Http : //www.soccer.ru/dynamo/rus/index.html адресіндегі index.html нені білдіреді?A) Протокол аты

B) Адрестің домендік бӛлігінің аты

C) Сервердегі каталог аты

D) Web-парақ файлының аты

E) Сервер атауы

30. Бірдей хаттамаларды пайдаланатын желілерді байланыстыратын компьютер атауы қандай?

A) Сервер

B) Желі торабы

C) Провайдер

D) Клиент

E) Протокол

31. Интернетке кіретін әрбір компьютердің тӛрт блоктан тҧратын ӛз адресі дегеніміз не?

A) IP адрес

B) URL адрес

C) DNSадрес

D) SRL адрес

E) E-mail

32. INTERNET FTP қандай қызмет кӛрсете алады?

A) Адресті ӛңдеу-жетілдіру

B) Web-бетін іздеу

C) Адресті іздеу

D) Қазіргі уақыттағы тікелей қарым-қатынас

E) Файлды беру

33. WEB-қҧжатты қандай бағдарламакӛмегімен қарауға болады?

A) Компилятор

B) Браузер

C) Интерпретатор

D) Мәтіндік редактор

E) Дұрыс жауабы жоқ

34. Шлюздің атқаратын қызметі қандай?


A) Объектілерді әртүрлі деректермен алмастыру протоколдарымен біріктіру

B) Объектілерді бірдей деректерді алмастыру протоколдарымен біріктіру

C) Сигналды күшейту

D) Деректерді фильтрлеу

E) Дұрыс жауабы жоқ

35. Маршрутизатордың атқаратын қызметі қандай?

A) Объектілерді әртүрлі деректермен алмастыру протоколдарымен біріктіру

B) Деректерді фильтрлеу

C) Объектілерді бірдей деректерді алмастыру протоколдарымен біріктіру

D) Сигналды күшейту

E) Дұрыс жауабы жоқ

36. Деректерді желі бойынша OSI моделін ӛткізудің қанша деңгейі бар?

A) 5

B) 4

C) 6

D) 7

E) Дұрыс жауабы жоқ

37. Қандай деңгейдің интерфейсі OSI деректерді ӛткізу моделі TCP/IP базалық протоколды суреттейді?

A) Желілік-арналық

B) Ӛкілдік-сеанстық

C) Сеанстық-транспорттық

D) Транспорттық-желілік

E) Дұрыс жауабы жоқ

38. OSI деректерді ӛткізу моделінің қай деңгейінде ақпарат кадр тҥрінде беріледі?

A) Арналық

B) Транспорттық

C) Желілік

D) Физикалық

E) Дұрыс жауабы жоқ

39. Желінің стандартты топологиясына қандай топологияны жатқызуға болмайды?

A) Жұлдыз

B) Сақина

C) Жапырақтық

D) Жалпы шина

E) Барлық жауап дұрыс

40. OSI деректерді ӛткізу моделінің қай деңгейінде ақпарат хабарлама тҥрінде беріледі?

A) Сеанстық


B) Ӛкілдік

C) Қолданбалық

D) Транспорттық

E) Дұрыс жауабы жоқ

41. INTERNET-тің қай қызметінде HTTP протоколы бар?

A) Электрондық почта

B) Телеконференциялар

C) WWW

D) Файлды жеткізу

E) Қазіргі уақыттағы қарым-қатынас

Гиперсілтеме дегеніміз не?

A) Әмбебап нұсқаушысы бар, тәг

B) IP-адрес

C) Домендік ат

D) WWW қызметінің қосымша протоколы

E) Дұрыс жауабы жоқ

43. MS-тің қандай қосымшасы Web-қҧжатпен жҧмыс жасауға мҥмкіндік береді?

A) SQL SERVER

B) Exchange

C) Internet Explorer

D) System Management server

E) Дұрыс жауабы жоқ

44. IP-адрестің дҧрыс жазылған нҧсқасы қайсысы?

A) 295.32.11.89

B) 195-46-15-27

C) 74.61.20

D) 1.249.33.68

E) Дұрыс жауабы жоқ

45. Келесі URL адресінің қай жазуында қате бар?

A) ftp//ftp.glasnet.ru/user

B) http://ww.km.ru

C) http://kz.pilot/personal

D) ftp://citforum.ftp.ru/pub/bach.zip

E) Дұрыс жауабы жоқ

46. Желідегі байланыстың қандай тҥріне модем қажет?

