Негізгі микросхема дегеніміз не? 24 страницаЕгер сервис-провайдер UseNet телеконференцияларына қосылуына мүмкіндік берсе, тұтынушы NNTP (NetworkNewsTransportProtocol - Тораптық Ақпаратты тарату хаттамасы) хаттамасымен қуатталатын телеконференциялармен жұмыс істеп, хабарлар жаза алады.

IСQ (Iseekyou - мен сені іздеймін) - желі тұтынушыларына нақты уақыт кезеңінде (масштабында) хат-хабарламалар араласып, бірден чат (chat-әңгіме) құрып, файл жіберіп, әңгімелесуге мүмкіндік беретін қызмет.

IRC(Internet Relay Chat) - нақты уақыт кезінде телеконференция ӛткізудің бір түрі, тұтынушылардың бір-бірімен әңгіме-дүкен құруға болатын қызметі. IRC-


серверлері мен IRC- клиенттері кӛмегімен бір-бірімен «виртуальді» әңгіме ӛткізуді пернетақтада сӛздерді теру арқылы жүргізіледі.

IP-телефония -Интернетте телефондағы дауыс арқылы алмасуды ӛте тиімді деп айтуға болмас, бұл TCP/ІР хаттамалары негізінде электрондық мәлімет алмасудың жеке бір түрі ғана. Адамның дауысы сандық файлға түрлендіріледі де, желідегі қарапайым мәліметтер дестетері тәрізді түрде тасымалданады.

Чат - әңгімелесу -Интернеттің onlineрежимінде тікелей сұхбаттасу.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ИНЖИНИРИНГ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР КАФЕДРАСЫ

5В070300–«Ақпараттық жҥйелер» мамандығына арналған ТК МК 1202 - «Мамандыққа кіріспе» пәні бойынша

СОӚЖ сабақтардың орындалуына арналған әдістемелік нҧсқаулық

Алматы, 2017 ж.


  Студенттердің оқытушымен ӛзіндік жҧмыстары тақырыптарының атаулары Тапсырмалар тҥрлері
1 Программалық жабдықтар. ПЖ  қолдану аймағы мен классификациясы. Реферат
2 Операциялық жүйелер. Windows жүйесі. Даму этаптары, жетістіктері мен мүмкіндіктері. Баяндама жасау
3 Мәліметтер қоры мен мәліметтер қорын басқару жүйесі. МҚ модельдері. Салыстырмалы сипаттамалары мен                  ерекшеліктері. Мәліметтер қорының реляциялықмодельдері. Реферат
4 Программалау тілдері. Эволюциясы, айырмашылығы мен ерекшеліктері. Заманауи программалау тілдері,                         олардың сипаттамалары. Программалау тілдерінің келешектегі даму бағыты. Реферат
5 Жасанды интеллект. Қолдану аймағы мен қолданылуы. Негізгі жетістіктері. Жасанды интеллекті компьютерлік                     жүйесінің ерекшеліктері мен келешектегі даму бағыты. Реферат
6 Білім қоры мен эксперт жүйесі. Құрылу ерекшеліктері мен қолданылуы. Автоматтандырылған оқыту жүйесі. Негізгі сипаттамалары мен ерекшеліктері. Заманауи құралдары мен жүйелері. Әр түрлі білім жүйесінде қолданылуы. Жеке тапсырмалар
7 Стандарттау туралы жалпы идея. Программалық жабдықты ӛңдеудің стандарттары.  Программалық  жабдықты                                                                   ӛңдеу  аймағында                                                                   сапа стандартының негізгі ерекшеліктері мен талаптары. Жеке тапсырмалар
8 Графика түрлерімен графикалық пакеттер. Графиканы әр түрлі салалар мен оқытуда қолдану. Танымал графикалық пакеттер. Олардың мүмкіндіктері (нақты мысалдармен). Компьютерлік графиканың болашақтағы дамуы. Реферат
9 Гипертекст және мультимедиа. Ұйымдастыру негіздері. Мультимедиалық жүйелер және ақпаратты ұсыну құралдары. Танымалмультимедиалықжүйелер.   Келешектегі дамуы мен қолданылуы. Баяндама жасау
10 Ақпараттық қауіпсіздік түсінігі. Ақпаратты сақтауда тӛнетін қауіп. Ақпараттың жайылып кету каналдары. Сіздің кәсіби қызметіңіздегі ақпаратты қорғаудың ролі. Реферат
11 Кәсіби маманның автоматтандырылған жұмыс орны негізгі қолданылатын аппараттық және программалық құралдары. Слайд жасау
12 Менің мамандығым. Мен неге осы мамандықты таңдадым. Менің мамандығымдағы программалаудың ролі. Негізгі программалар түрлері. Жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейінгі жоспарланған қызмет түрлері. Менің келешектегі жоспарым, менің карьерам. Слайд жасау
13 Модельдеу. Модельдеу түрлері. Модельдерді ӛңдеу құралдары мен аспаптық жүйелері. Ғылыми зерттеу жұмыстарындағы модельдеудің ролі. Сіздің кәсіби қызметіңіздегі модельдеу. Реферат
14 Программалаудың негізгі даму этаптары. Қазіргі заманауи программалау тілдері. Объектілі-бағдарланған программалау түсінігі, болашақтағы дамуы. Баяндама жасау
15 Интернет. Негізгі  сервистері.  Электронды пошта, мүмкіндіктері, параметрлері. Негізгі пошталық пакеттер. Олпрдың салыстырмалы сипаттамалары. Интернетте қашықтықтан оқыту жүйесі. Реферат

