Негізгі микросхема дегеніміз не? 21 страницаОйын бағдарламаларыдербес ЭЕМ-дeрдeгі қызықты кез келген жан әуестенетін топқа жатады. Дербес компьютерлердің кеңінен тарауына да себепші болған ойын бағдарламалары болды. Компьютерлік ойындар - демалудың жаңа технологиясы, дегенмен, компьютерде ойын ойнаған кезде, онымен шектен аса әуестенудің зиян екенін есте сақтаған жӛн.

Оқыту бағдарламаларыоқу-үйрену сабақтарын ұйымдастырады.Білім жүйесінде компьютерлер - электрондық оқулық және тренажерлер түрінде, Зертханалық аспап, әрі ақпараттық-анықтамалық жүйе есебінде кеңінен пайдаланылады.

Әмбебап бағдарламалық жабдықтыңдамуының арқасында күрделі шоғырландырылған (интеграцияланған)жүйелержасалынуда, мұндай жүйелерге, мысалы, конструкторлық жобалауды, электрондық тақшалар жасап дайындауды,


экономикалық және бухгалтерлік жұмыстарды автоматтандыру істерін жатқызуға болады. Инженерлік практикада қазір осындай мақсаттарға MatLab, MatCad, Еureka сияқты бағдарламалық дестелер кеңінен қолданылып жүр.

Қолданбалы бағдарламаларарасындағы ерекше топқа қолданбалы бағдарламаларды даярлаудың аспаптық жабдықтары жатады. Аспаптық жабдықтар- басқа бағдарламалар мен автоматтандырылған жүйелерді даярлау үшін бағдарламалаушылар пайдаланатын бағдарламалар мен бағдарламалық кешендер. Дербес компьютерде кең тараған аспаптық жабдықтарға VISUAL ВАSІС, TURBO РАSСАL, DELPHI, С++ және ASSEMBLER сияқты бағдарламалау тілдері жатады. Бұл тілдердің әрқайсысы белгілі бір мәселелер тобын шешуге ӛте қолайлы.


Тәжірибелік сабақ-12.Тораптарды бағдарламалық қамтамасыз ету және оның классификациясы. Программалау технологиясының аспаптары.

Тораптарды бағдарламалық қамтамасыз ету

Жүйеге  біріктірілген  компьютерлер  әрқашан  басқарудың  арнайы бағдарламаларының басшылығымен жұмыс істейді. (екі жеке компьютерді біріктіру жағдайында бұндай бағдарламаларды жеке компьютерлердің ӛзара әрекеттерін басқару бағдарламасы деп атау дәлірек). Жүйелерді басқарудың әр алуан бағдарламасы – жүйелік бағдарламалар бар. Байқауымызша, ең кең тараған жүйелік бағдарламалар Novel (Novell Netware бағдарламасы), Mіcrosoft (Wіndows NT-сервер, Mіcrosoft жүйелері),     Lantastіc                         фирмаларының           бағдарламалары. Жеке компьютерлерді қосу         тәсілі      және жүйелерді басқаруда     қолданылған бағдарламалар жүйенің түрін, пайдаланушыға берілген мүмкіндіктер мен жүйедегі жұмыстың              технологиясын                                                      анықтайды. Бірнеше         компьютердің   біріктірілуі пайдаланушыға жүйедегі бір компьютерден екіншісіндегі ресурстарға кіру мүмкіндігін әрқашан беру мақсатында жасалады. Бір компьютердің ресурсы екіншісіне ашық болады, бұны бӛлінетін немесе жүйелік ресурс деп атайды. Ресурстарын пайдалануға беретін жүйе компьютері – сервер (хост), ал пайдаланушы – клиент. Осыған сәйкес жүйені басқару бағдарламасы екі бӛліктен:

- Серверде қондырылған және оның жұмысымен барлық жүйені басқаратын жүйелі операциялық                                                                                                      системадан;