A) Талшықтық

B) Спутниктік

C) Телефондық

D) Кабельдік

E) Дұрыс жауабы жоқ

47. Интернетпен қосылуды жҥзеге асыратын заңды тҧлға қалай аталады?

A) Сервер


B) Провайдер

C) Клиент

D) Web- сервер

E) Модем

48. Жеке ақпараттық блоктарда қай адрес нҥктемен ажыратылады?

A) IP адресі

B) URL адресі

C) DNSадресі

D) SRL адресі

E) E-mail

49. Интернетке қосылған компьютердің міндетті тҥрде қандай ерекшелігі болады?

A) WEB-құжаты

B) IP-адресі

C) FTР хаттамасы

D) WWW қызметінің қосымша хаттамасы

E) WEB - сервері


№2-ші аралық бақылауға арналған тестер

50. WEB-беттегі гиперсілтемелердің атқаратын қызметі қандай?

A) Интернет серверінің кез-келген WEB-бетіне ӛтуді қамтамасыз


етеді етеді

 

бума


 

B) Берілген домен ішінде кез-келген WEB-бетке ӛтуді қамтамасыз

 

C) Берілген сервердегі кез-келген WEB-бетке ӛтуді қамтамасыз етеді

D) WWW қызметінің қосымша протоколы

E) Берілген WEB-бет ішіндегі қозғалысты қамтамасыз етеді

51. Компьютер жҧмысы қандай жҥйе арқылы басқарылады?

А) Сандық жүйе арқылы

В) Теңдеулер жүйесі арқылы С) Операциялық жүйе арқылы

D) Үзілісті жүйе арқылы Е) Файлдық жүйе арқылы

52. Дискіге біркелкі жазылған ақпарат дегеніміз не?

A) Сурет

B) Файл

C) Сан

D) Символ

E) Математикалық ӛрнек

53. Қҧжатты баспаға шығару командасы қандай?

A) Файл"Принтер ...

B) Файл" Печать ...

C) Жіберу"Баспаға...

D) Ашу"Принтер...

E) Ашу"Баспа...

54. Қҧжат дегеніміз не?

A) Қолданбалы бағдарлама кӛмегімен ӛңделетін кез келген файл

B) Жұмысты атқарушы операциялық жүйе

C) Магниттік таспаларды орналастыруға арналған қорап

D) Дискілердегі жойылатын мәліметпен жұмыс істейтін жүйелік

 

E) Құжаттың, бағдарламаның, жарлықтың графикалық түрдегі


шағын суреті

Шартбелгі дегеніміз не?

A) Қолданбалы бағдарлама кӛмегімен ӛңделетін кез келген файл

B) Жұмысты атқарушы операциялық жүйе

C) Магниттік таспаларды орналастыруға арналған қорап

D) Дискілердегі жойылатын мәліметпен жұмыс істейтін жүйелік

бума

E) Құжаттың, бағдарламаның, жарлықтың графикалық түрдегі

шағын суреті


 

файл бума


56. Қоржын (Корзина) дегеніміз не?

A) Қолданбалы бағдарлама кӛмегімен ӛңделетін кез келген файл

B) Бағдарламалар мен файлдарды жылдам іске қосу рӛлін атқарушы

 

C) Магниттік таспаларды орналастыруға арналған қорап

D) Дискілердегі жойылатын мәліметпен жұмыс істейтін жүйелік

 

E) Құжаттың, бағдарламаның, жарлықтың графикалық түрдегі


шағын суреті

57. Жарлық дегеніміз не?

A) Қолданбалы бағдарлама кӛмегімен ӛңделетін кез келген файл

B) Бағдарламалар мен файлдарды жылдам іске қосу рӛлін атқарушы


файл

 

 

бума


 

C) Магниттік таспаларды орналастыруға арналған қорап

D) Дискілердегі жойылатын мәліметпен жұмыс істейтін жүйелік

 

E) Құжаттың, бағдарламаның, жарлықтың графикалық түрдегі


шағын суреті

58. Қҧжат қалай ашылады?

A) Тышқанды қатарынан екі рет шерту арқылы

B) Caps Lock пернесі арқылы

C) Тышқанды бір рет шерту арқылы

D) Shift пернесі арқылы

E) Backspace пернесі арқылы

59. Қандай Windows қосымшасы файлдармен жҧмыс істеуге негізделген?