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ИНЖИНИРИНГ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР КАФЕДРАСЫ

5В070300–«Ақпараттық жҥйелер» мамандығына арналған ТК МК 1202 - «Мамандыққа кіріспе»пәні бойынша

СӚЖ сабақтардың орындалуына арналған әдістемелік нҧсқаулық

Алматы, 2017 ж.


  Студенттердің ӛзіндік жҧмыстары тақырыптары Жҥргізу формасы
1 Программалаудың негізгі даму этаптары. Қазіргі заманауи программалау тілдері. Объектілі-бағдарланған программалау түсінігі, болашақтағы дамуы. реферат, баяндама жасау
2 Интернет. Негізгі сервистері. Электронды      пошта, мүмкіндіктері, параметрлері. Негізгі пошталық пакеттер. Олпрдың салыстырмалы сипаттамалары. жеке тапсырмалар
3 Вирустар, классификациясы. Вирустармен күресу әдістері мен құралдары. Негізгі антивирус      программаларының салыстырмалы талдауы реферат
4 Ақпараттық қауіпсіздік түсінігі. Ақпаратты сақтауда тӛнетін қауіп. Ақпараттың жайылып кету каналдары. Сіздің кәсіби қызметіңіздегі ақпаратты қорғаудың ролі. жеке тапсырмалар
5 Электронды маркетинг. Бұл не? Электронды маркетинг қызметінің негізгі бағыты. Дамуы. реферат
6 Электронды коммерция. Мақсаты мен қызметтің негізгі формалары. Негізгі және қолдаушы құралдар. реферат
7 Криптография. Негізгі қолданылатын жүйелер мен әдістер. Сіздің кәсіби қызметіңіздегі қолданылу перспективасы. жеке тапсырмалар
8 WWW нені білдіреді. Internet и WWW           арасындағы айырмашылық. WWW-да ақпаратты ұйымдастыру әдістері . Кәсіби қызметте WWW қолдану мен даму перспективасы. жеке тапсырмалар
9 Автоматтандырылған басқару  жүйесі  (АБЖ-АСУ). АБЖ құрылымы. Тағайындалуы және шешілетін                  тапсырмалар негізі. реферат
10 Жобалаудың автоматтандырылған жүйесі ЖАЖ. (Системы автоматизации проектирования САПР). Негізгі компоненттері мен құрылымы. Қолданылуы мен дамуы. жеке тапсырмалар
11 CASE жүйесі. Құрылымы, тағайындалуы, қолдану аймағы. Мысалдар мен CASE жүйесінің салыстырмалы талдауы. реферат
12 Технология,   ақпараттық  технология,  компьютерлік ақпараттық технология. Классификациясы. Базалық және қолданбалы ақпараттық технология. жеке тапсырмалар
13 Жүйе түсінігі. Ақпараттық жүйе. Ақпараттық жүйенің негізгі компоненттері. Ақпараттық жүйе  мен                            ақпараттық технологияның айырмашылығы. жеке тапсырмалар
14 Электронды пошта. Құрылымы, тағайындалуы, қолданылуы. Пошта программаларына мысал және олардың салыстырмалы сипаттамалары. реферат, баяндама жасау
15 Алгоритм, алгоритмді жазу  әдістері. Алгоритмге нақты мысалдар. Алгоритмнің блок-схема мен программалық код түрінде таралуы. Мысалдар. реферат

