Тема 1.2. Міжнародне середовище: економічний аспектПлан лекції

1.2.1. Загальний аналіз економіки країни-партнера.

1.2.2. Аналіз макроекономічних факторів.

1.2.3. Аналіз ринкових показників.

Літератра: [1], [3], [6], [9].

Загальний аналіз економіки країни-партнера

Вихід фірми на зарубіжний ринок завжди вимагає серйозного аналізу маркетингового середовища, тобто всього того, що впливатиме на фірму прямо і безпосередньо або опосередковано. Чим глибше проведений аналіз, тим менше несподіваних бар’єрів для бізнесу може виникнути, а отже, зменшується зовнішньоекономічний ризик.

Пошуку фірмою нових ринків в інших державах повинно передувати вивчення і аналіз економічного середовища країни-партнера по бізнесу.

Для характеристики економічного середовища доцільно використовувати три блоки:

- загальна характеристика типу економічної системи і моделі ринкової економіки;

- результати функціонування економіки країни-партнера по бізнесу;

- основні ринкові показники.

Перший блок. Рівень розвитку економіки і її галузева структура визначають найважливішу ринкову характеристику - купівельну спроможність населення.

Відповідно до стану розвитку продуктивних сил і виробничих відносин економічні системи поділять на натуральну форму господарства і товарну (ринкову) економіку. Цей поділ здійснюється по наступних критеріях: цільова спрямованість державних програм, принципи регулювання економіки, розмір частки державного сектора в економіці.

У ринковій економіці розрізняють різні моделі, які сформувалися під впливом особливостей географічного положення, наявності природних ресурсів, умов розвитку, традицій, соціальної спрямованості і т.ін. В результаті розрізняють американську, японську, німецьку, шведську, південнокорейську і інші моделі.

Ф.Котлер для характеристики економічного середовища рекомендує розглядати 4 типи економічних систем залежно від галузевої структури : економічні системи, що забезпечують існування; економічні системи, що експортують природні ресурси; економічні системи, для яких характерна розвиваюча промисловість; індустріальні економічні системи.

Аналіз макроекономічних факторів

Другий блок дозволяє проаналізувати економічні умови для бізнесу. Для цього необхідно розглянути динаміку і останні дані про рівень основних макроекономічних показників.

Чим вищий рівень розвитку іноземної держави, тим більше розвинена конкуренція і більше бар’єрів для виходу.

Основним показником рівня розвитку країни і рівня добробуту є валовий національний продукт (ВНП). Цей показник, визначений по секторах, галузях, економічних регіонах, дає уявлення про розвиток елементів економіки, а також дозволяє визначити можливість, необхідність і навіть витрати на проникнення в ці сфери.

Темпи зміни ВНП характеризують, на якій стадії циклу знаходиться економіка.

Іншим показником є національний дохід. Він характеризує всі сукупні доходи нації і їх частку в загальному обcязі доходу (зарплату, прибуток, ренту, доходи від власності). Чим вище доходи, тим вище претензії до якості товарів, їх різноманітності і ін. Рівень доходів характеризує і загальні можливості для розвитку національної економіки (за рахунок зростання заощаджень і інвестицій).

Реальний дохід - це кількість товарів і послуг, які можна придбати на номінальний дохід.

Рівень життя включається в показник якості життя, який враховує і умови праці, його безпеку, можливості інтелектуального розвитку, культурний рівень, фізичний розвиток і т.п.

До економічних чинників відносяться рівень і структура безробіття. Безробіття - це резервна армія праці. Виходячи на зовнішній ринок, необхідно знати і рівень мінімальної зарплати, і ставки заробітної платні різних категорій працівників, а також середню зарплату по галузі, форми і системи, вживані при оплаті праці. Окремо вивчаються показники чисельності і густини населення, рівня зайнятості і безробіття, структура і динаміка оплати праці в регіоні, що цікавить.

Інфляція - це один з показників економічної нестабільності. До макроекономічних показників відносяться рівень і темпи інфляції, її характер, антиінфляційні заходи, вживані урядом.

Інфляція тісно пов’язана з валютним курсом. В цілому ж інфляція ослабляє курс валют і дестабілізує країну в політичному відношенні.

Особливому вивченню і ретельному аналізу у області міжнародного маркетингу підлягає валютна система країни.

Валютна система - це сукупність грошово-кредитних відносин, що склалися в результаті розвитку світового ринку і інтернаціоналізації господарського життя і закріплених в міжнародному праві.

У міжнародному бізнесі необхідний ретельний аналіз двох основних елементів валютної системи: обмінного або валютного курсу та конвертованість валюти.

Для здійснення міжнародних операцій необхідно, щоб валютний курс був єдиним і стабільним. На практиці такі ситуації виникають рідко. Звичайно країни підтримують режим декількох валютних курсів і використовують спеціальні курси для певного типу валютних операцій.

Неконвертованість іноземної валюти може стати проблемою для фірми, діючої за кордоном. Кожен уряд може сам визначати обмеження, що впливають на доступність або вартість валютного обміну.

Важливим показником зовнішньоекономічної діяльності є платіжний баланс. Платіжний баланс - це сума всіх надходжень з-за кордону і проведених суб’єктами національної економіки за кордоном платежів за певний період.

Найважливішою частиною платіжного балансу є поточний платіжний баланс, тобто експорт товарів мінус імпорт товарів і послуг. Перевищення імпорту над експортом характеризує дефіцит платіжного балансу, перевищення експорту над імпортом формує активне сальдо балансу.

Істотний вплив на діяльність компанії на зовнішньому ринку має висока державна заборгованість.

Також слід проаналізувати сферу бізнесу, рівень її розвитку, особливості і перспективи. Необхідно дослідити:

- наявність ресурсів (сировини, матеріалів, енергії, трудових ресурсів і т. п.) для розвитку виробництва;

- рівень розвитку інфраструктури, що забезпечує дану сферу, зокрема транспорт, збутову мережу, комунікації, інформаційну забезпеченість;

- наявність фірм-консультантів у області економічного аналізу, маркетингу, науково-економічної області та ін.

Аналіз ринкових показників

Аналіз економічних чинників 1-го і 2-го блоків дає фірмі лише загальне уявлення про країну-партнера по бізнесу. Найголовнішим є аналіз 3-го блоку економічних чинників.

Третій блок.Основні ринкові показники, що характеризують:

- стан попиту і пропозиції;

- місткість ринку;

- доступність ринку;

- потенціал ринку;

- рівень цін;

- стан і структуру конкуренції, зокрема аналіз конкурентних переваг на різних рівнях;

- склад можливих постачальників, споживачів, посередників;

- вимоги до якості, безпеки, реклами, упаковки, маркування;

- циклічні і довгострокові коливання попиту і пропозиції і ін.

Ці показники дозволяють визначити стратегію і тактику фірми, що виходить на закордонний ринок.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте особливості та необхідність дослідження міжнародного середовища.

2. Наведіть класифікацію економічних факторів зовнішнього середовища.

3. Охарактеризуйте макроекономічні фактори та їх вплив на діяльність компанії.

4. Охарактеризуйте ринкові показники та їх вплив на діяльність компанії.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 208; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