A) Менің компьютерім

B) Менің құжаттарым C)Сілтеуіш (Проводник) D)Терезе

E) Блокнот

60. Жарлық қалай қҧрылады?

A) Жұмыс столына тышқанның сол жақ батырмасын шерту"Құру"Жарлық

B) Файл " Жарлық " Құру

C) Файл " Құру" Жарлық

D) Файл " Бума" Жарлық

E) Жұмыс столында тышқанның оң жақ батырмасын шерту"Құру"Жарлық

61. Бума аты қалай ӛзгертіледі?

A) Жұмыс столында тышқанның сол жақ батырмасын шерту"Құру"Бума

B) Файл " Бума " Құру командасын таңдау


C) Тышқанның оң жақ батырмасын шерту"Жанама менюден қайта ат беру командасын таңдау

D) Файл " Бума қайта атау командасын таңдау

E) Жұмыс үстелі "Құру"Буаны қайта атау командасын таңдау

62. Алмасу буферін пайдаланып, файлды қалай кӛшіруге болады?

A) Жұмыс столында тышқанның оң жақ батырмасын шерту " Кесу

B) Файл " Жарлық " Түзету "Кӛшіру

C) Файл " Түзету "Кӛшіру " Жарлық

D) Түзету "Кӛшіру

E) Түзету "Бәрін белгілеу" Түзету "Кӛшіру

63. Жҧмыс столының суретін қалай ӛзгертуге болады?

A) Жұмыс столына тышқанның оң жақ батырмасын шерту "

Файл"Түзету

B) Іске қосу "Баптау " Басқару панелі " Жұмыс столы

C) Файл " Түзету "Кӛшіру " Жарлық

D) Түзету "Кӛшіру" Жұмыс столы

E) Жұмыс столында тышқанның оң жақ батырмасын шерту "

Жанама меню " Қасиет " Жұмыс столы

64. Файл дегеніміз - бҧл:

А) Жедел жадыда мәліметтердің ұяшыққа ӛз атымен орналасқан терілімі

В) Анықталған ұзындықты машиналық код

С) Жедел жадыда мәтіндік мәліметтердің адрестелінген жиымы

D) Атау берілген кез келген ұзындықтағы байттар тізбегі Е) Дұрыс жауабы жоқ

Файл префиксі деген не?

А) Файл атрибуті (мінездемесі).

В) Файлдар жүйесі бойынша файлға ӛту маршруты С) Экранға шығару параметрі

D) Файл ӛлшемі Е) Жауабы жоқ

66. Дискідегі сектор дегеніміз – бҧл:

А) Минимальді адрестелген дискілік кеңістік. В) Концентрлік сызық жолдар жиынтығы

С) Берілген мәліметтерді сақтаудың ең кіші бірлік ӛлшемі

D) Максимальді адрестелетін дискі кеңістігі Е) Дұрыс жауабы жоқ

67. Диск секторының стандартты ҧзындығы қандай?

А) 1024 байт

В) 512 байт

С) 1 Мб

D) 1,44 Мб Е) 720 Кб


Кластер дегеніміз не?

А) Бір сектормен шектелген жолдардың бӛлігі В) Дискідегі бастапқы сектор

С) Дискі бетіндегі концентрлік сызық жол

D) Бума қозғалысының сызық жол жиынтығы Е) Дұрыс жауабы жоқ

69. Дискіні форматтау барысында қандай операция орындалмайды?

А) Дискіні мәліметтен тазалау В) Дискі бүтіндігін тексеру

С) Кластерлерге бӛлу

D) Реестр құру Е) Файлды қысу

70. Дискінің FAT кестесіне не жазылады?

А) Дискінің мүмкін секторының адресі

В) Диск секторының стандартты ұзындығы

С) Файлдарды дискіге орналастыруға арналған кластерлер адресі

D) Каталогтарды дискіге орналастыратын сектор адресі Е) Дұрыс жауабы жоқ

71. Қандай бағдарламалар Windows-тың стандартты бағдарламаларының тізіміне кіреді?