№1-ші аралық бақылауға арналған тестер

1. Қандай қҧрылғы жҥйелік тақшаға орналастырылмаған?

A) Микропроцессор

B) Жедел жады

C) СD-RОМ

D) Кэш жады

E) BIOS

2. Кэш-жады қайда орналасқан?

A) Процессорда

B) Жедел жадта

C) Дискілік жадта

D) Тұрақты есте сақтау құрылғысында

E) Дұрыс жауабы жоқ

3. Қазіргі заман процессорының жҧмыс жылдамдығы немен ӛлшенеді?

A) Секундпен

B) Сағатпен

С) Мегагерцпен

D) Герцпен

E) Минутпен

4. BIOS енгізу-шығару базалық жҥйесі қайда орналасқан?

A) Дискі жадының бастапқы секторында

B) Тұрақты есте сақтау құрылғысында

C) Жедел жадта

D) Кэш-жадында

E) Дұрыс жауабы жоқ

5. Кҥнтізбе мен уақытқа арналған жҥйелі сағат кӛрсеткіші қайда сақталады?

A) Дискі жадында

B) Тұрақты есте сақтау құрылғысында

C) Жедел жадыда

D) Энергияға тәуелсіз жадыда

E) Кэш-жадыда

6. Шеткі қҧрылғының интерфейсі қҧрамына кіретін бағдарламақалай аталады?

A) Командалық процессор.

B) Драйвер.

C) Компилятор.

D) Интерпретатор.

E) Жүктеуші бағдарлама.

7. Басқаруға арналған манипулятор деп нені айтамыз?

A) Тышқан.

B) Джойстик.


C) Трекбол.

D) Пенмаус.

E) Дұрыс жауабы жоқ.

8. Графикалық мәліметтерді енгізу ҥшін қандай қҧрылғы қажет?

A) Дигитайзер.

B) Модем.

C) Принтер.

D) Инфрақызыл тышқан.

E) Стример.

9. Қандай қҧрылғы дербес компьютердің негізгі қҧрылғысы?

А) Сканер.

B) Монитор.

C) Орталық процессор.

D) Пернетақта.

E) Принтер.

Негізгі микросхема дегеніміз не?

А) Монитор. В) Қатты диск. С) Тышқан.

D) Микропроцессор. Е) Пернетақта.

11. Кэш- жадының атқаратын қызметі қандай?

A) Қатты дискінің кӛлемін ұлғайтады.

B) Қатты дискідегі мәліметтерге жетуді тездетеді.

C) Тұрақты жадының жұмыс жылдамдығына әсер етеді.

D) Бейне жадының кӛлемін ұлғайтады.

E) Тұрақты жадының кӛлемін ұлғайтады.

12. Компьютер іске қосылып тҧрғанда мәліметтерді уақытша сақтайтын қандай жады?

A) Қатты диск.

B) Процессор.

C) Шиналар.

D) Жедел жады.

E) Сыртқы жады.

13. Графикалық ақпаратты плакатқа шығару қҧрылғысы қандай?

A) Сканер.

B) Плоттер.

C) Винчестер.

D) Клавиатура.

E)WinRAR.

Модем деген не?

A) Телефон тізбегі арқылы компьютерлер арасында ақпаратпен алмасу құрылғысы.