- Клиент компьютерде орналасқан және сервермен бірлескен әрекетті қамтамасыз ететін клиенттік бӛліктен  (клиент  бағдарламасынан)  тұрады. Серверден және клиенттегі бағдарламалар жүйенің түріне байланысты бірдей де және әр алуан болуы да мүмкін. Негізінде жеке-компьютер-клиентте пайдаланушыға әр түрлі мүмкіндіктер туғызатын бірнеше түрлі клиент-бағдарламалар орналасуы мүмкін, алайда уақыттың әр кезеңінде олардың тек біреуі ғана жұмыс істеуі мүмкін. Жүйемен жұмыс істеу үшін берілген протоколға сәйкес мәліметтер жіберуді қамтамасыз ететін арнайы жүйелік бағдарламаның болуы қажет.коммуникация протоколдары жіберілген барлық мәліметтердің кӛмегін белгіленген мӛлшердегі пакеттер мен жеке блоктарға бӛлуді бұйырады. Соңынан пакеттерді дұрыс реттеп жинап алу                          үшін пакеттер номерленеді. Пакеттің бақылаушы жиынтығықателерді бақылайтын ақпараттардан тұрады. Бірінші рет ол қатені компьютердің жіберуімен есепке алады. Пакет жеткізілген (табыс етілген) соң бақылаушы жиынтық қабылдаушы компьютер арқылы есепке алады. Мазмұны сәйкес келмесе, онда жіберілген пакеттегі мәліметтер жӛнелткен кезде зақымданған дегенді білдіреді. Бұндай пакет лақтырылып тасталады да қайтадан паектті жіберуге автоматты түрде сұраныс жасалады. Қондырғылар байланыс орнату кезінде коммуникациялық каналдар, протоколдармен келісімге келу үшін ескертпелермен алмасады. Бұл процесс байланыстың растығын дәлелдегені. (англ. HandShake — рукопожатие).

Интернет (англ. Іnternet — жүйелер арасы) — дүние жүзіндегі ондаған мың жүйелерді біріктірген әлемдік алып компьютерлік жүйе. Оның қызметі – тілек білдірушіні кез- келген ақпаратпен үнемі қамтамасыз ету. Интернет шексіз ақпараттық ресурстар пайдалы мағлұмат, оқу, ойын ұсынады білетін адамдармен араласуға мүмкіндік туғызады, қашықтықтағы қызмет кӛрсетулерді, файлдарды электронды почта жіберуді және де басқа ақпараттық ресурстарды ұсынады. Интернет дүние жүзіндегі адамдарды бір-бірімен араласуы үшін жаңа, ешқайда баламасы жоқ тәсілдермен қамтамасыз етеді. Жүйенің арқасында (тегін немесе орынды ақы тӛлеу арқылы) орасан кӛп ақпараттар алуға болады.           Сонымен, пайдаланушы           кез-келген              мемлекеттегі  ӛзінің қызығушылығымен бӛлісетін адаммен интернет арқылы байланыса алады немесе электронды кітапханадан құнды мәліметтер ала алады, тіпті егер олар әлемнің басқа шетінде                                                         болса                                                         да.


Қажетті ақпарат спутник, мұхит түбі, таулар мен теңіздер, кабельдер мен радио арқылы, аралық компьютердің ұзын тізбек жолдарынанӛтіп санаулы секундта оның компьютерінде                                                                                                          болады.

Интернет ӛкіметтер, ғылыми және ағарту мекемелері, комерциялық құрылымдар мен әлемнің барлық бӛлігіндегі миллиондаған жеке адамдар есебінен қаржыландырылады, бірақ оның анық иесі болып ешкім есептелмейді. Жүйені шақырылған ерікті адамдардан  құралған       ―Интернет  архитектурасының  Кеңесі‖  басқарады. Жүйе 1984 жылы құрылған, қазір оны мӛлшермен алғанда қырық миллиондай адам пайдаланады. Интернет уақыт сайын ӛзгеріп отырады, себебі ӛздері үшін бағдарлама жазып, одан кейін оны тілек білдірушілерге тарататын маман қолданушылары кӛп. Жаңа серверлер үнемі пайда болады, ал бұрынғылары ӛз ―репертуарларын‖ жаңартады. Ақпараттар              легі                                                үздіксіз                      ӛсуде. Интернетпен байлансыудың ең кең тараған және арзан тәсілі – модем және телефон жүйесі арқылы байланысу. Осыған байланысты Интернетке қосудың қызмет кӛрсету кӛлемдері мен бағасы жағынан бір-бірінен ӛзгешеленетін үш түрі бар:

1. почталық — кез-келген Интернетті қолданушымен тек электронды пчта арқылы алмасуға             рұқсат             береді,              ең             арзан             түрі;

2. on-lіne тәртібінде сеанстік (―тікелей байланыста‖) — диалогтік тәртіптегі жұмыс — жүйесінің              барлық             мүмкіндігі              сеанс              уақытында;

3. тура (жеке), ең қымбат тұратын — барлық мүмкіншілігі кез-келген уақытта. Сеанс тәртібіндегі жұмыс кезінде Интернетке кіру кӛбінесе провайдерлерден (англ. provіde — рұқсат беру, қамтамасыз ету), Интернеттің кейбір бӛліктеріне кіруге және оның пайдаланушыларына алуан түрлі қызметтерді жеткізіп беретін фирмалардан сатып алынады.

