчину до об'єму розчину;

г) маси розчинника до маси розчину.

13. Вкажіть кращій розчинник гексану:

а) вода;              б) амоніак;           в) бензол; г) спирт.

14. Виберіть речовину, водний розчин якої називають нашатирним спиртом:

а) амоніак;              б) сода;           в) етанол; г) оцтова кислота.

15. Виберіть твердження, яке характеризує процес розчинення сульфатної кислоти у воді:

а) не супроводжується тепловим ефектом;

б) супроводжується поглинанням теплоти;

и) супроводжується виділенням теплоти;

г) відбувається лише за певних температур.

        

При виконання завдань 16-30 Ви повинні дати одну правильну відповідь у вигляді числа, знайти яке можна лише виконавши на чернетці правильно певні розрахунки.

16 Маса сульфатної кислоти, яка міститься в 200 г розчину з масовою часткою кислоти 20%, становить:

а) 40 г;              б) 20 г;             в) 180 г.

17. У 120 г води розчинили 30 г солі. Масова частка солі у розчині становить:

а) 20%;           б) 90%;           в) 25%;           г) 75%.

18. Визначте маси солі і води, які треба взяти, щоб приготувати 400 г розчину з масовою часткою солі 3%:

а) 12 г солі і 388 г води;            в) 100 г солі і 300 г води;

б) 3 г солі і 397 г води;                       г) 1,2 г солі і 398,8 г води.

19. Маса калій фосфату, яка необхідна для приготування 250 г розчину з масовою часткою калій фосфату 8 %, становить:

а) 8 г;              б) 20 г;             в) 242 г.

20. Натрій гідроксид, кількість речовини якого становить 2,5 моль, розчинили в 150 г воді. Укажіть масову частку розчиненої речовини в розчині:

а) 40%;        б) 35%;       в) 30%; г) 25%.

21. У розчині об’ємом 200 мл міститься натрій гідроксид масою 8 г. бчисліть молярну концентрацію цього розчину:   

 а) 1 моль/л;        б) 2 моль/л;       в) 0,5 моль/л.

22. Чому дорівнює молярна концентрація еквіваленту 0,1М розчину кислоти Н3РО4:

а) 0,1 моль/л; б) 0,3 моль/л; в) 0,033 моль/л;  г) 0,37 моль/л.

23. Масова частка цукру в чашці з чаєм ( 250 мл ), у яку поклали одну столову ложку цукру, становить ___ % (столова ложка містить приблизно 25г цукру):

а) 25%; б) 12,5; в) 10%; г) 30.

24. Обчисліть молярну концентрацію розчину, якщо відомо, що 0,5 л цього розчину містить 20 г натрій гідроксиду:

а) 1 моль;             б) 0,5 моль;             в) 2 моль.

25. Розрахуйте молярну концентрацію натрій нітрату , якщо в 5 л міститься 17 г солі.

а) 0,04 моль/л;        б) 0,1 моль/л;        в) 1 моль/л.

26. При взаємодії 38 мл розчину фтороводню (ρ=1,057 г/мл, масова частка HF16%) з 250 г 20% розчину кальцій гідроксиду утворилося ____ г солі:

а) 74 г; б) 62,5 г; в) 84 г; г) 65,5 г.

27. При взаємодії 332,4 мл розчину хлоридної кислоти (ρ =1,098 г/мл, масова частка кислоти становить 20%) з кальцій карбонатом виділяється ____ л газу (н.у.):

а) 2,24 л; б) 22,4 л; в) 36,5 л; г) 76л.

28. Нормальність розчину NaOH дорівнює 0,2 моль/л (густина розчину 1,01 г/мл), тоді молярна концентрація дорівнює:

а)4,8 моль/л;                              в)0,1моль/л;

б)1,0моль/л    ;                                г)0,2моль/л.

29. Молярна концентрація розчину HNO3 становить 0,01 моль/л, тоді молярна концентрація еквіваленту дорівнює:

а) 0,05; б) 0,01;  в) 10-3; г) 1.

30. Молярна концентрація евіваленту розчину КОН дорівнює 0,1 моль/л, тоді молярна концентрація дорівнює:

а) 0,05; б) 10-2;   а) 0,1;    г) 10.

 

Лабораторна робота № 4


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 1393; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!