Завдання 1-15мають по чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку відповідь 

1. Еквівалент H2SO4 у реакціях

H2SO4+Mg → MgSO4+H2;   H2SO4+2KOH → K2SO4+2H2O

становить: а) 1/2 моль;  б) 1 моль; в) 0,5 моль; г) 2моль.

2. Молярна маса еквіваленту H2SO4 у реакціях:

H2SO4+Zn=ZnSO4 + H2;          H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2H2O

Дорівнює:    а) 98г/моль;    б) 49г/моль;    в) 0,5г/моль;     г) 1г/моль.

3. Еквівалент Al(OH)3 у реакціях

Al(OH)3+HCl → Al(OH)2Cl+H2O; Al(OH)3+HNO3 → Al(OH)2NO3+H2O

становить:  а) 1/2 моль;         б) 1/3 моль;  в) 1 моль;          г) 26 моль.

4. Молярна маса еквіваленту Al(OH)3 у реакціях.

Al(OH)3+2HNO3 → AlOH(NO3)2+2H2O;

Al(OH)3+H2SO4 → AlOHSO4+2H2O.

дорівнює:    а) 39г/моль;  б) 78г/моль;    в) 26г/моль;    г) 0,5 г/моль.

5. Fe(OH)3 взаємодіє з хлоридною кислотою з утворенням хлорид дигідроксоферума.   Еквівалент Fe(OH)3 в цій реакції становить:

а) 1/2 моль;     б) 1 моль;     в) 1/3 моль; г) 0,5 моль.

6. Маса 1 еквіваленту елементу називається:

а) еквівалент;                                         в) молярна маса;

б) еквівалентна маса;                               г) мольна маса.

7.Молярна маса еквіваленту виражається в:

а) моль;    б) л/моль;               в) г/моль;            г) г/мл.

8.Кількість речовини, що сполучається з 1 моль атомів гідрогену або зміщує цю саму кількість атомів гідрогену у хімічних реакціях називається:

а) еквівалентний об’єм;                   в) закон еквівалентів;

б) еквівалентна маса;                       г) еквівалент.

9.Еквівалентний об’єм водню становить:

а) 22,4 л/моль;     б) 5,6 л/моль;    в) 11,2 л/моль;    г) 7,4 л/моль.

10.Математичний вираз закону еквівалентів:

а) ;                б) ;

в) ;       г)

11. Число, що показує, яка частка реальної частинки речовини еквівалентна одному йону гідрогену в даній кислотно – основній реакції або одному електрону в реакції окиснення – відновлення називається:

а)еквівалент;                                     в)фактор еквівалентності;

б)еквівалентна маса;                        г)еквівалентний об’єм.

12.Молярний об’єм будь-якого газу при н.у. дорівнює:

а) 11,2 л; б) 5,6 л; в) 1 л;    г) 22,4 л.

13. Молярна маса еквіваленту для оксидів визначається за формулою:

а) ;         б) ;

в) ;                                  г)

14.Молярна маса еквіваленту чисельно дорівнює:

а)відносній масі еквівалента в г/моль;             в)еквіваленту;

б)еквівалентному об’єму в л/моль;                  г)молярній масі в г/моль.

15.Молярна маса еквівалента сполуки дорівнює:

а)сумі молярних мас еквівалентів складових його частин;

б)добутку фактора еквівалентності на молярну масу речовини;

в)молярній масі;

г)еквівалентному об’єму.

При виконанні завдань 16-30 Ви повинні дати одну правильну відповідь у вигляді числа, знайти яке можна лише виконавши на чернетці правильно певні розрахунки.

16. При розчиненні у воді 0,045 г тривалентного металу виділилось 56 мл водню, виміряного за н.у. Молярна маса еквіваленту металу дорівнює:

а) 9 г/моль;       б) 27 г/моль; в) 3 г/моль;              г) 16 г/моль.

17. Молярна маса еквіваленту металу у 2 рази більша, ніж молярна маса еквіваленту оксигену. У скільки раз маса оксиду більша маси металу:

а) у 2 рази;  б) у 2,5 рази;     в) у 1,5 рази;     г) у 3 рази.