Интернеттің кейбір маршрутизаторлардың кӛмегімен ӛзара байланысатын учаскелерді әр түрлі архитектурадағы жүйелерді ұсынады. Жіберілетін мәліметтер, пакеттер деп аталатын кішігірім тиісті бӛліктерге бӛлінеді. Әрбір басқа пакеттерге қатысы жоқ пакет жүйе                                          бойынша                                          орналастырылады. Интернеттегі жүйелер бір-бірімен шексіз байланыста болады, себебі мәлімет беруге қатысатын барлық компьютерлер TCP/ІP комуникациясының біркелкі протоколын пайдаланады.

Шындығында TCP/ІP протоколы — жүйедегі мәліметтерді жіберудіңәр түрлі аспектілерін                               анықтайтын         әр          басқа          екі          протокол.

• TCP протоколы (Transmіssіon Control Protocol) — қателері бар пакеттерді автоматты түрде қайтадан жіберетін, мәліметтерді жіберетін басқару протоколы; бұл протокол жіберілген ақпараттарды пакеттерге бӛлу, қабылдаушы пакеттеріндегі ақпараттардың дұрыс                 қалпына                 келтіруі                 үшін                 жауапты;

• ІP протокол (Іnternet Protocol) — жүйеаралық ӛзара әрекеттердің протоколы. Ол паектті адресіне жіберу және қажет пунктіне беру жолында тұрған бірнеше жүйелерден ӛту мүмкіншілігін                                 жасауға               жауапты              протокол. TCP/ІP протоколы бойынша ақпараттарды жіберу схемасы мынадай: ТСР протоколы ақпаратты пакеттерге бӛліп, оларды нӛмірлейді; одан соң ІP протоколының кӛмегімен барлық пакеттер қабылдаушыға тапсырылады, сол жерде барлық пакеттердің қабылданғаны жайында ТСР протоколының кӛмегімен тексеріледі; барлық паекттер қабылданып болған соң ТСР протоколы оларды қажетті тәртіп бойынша орналастырады және       бір        тұтас            етіп       жинайды. Әрбір Интернетке қосылған компьютерлердің бағалары бірдей, ӛте сирек кездесетін екі мекен-жайы: сандық ІP-мекен-жай (цифровой ІP-адрес) және символды домналық мекен-жайы (символический доменный адрес) бар. Мекен-жайды (адрестерді) тағайындау мынадай схема бойынша жүргізіледі: Жүйелі ақпараттық Орталық халықаралық ұйымы локальды жүйелердің қожалары (иелеріне) мекен-жайлардың топтамасын береді, ал қалғандары нақты мекен-жайларды ӛз еріктеріне бӛледі.


ІP-компьютердің адресі, оның ұзындығы 4 байт. Әдетте бірінші және екінші байттар жиі адресін, ал үшінші байт жүйе бӛлімшесінің мекен-жайын, ал тӛртіншісі – бӛлімше жүйенің тармағының адресін анықтайды. ІP-ке ыңғайлы бӛлу үшін адрес нүктелермен бӛлініп 0-ден 255-ке дейінгі тӛрт таңбалы сандармен жазылады, мысалы: 145.37.5.150. Жүйне адресі — 145.37; адрес жүйе бӛлімшесінің — 5; компьютердің жүйедегі адресі

—                                                                                                                                      150.

Сандық адрестен домналық (англ. domaіn — област), адрестің айырмашылығы оның символикалығында және оны адам есте жақсы сақтайды. Домналық адрсетің мысалы, barsuk.les.nora.ru. бұл жердегі домна barsuk — компьютердің анық атауы, ӛз ІP-адресі бар, домна les — ӛзі компьютерге берілген топтың атауы, домна nora les — домнасына атау берген ӛте ірі топтың атауы, және т.с.с. Домналық адрес мәліметтер жіберу процессінде                                         ІP-адресіне                                                              ӛзгереді. Интернет                        жүйесінің                        негізгі                        сервиздері. World Wіde Web (WWW, ―Әлемдік ӛрмекші торы‖) — гипертекстік, дәлірек айтқанда, Интернет ресурстарын іздеудің гипермедиалық ақпараттық жүйесі және оған кіру. Гипертекст — компьютер экранында текст элементтері арасындағы мағыналық байланыстарды тауып кӛрсетіп отырып, бір элементтен екіншісіне оңай кӛшіруге жағдай жасайтын ақпараттық құрылым. Гипертекстағы тәжірбиеде кейбір сӛздердің асты сызылады немесе басқа түрге боялады. Сӛзді бӛліп кӛрсету бұл сӛзге қатысты тақырып кейбір құжаттармен қатысы бар екендігін және онда ӛте толық қаралатынын білдіреді.

