В. Г. Крыжановский, В. И. Лапенков, В. И. Лютер и др. Антикризисное 12 страницаӘлемнің нарықтық экономикасы әртүрлі деңгейде дамыған елдерінің дағдарысты мемлекеттік реттеу аспектілерін салыстыра отырып, біз дағдарысты мемлекеттік реттеуді бірнеше белгілері бойынша жіктедік. Дағдарысты мемлекеттік реттеуді түрлі белгілері бойынша жіктеуді 1 кестеде келтіріп отырмыз.

1 кесте - Дағдарысқа қарсы мемлекеттік реттеуді түрлі белгілер бойынша жіктеу

Жіктеу белгілері Дағдарысқа қарсы мемлекеттік реттеу түрлері
1. Тараптарды қорғау        кредиторлар мүдделерін қорғайтын; бейтарап;        кәсіпорын мүдделерін қорғайтын
2 Кәсіпорынның төлемқабілетсіздігін Тану  төлемдер сомасы;  төлемдер мерзімі
  Сауықтыру мерзімінің ұзақтығы   үш айға дейн;   үш айдан алты айға дейн;   алты айдан бір жылға дейін.
4. Конкурстық салмақты өткізуі     әлеуметгік бағьггталған;     әлеуметтік бағытталмаған.
5. Төлемқабілетсіздік  диагностикасын өткізуі        жедел диагностика;        терең талдау жүргізу.

Бұл кестеде келтірілген белгілер бойынша Қазақстандағы дағдарысты мемлекеттік реттеуді кредиторлар мүддесін қорғайтын, төлемдер мерзімі бойынша төлем қабілеттігін анықтайтын, оңалту мерзімі алты айға дейінгі, әлеуметтік бағытталған, жедел диагностикалы заңдылық деп қарастыруға болады.

Төлем қабілеттілікті анықтау диагностикасы ҚР-сы заңдылығы бойынша тек қана екі коэффициент арқылы жүргізіледі де, әр саланың кәсіпорындарын өз ерекшеліктеріне қарамай өткізіледі. Ал, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесі үшін дағдарысты реттеудің жедел диагностикасы кәсіпорын қызметін жан-жақты көрсетпейді. Осы мәселенің әдістемелік тұстарын біз толығырақ қарастыруды жөн көрдік.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет:

1. Ахметов К.Ғ. Менеджмент негіздері. – Алматы, 2005.- 519б.

2. Бердалиев К.Н.Өмірзақов С.Ы. Менеджмент негіздері. – Алматы, 2012.- 429б.

3. М.Мескон, А.Хедоури. Основы менеджмента. – Москва, 2002.

4. Бердалиев К.Б. и др. Основы менеджмента. – Алматы, 2007. – 501с.

5. Глухов В.В. Менеджмент – СПБ.: СпецЛит, 2010.- 312с.

 

Қосымша әдебиет:

6. Қазақстан Республиксының еңбек кодексі. – Алматы, 2007. – 421 б.

7. Зайцев Г.Г. Управление персоналом / Учебное пособие. – Москва, 2005. – 84с.

8. Управление персоналом / Учебное пособие под ред. Сербиновского Б.Ю. и Самыгина С.М. – Москва, 2011. -343с.

9. Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент. – Москва, 2011. – 111с.

10.  Бердалиев Қ.Б. Основы управления экономикой Казахстана. Алматы, Қаз ГАУ, 2005.- 365б.

11.  Нурсеитов А.А., Нурсеитов Н.А. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. – Алматы, ҚазГАУ, 2012.- 160с.

12.  Герчикова Н.Н. Менеджмент. Учебник. – М., Банки и биржы, ЮНИТИ, 2005.- 645с.

13.  Вершигор Е.Е. Менеджмент.: Учеб.пособие; 2-е изд., перераб. И док.-М.: Инфра – М, 2010.- 705с.

14.  Мейірбеков А.Қ., Әлімбетов Қ.Ә. Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2011. – 252 б.

15.  К.А.Раицкий. Экономика организаций (предприятия). – Москва, 2012.-590 с.

16.  Владимирова Л.П. Экономика труда: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательный Дом «Дашков и Ко», 2002. – 300 с.

17.  «Қазақстан Республикасының еңбек туралы» ҚР Заңы Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы (Қазақстан Республикасының 1999 ж. 10 желтоқсандағы N 493-І) Заңы (2006.07.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // http://om114kaz.narod.ru/Enbek_zany.htm

18.  Назарова В.Л. Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп: Оқулық/ Жалпы редакциясын басқарған Н.Қ.Мамыров. – Алматы: Экономика, 2010. – 310 б.

19.  Қаржылық есеп: оқу құралы/Қ.Қ. Кеулімжаев, З.Н. Әжібаева, Н.А. Құдайбергенов, А.Ә. Жантаева- Алматы, “Экономика” 2011-330 б.

20.  Epstein, Richard A. Can technological innovation survive government regulation ? // http://thomsonreuters.com.

21.  Heiden, Barbara, Weigl, Matthias, Angerer, Peter et al. Association of age and physical job demands with musculoskeletal disorders in nurses // http://thomsonreuters.com

22.  Public Management Developments in United Kingdom // http://193.51.65.78./pumacountry/uk .htm

23.  Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Учебник. – М.: Инфра-М., 1997. – 336 с.

24.  Wright, P. Daniel; Mahar, Stephen.Centralized nurse scheduling to simultaneously improve schedule cost and nurse satisfaction // http://thomsonreuters.com

25.  Sahin, Idris. The Principals of Primary Schools Ideas on Their School Development Strategies and Practices // http://thomsonreuters.com

26.  Экономика труда в схемах и таблицах. Учебно-наглядное пособие. Сост. Е.В.Шубенкова, Е.Е. Миргород. – М.: Изд-во Рос. Экон. Акад., 2003. – 202 с.

27.  Джумабаев С.К. Управление человеческими ресурсами. – Алматы: Ғылым, 2008. – 214 с.

28.  Рахметов Б.А. Персоналды басқару: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2005. – 288 б.

29.  Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. Учебное пособие. Москва-Новосибирск, 2008. – 402 с.

30.  Садренов И.К. Система форм оплаты труда, стимулирующих достижение конечных результатов деятельности преприятий // Қаз ҰУ хабаршысы. Экономика сериясы. – 2011. - №5 (45), С.98-102

31.  Чернов В.А. Экономический анализ: торговля, общественное питание, туристический бизнес: Учебное пособие для ВУЗов/ Под. ред. проф. М.И.Баканова, - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 686 с.

32.  Кенжалина Ж.Ш. Оплата труда на промышленных предприятиях. Учебное пособие. Алматы, Экономика, 2010. – 188 с.

Основная литература:

1. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. – М.:

ИНФРА-М, 2011 г.

2. Юн Г.Б. Методология антикризисного управления: учебное пособие –

М.: Дело, 2010 г.

б) Дополнительная литература:

В. Г. Крыжановский, В. И. Лапенков, В. И. Лютер и др. Антикризисное


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 336;