18. Сульфур утворює хлориди S2Cl2 і SCl2, молярна маса еквіваленту сульфура в SCl2 дорівнює 16г/моль. Вибрати правильне значення молярної маси еквіваленту сульфура в S2Cl2:

а) 8 г/моль; б) 16 г/моль; в) 32 г/моль; г) 4 г/моль.

19. Молярна маса еквіваленту металу дорівнює 12г/моль. Чому дорівнює молярна маса еквіваленту його оксиду;

а) 24 г/моль;   б) 20 г/моль;   в) 32 г/моль;    г) неможливо визначити.

20.На нейтралізацію 2,45 г кислоти потрібно 2,00 г натрій гідроксиду. Молярна еквіваленту кислоти становить:                  

    а) 45г/моль;         б) 24г/моль;       в) 49г/моль;        г) 40г/моль.

21. Маса натрій гідросульфата, що утворюється при нейтралізації сульфатної кислотою розчину, який містить 8 г NaOH, дорівнює:

а) 24 г;    б) 40 г; в) 8 г;    г) 120 г.

22. При згоранні 5,00 г металу утворюється 9,44 г оксиду металу. Молярна маса еквіваленту металу становить:

а) 9,01 г/моль; б) 9 г/моль;              в) 12 г/моль; г) 24г/моль.

23.Метал масою 3,24 г утворює оксид масою 3,48 г і сульфід масою 3,72 г. Молярна маса еквіваленту металу і сульфуру становить відповідно:

а)102 г/моль і 16 г/моль;                 б) 108 г/моль і 16 г/моль;

в) 32 г/моль; і 100 г/моль                г) 104 г/моль і 48 г/моль.

24. Деякий метал масою 1,00 г сполучається з 8,89 г брому і з 1,78 г сульфуру. Молярна маса еквіваленту сульфуру дорівнює 16,0 г/моль, а молярні маси еквівалентів брому і металу становлять:

а) 80 г/моль і 9,02 г/моль; б) 79 г/моль і 10 г/моль; 

в) 79,9 г/моль і 9 г/моль; г) 82 г/моль і 18 г/моль.

25. Для розчинення 16,88 г металу потрібно 14,7 г сульфатної кислоти. Молярна маса еквіваленту металу і об’єм гідрогену, який виділився, дорівнюють відповідно:

а) 56 Г/моль і 3,36 л;                           в) 24 г/моль і 336 л;

б) 48 г/моль і 33,6 л;                            г) 12 г/моль і 3,36 л.

26. На відновлення 1,8 г оксиду металу витрачено 883 мл гідрогену ( при н.у.) Молярна маса еквіваленту оксиду і металу дорівнюють:

а) 22,4 г/моль і 16 г/моль;                      в) 44 г/моль і 24 г/моль

б) 24 г/моль і 18 г/моль                          г) 2402 г/моль і 16,2 г/моль.

27.Кальцій масою 1,60 г і цинк масою 2,16 г витісняють із кислоти однакові кількості гідрогену, молярна маса еквіваленту кальцію дорівнює 20 г/моль, тоді молярна маса еквіваленту цинку становить:

а) 32,6 г/моль; б) 64 г/моль; в) 16 г/моль; г) 24 г/моль.

28.Вибрати правильне значення еквівалентних об’ємів оксигену і гідрогену при нормальних умовах:

а) 11,2 л О2 і 22,4л Н2;                              в) 5,6 л О2 і 11,2 Н2;

б) 11,2 л О2 і 11,2 л Н2;                            г) 22,4 лО2 і 11,2 л Н2.

29. Деяка кількість металу, молярна маса еквіваленту якого дорівнює 28 г/моль, витісняє із кислоти 0,7 л гідрогену (н.у.) і маса металу дорівнює:

а) 1,75 г; б) 28 г; в) 3,50 г; г) 12 г.

30.Із нітрату металу масою 3,85 г одержали його гідроксид масою 1,60 г. Молярна маса еквіваленту металу дорівнює:

а) 62 г/моль; б) 15 г/моль; в) 17 г/моль; г) 31 г/моль

Практичне заняття


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 874; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!