Гипермедиа  —  егер  гипертексті  анықтауда  ―текст‖  сӛзін  кез-келген  дыбыс  графика бейнелеу деген ақпараттық түрлеріне ауыстырғанда не шықса, сол текстік ақпараттпен қатар басқа да кез-келген қос, мысалы, кодталған дыбыс немесе графиканы байланыстыруға болатындықтан мұндай гипермедиалық нұсқаулар болуы мүмкін. Егер бағдарлама дүние жұзілік картаны кӛрсетсе, компьютерді пайдаланушы мыщьтың (комп. тетігі) кӛмегімен картадан қандайда бір континенті таңдаса, бағдарлама сол мезетте        ол   туралы графикалық дыбыс және текстік ақпарат бере алады. WWW жүйесі HTTP гипертекстің жіберетін протокол деп аталатын мәліметтер жіберетін  арнайы  протоколда  ұйымдастырылған  (құрылған).  HTTP  ―эйч-ти-ти-пи‖, депоқылады,                            HyperText           Transfer                          Protocol). Барлық WWW жүйесініңішіндегілерісаит (англ. sіte — участке) депаталатын. WWW- беттердентұрады.

WWW-беттері (cайттар) — World Wіde Web жүйесініңгипермедиалыққұжаттары. Олар HTML                           (Hypertext                          markup                           language) гипертекстіктаңбаларыныңтілініңкӛмегіменжасалады.

HTML тіліқұжаттартекстінеарнайыбұйрықтықфрагментер— тэги (англ. tag — "этикетка, ярлык") қосуғақұқсатбереді, осылайшабұлқұжаттарменбасқатекстерді, графика,                     дыбыс,                     бейнелібайланыстыруғамүмкіндікболады, әртүрлідәрежедегітақырыпаттарынатапсырмаберуге, текстердіабзайтарғабӛлугекестелерсызуғаболадыжәнет.б.                                  мысалы, құжаттықтақырыбымынадайтүрдеболуымүмкін: Шабдалымыжақсыкӛретіндерклубы Бір                            WWW                      –                      бетінебірсервердеорналасқан, сілтемелерініңқатынасытүптелегнжәнемағынасыбайланыстыгипермедиялыққұжаттард ыңжиынынанқұрайды (мысалы, қандайдабірмузейнемесеоқуорындарыныңақпараттары

).                                                                                         Беттіңәрбірқұжатыӛзқатарында,

бірнешемәтінніңэкрандықбетінжәнебейнесінорналастырады (құрайды). Әрбір WWW – біттіңӛзінің (англ. ―homepage‖) ―бастапқыпарағы‖ – гипермедиялыққұжатболады, беттіңбастапқықұрылғанбӛліктерініңқұрамындағысілтемелер.    ―Бастапқыпарақтың‖ адрестеріИнтернеткебеттіңадресіретіндетарайды.

Жекедербесбеттер – бұлар WWW-беттерформаларынаболмасаұйымдарғажатпайды, бұлжекеадамғаарналған.


Бұндайбеттердіңмазмұныжәнебезендірілуітекавтордыңӛзінебайланысты.

WWW-жүйесіменжұмысжасаубарысындақолданушыпрограмма                                   – клиентжүйесіменжұмысжасайалады,                                    бұлбраузерлердепаталады. Браузерлер (англ. browse — парақтау, қарастыру) — программаларыкӛмегімен WWW жүйесімендиалогқұрады:           WWW           беттерінқарастырады,           WWW- cерверлеріменИнтернетресурстарыарасындақарымқатынасжасайды.

Жүздегенбраузер – программаларыбар. Еңкӛптарағанбраузерлер: Netscape Navіgator және                                                           Mіcrosoft                                                   Explorer.

WWW                                                   браузерлерікез                                                    – келгенсервертиптеріменолардыңпротоколдарынқолданаотырыпқарым                       – қатынастаболаалады. Кез – келгенсерверденалғанақпаратты WWW браузербейнелеуүшіноңай,                стандарттытүрдеэкранбетінешығарыпбереалады. Бұлкездепротоколдарарасындағыауысуларпайдаланушығабілінбейді.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 486; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!