A) Сілтеуіш, Менің компьютерім, Word Pad

B) Word Pad, Paint, Калькулятор

C) Калькулятор, Сілтеуіш, Менің компьютерім

D) Paint, Сілтеуіш, Менің компьютерім

E) Менің компьютерім, Word Pad, Сілтеуіш

72. Объектінің жанама менюін қалай шақыруға болады?

А) Оның белгісін шерту арқылы

В) Оның белгісін екі рет шерту арқылы

С) Оның белгісінде тышқан батырмасының оң жағын шерту арқылы

D) Оның белгісінде тышқан батырмасының сол жағын екі рет шерту арқылы

Е) Іске қосубатырмасы арқылы

73. Жҧмыс столының стандартты белгілерінің қайсысы файлдар тізімін кӛрсетеді?

А) Жарлық

В) Менің құжаттарым С) Менің компьютерім

D) Қоржын Е) Шартбелгі

74. Сілтеуіш-те объектінің атын қандайФункционалдық перне арқылы ӛзгертуге болады?

A) F2

B) F3


C) F4

D) F5

E) F6

75. Буманың ішіндегі ақпаратты ашып кӛрсететін және ықшамдап жинақтайтын «+», «-» сілтемелер айырығы қандай бағдарламаның ішінде бар?

А) Менің компьютерім В) Сілтеуіш

С) Графикалық редактор D)Мәтіндік редактор

Е) Менің құжаттарым

Деректер дегеніміз не?

А) Ӛңдеуге қолайлы түрде берілген ақпарат.

B) Ақша түріндегі ақпарат.

C) Ақпарат түсінігінің синонимы.

D) Білім түсінігінің синонимы.

E) Тәжірибемен тексерілген нәтиже.

77. Бір килобайт ақпарат - бҧл:

А) 1000 байт

B) 1000 нӛл және бір.

C) 1024 байт.

D) 1000 символдар.

E) 1024 нӛл және бір.

78. Бір байттақанша бит бар?

А) 12 бит

B) 8 бит

C) 10 бит.

D) 100 бит.

E) 20 бит.

79. Ақпарат алмасуға арналған стандартты код дегеніміз не?

A) Кодтаушы

B) TCP/IP хаттама

C) АССЕSS

D) АSСII коды

E) ДКОИ-21 коды

80. Информатика қандай ғылым саласы?

А) Адам қызметінің барлық аймақтарында ЭЕМ-ді енгізу және таратумен байланысқан ғылыми білімдер саласы.

В) Биологиялық, әлеуметтік техникалық әр түрлі жүйелерде басқарудың жалпы принцптері туралы ғылым.

С) Есептеуіш техникалық құралдар мен деректерді құру, сақтау, қайта орындау, ӛңдеу және тасымалдау сондай-ақ оларды басқару әдістері мен сол құралдардың жұмыс істеу принцптерін жүйелейтін техникалық ғылым.


D) Әлде кім немесе әлде не жӛніндегі мәліметтің сигналдар түрінде берілуі.

Е) Табиғат заңдары туралы ғылым.

81. Ақпараттық жҥйе дегеніміз не?

А) Ақпараттарды алу және ӛндеу әдістер жинағы.

В) Компьютерлендіруді дамытудың жеткілікті шарттары.

С) Мәліметтерді ӛңдеуге қатысатын құралдар, әдістердің ӛзара байланыс жиынтығы.

D) Сандық мәліметтерді ӛңдеуге арналған электрондық құрылғы. Е) Желілік байланыс.

82. Бір байт ақпарат қалай сипатталады?

А) Кез-келген 10 нӛлмен бірдің тізбегі. В) Кез-келген 8 символ тізбегі.

С) Кез-келген 4 цифр тізбегі.

D) Кез-келген 8 нӛл мен бірдің тізбегі. Е) 2 цифр тізбегі.

83. Компьютер қандай санау жҥйесінде жҧмыс істейді?

А) Екілік. В) Ондық. С) Бестік.

D) Он алтылық. Е) Сегіздік.

84. Ақпарат дегеніміз не?

А) Тіркеуге және ӛңдеуге жататын факторлардың, құбылыстардың, оқиғалардың жиынтығы.

В) Газеттер мақалаларының, хабарландырулар мен жарнамалардың жиынтығы.

С) Радио және теледидар хабарларының жиынтығы.

D) Баспа және дыбыс хабарларының жиынтығы.

Е) Газеттер, радио және теледидар хабарларының жиынтығы.

