Модуль № 1. Сучасна концепція міжнародного маркетингу в системі ринкових відносинМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

 

 

С.В. Петровська, О.В. Хмельницька

 

Міжнародний маркетинг

 

Курс лекцій

 

 

 

Київ 2009


УДК 658.8(042.4)

ББК  У291.3я7

П308

 

 

Рецензенти: Бідняк М.Н., Луцій О.П., Ложачевська О.М.

 

Затверджено науково-методично-редакційною радою Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету             2009 року.

 

С.В.Петровська, О.В. Хмельницька

 

П308 Міжнародний маркетинг: Курс лекцій. - К.: НАУ,

        2009. - 48с.

 

Викладено теоретичні основи організації міжнародного маркетингу. Розглянуто особливості формування маркетингової стратегії на закордонних ринках в сучасних умовах глобалізації та інтернаціоналізації ринкових відносин.

Для студентів спеціальності 6.050108 „Маркетинг”.

 

 

 
 

ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………............. 5
Модуль № 1. СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН …….   6
Тема 1.1. Міжнародний маркетинг: загальний огляд……………. 6
1.1.1 Процеси глобалізації та інтеграції в світовій економіці...............................................................................   6
1.1.2. Особливості, цілі та задачі міжнародного маркетингу............................................................................   8
Тема 1.2. Міжнародне середовище: економічний аспект……….. 10
1.2.1. Загальний аналіз економіки країни-партнера................................................................................   10
1.2.2. Аналіз макроекономічних факторів......................... 11
1.2.3. Аналіз ринкових показників..................................... 13
Тема 1.3. Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу………………………………………………………..   14
1.3.1. Чинники зовнішнього впливу на споживачів......... 14
1.3.2. Інші фактори зовнішнього середовища.................. 15
Тема 1.4. Міжнародне політико-правове середовище………... 16
1.4.1. Ризики пов’язані з політичним середовищем......... 16
1.4.2. Форми державного регулювання економічної діяльності..............................................................................   18
1.4.3. Правове середовище міжнародного маркетингу.... 19
Тема 1.5. Міжнародні маркетингові дослідження……………. 20
1.5.1.Сутність та задачі маркетингової інформаційної системи..................................................................................   20
1.5.2. Процес та види маркетингових досліджень............ 22
Тема 1.6. Сегментація світового ринку…………………………   23
1.6.1. Цілі та умови ефективної міжнародної сегментації... 23
1.6.2. Підходи до міжнародної сегментації....................... 24
Тема 1.7. Вибір зарубіжних ринків……………………………..   25
1.7.1.Чинники оцінки привабливості країни.................... 25
1.7.2. Методи відбору ринків.............................................. 26
Модуль № 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ В МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ.................................................   29
Тема 2.1. Моделі виходу на зовнішній ринок…………………. 29
2.1.1. Експорт - сутність та особливості використання.... 29
2.1.2. Сутність та види спільного підприємництва.......... 30
2.1.3. Пряме інвестування................................................... 31
Тема 2.2. Товарна політика…………………………….……….. 33
2.2.1. Товарні стратегії на міжнародному ринку.............. 33
2.2.2. Товарна політика як фактор підвищення конкурентоспроможності....................................................   36
Тема 2.3. Міжнародні канали розподілу……………………….. 38
2.3.1.Сутність та задачі збутової політики на міжнародному ринку...........................................................   38
2.3.2. Форми організації збутової діяльності..................... 39
Тема 2.4. міжнародні маркетингові комунікації……………… 41
2.4.1. Сутність комунікативної політики........................... 41
2.4.2. Види комунікацій....................................................... 42
2.4.3. Вибір стратегії комунікації на міжнародному ринку.....................................................................................   43
Тема 2.5. Маркетингова цінова політика……………………….   44
2.5.1. Особливості встановлення експортних цін............. 44
2.5.2. Види цін на міжнародному ринку............................ 45
БІБЛІОГРАФІЯ………………………………………………….. 48

 


ВСТУП

Міжнародний маркетинг, як один з напрямів маркетингу займається вивченням усіх сторін діяльності підприємства на міжнародних ринках. Масштаби міжнародного ринку та особливості функціонування на ньому суттєво відрізняються від внутрішнього, а процеси глобалізації економіки впливають на весь процес управління маркетингом на підприємстві. Знання особливостей діяльності на міжнародному ринку вкрай необхідно сьогодні таким професіоналам, як керівники підприємства, рекламісти та іншим. 

Основною метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів системних знань теоретичних основ і розуміння аспектів теорії і практики курсу. Отриманні студентами знання дозволяють їм краще усвідомити особливості та завдання міжнародного маркетингу та приймати обґрунтовані рішення, спрямовані на підвищення ефективності функціонування підприємства на міжнародних ринках.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є: визначення особливостей функцій маркетингу на міжнародних ринках; визначення факторів зовнішнього середовища міжнародного маркетингу; вирішення широкого кола проблем, пов’язаних із досягненням цілей підприємства шляхом раціональної організації маркетингової діяльності на зовнішньому ринку; використання методів сегментації міжнародного ринку; здійснення аналізу ринкової кон’юнктури; практичне застосовування маркетингових стратегій на конкретному зовнішньому ринку.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: стан і проблеми міжнародного маркетингу; природу, характеристики і відмінні риси міжнародних ринків; основні стратегії, які використовуються в міжнародній діяльності; структуру та склад комплексу маркетингу на зовнішньому ринку.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент вміти: вирішувати актуальні проблеми в області міжнародного маркетингу в сучасних умовах економіки України; проводити маркетинговий ситуаційний аналіз; застосовувати методи аналізу і прогнозування попиту на міжнародному ринку; формувати маркетингову стратегічну програму; розробляти план маркетингу, визначити ступінь реалізації намічених заходів.

Модуль № 1. Сучасна концепція міжнародного маркетингу в системі ринкових відносин

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 185; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