B) Ақпаратты баспаға шығару құрылғысы


C) Қағазға схеманы басып шығару құрылғысы.

D) Компьютерге мәтіндік және графикалық ақпаратты енгізу құрылғысы.

E) Ақпаратты оқу құрылғысы.

Сканер деген не?

А)Тактілік импульсті генератор.

В) Мәтінді немесе графикалық ақпаратты оқуға арналған кұрылғы. С) Магниттік дискіден ақпаратты оқуға арналған құрылғы.

D) Қағаз бетінен компьютерге енгізу құрылғысы.

E) D дискісінен ақпаратты алып тастау құрылғысы.

Микропроцессор деген не?

A) Мәтінді және графиктік ақпаратты баспаға шығаратын құрылғы.

B) Компьютерге ақпаратты енгізуді жеңілдететін құрылғы.

C) Ақпаратты ӛңдейтін және есептеу жұмыстарын орындайтын шағын электронды схема.

D) Компьютер құрылғыларын басқаратын элетрондық схема.

E) Магниттік таспада берілгендерді сақтайтын құрылғы.

17. Микропроцессордың қҧрамына ... кірмейді:

A) Басқару құрылғылары.

B) Арифметикалық-логикалық құрылғы.

C) Микропроцессорлық жад.

D) Микопроцессордың интерфейстік жүйесі. Е) Ақпарат процесі.

18. Қандай қҧрылғы бейнеадаптер деп аталады?

А) Монитор экранына шығарылатын бейнелердің кодтарын сақтайтын бейнежады бар құрылғыны.

В) Жүйелік тақша (материнская плата) құрылғысы. С) Магниттік дискі жинақтауышы.

D) Лазерлік дискі жинақтауышы.

Е) Ақпаратты қағазға басып шығару құрылғысы.

19. Оперативті есте сақтау қҧрылғысының басқаша қандай атауы бар?

А) Жедел жады(RAM). В)Тұрақты жады(ROM).

С) Энергияға тәуелсіз жады.

D) Кэш-жады.

Е) Бейнежады.

20. Арифметикалық-логикалық қҧрылғы мен басқару қҧрылғысы қай қҧрылғы қҧрамында орналасқан?

А) Процессорда. В) Мониторда С) Дискетте.

D) Сканерде.

Е) Пернетақтада.

21. BIOS - енгізу-шығару базалық жҥйесінің негізгі қызметі қандай?


А) Компьютерлік жүйенің құрамын және жұмыс істеу қабілетін тексеру және пернетақтамен, монитормен, қатты дискімен, иілгіш диск жүргізушімен байланысты қамтамасыз ету.

В) Ақпаратты ұзақ мерзімге, тіпті компьютер сӛндірілгенде сақтау. С) Компьютер қорларын үлестіру.

D) Адаммен компьютер арасындағы диалогтық қатынасты орнату. Е) Әртүрлі құрылғылар әрекеттестігін қамтамасыз ету.

22. Бақылаушы мен жедел жады арасында деректерді тасымалдау магистралі дегеніміз не?

A) Маршрутизатор.

B) Слота.

C) Шина.

D) Плата.

E) Карта.

23. Компьютерде орындалатын пограммалар қандай тҥрлерге бӛлінеді?

A) Басқарушы бағдарламалар мен ойын бағдарламалары.

B) Қарапайым бағдарламалар және кӛпдеңгейлі бағдарламалар.

C) Жүйелік бағдарламалар және қолданбалы бағдарламалар.

D) Оқыту бағдарламалары мен итерактивті бағдарламалар.

E) Операциялық бағдарламалар және жүйелік бағдарламалар.

24. Тышқан тетігінде қанша батырма болуы мҥмкін?

A) 3 немесе 4

B) 4 немесе5 C)1 немесе 2

D) 5 немесе 6

E) 2 және 3

25 Компьютер жҧмысы қандай жҥйе арқылы басқарылады?

А) Сандық жүйе арқылы.

В) Теңдеулер жүйесі арқылы. С) Операциялық жүйе арқылы.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 581; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!