85. Компьютерлік сауаттылық деп нені айтамыз?

A) Оқу және жаза білу.

B) Қоршаған дүниені таңбалар мен сигналдар түрінде бейнелеу.

C) Ғылыми зерттеуде ЭЕМ-ді пайдалана білу.

D) ЭЕМ-ді қолданып оқу, жазу, санау және сурет салу. Сондай-ақ ақпараттарды іздеу әрекеттерін орындай алу.

E) Ақпаратты алуға байланысты ғылыми білімді қолдану.

86. 16-лық санау жҥйесінің символына жатпайтын әріп қандай?

A) В

B) Д

C) Е

D) F

E) Дұрыс жауабы жоқ


87. Қандай мҥмкін болатын ең ҥлкен санды коды 1 байт болатындай етіп кодтауға болады?

A) 100

B) 1000

C) 8 D) 255

E) Дұрыс жауабы жоқ

88. Әрбір 8-дік символ неден тҧрады?

A) Екілік символдың тетрадасы.

B) Екілік символдың триадасы.

C) Екі екілік символдың комбинациясы.

D) Сегіздік санау жүйесінің символы.

E) Сегіз саннан тұрады.

89. Қандай санау жҥйесі Ассемблер–бағдарлама тәгін жазуда қолданылады?

A) Екілік санау жүйесі.

B) Сегіздік санау жүйесі.

C) 16-лық санау жүйесі.

D) Ешқандай санау жүйесі қолданылмайды.

E) Дұрыс жауабы жоқ.

90. Ондық жҥйедегі 122 санының екілік жҥйедегі коды қандай?

A) 01111010.

B) 10101011.

C) 0111011.

D) 01111100.

E) Дұрыс жауабы жоқ.

91. Алғашқы әмбебап есептеу машинасының жобасының авторы

Кім?

A) Джон фон Нейман.

B)Блез Паскаль.

C) Готфрид Вильгельм Лейбниц.

D) Чарльз Бэббидж.

E) Ада Лавлайс.

92. 0110+1010 екілік кодтың қосындысы қай сан?

A) 10000.

B) 11100.

C) 01010.

D) 10110.

E) Дұрыс жауабы жоқ.

93. Қай ғалым екілік санау жҥйесін пайдалануды ең алғаш ҧсынды?

A) Джордж Буль.

B) Блез Паскаль.


C) Чарльз Бэббидж.

D) Готфрид Вильгельм Лейбниц.

E) Дұрыс жауабы жоқ.

94. Екілік санақ жҥйесінде қандай сандар қолданылады?

A) 0, 1, 2 сандары.

B) 0, 1 сандары.

C) 0-ден 9-ға дейінгі сандар.

D) Тек қана 2 саны.

E) Алдыңғы жауаптардың барлығы да дұрыс.

95. Ондық жҥйедегі 9 санының екілік жҥйедегі коды қандай?

A) 1000

B) 1001

C) 1100

D) 1010

E) Дұрыс жауабы жоқ.

96. Бэббидж машинасы мен компьютердің ортақ қасиеті қандай?

A) Бағдарлама арқылы басқару.

B) Мәтіндік ақпаратты ӛңдеу.

C) Дыбыстық ақпаратты ӛңдеу.

D) Графикалық ақпаратты ӛңдеу.

E) Дұрыс жауабы жоқ.

97. Он алтылық жҥйедегі 20А және 1В сандарының айырмасының дҧрыс жауабы қандай?

А) 18 F

В) 1 EF

С) 1 CE

D) 1 FE

Е) Дұрыс жауабы жоқ.

98. Позициялық санау жҥйесіне қандай сандар кірмейді?

A) Екілік санау жүйесіндегі сандар.

B) Сегіздік санау жүйесіндегі сандар.

C) Рим сандары.

D) Он алтылық санау жүйесіндегі сандар.

E) Ондық санау жүйесіндегі сандар.

99. Ең алғашқы механикалық есептеу қҧрылғысы - арифмометрді ойлап шығарған кім?

A) Чарльз Бэббидж.

B) Блез Паскаль.

C) Норберт Винер.

D) Джордж Буль.

E) Джон фон Нейман.

100. Он алтылық санау жҥйесінде (9+5) неге тең болады?

A) Е

B) 14


C) А

D) 1Е

E) С


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 988; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!