Процес та види маркетингових дослідженьЗастосовують різні форми проведення маркетингових досліджень, класифікуючи їх по наступних критеріях:

- за видом об’єкту дослідження, наприклад, дослідження ринків збуту, продуктивних сил, капіталу і т. ін.;

- по територіальній ознаці - регіональне, національне, інтернаціональне дослідження ринку;

- по часовій ознаці - ретроспективне, оперативне (поточне), діагностичне, прогнозне дослідження;

- за продуктивною ознакою - дослідження засобів виробництва, засобів споживання, послуг.

- за виглядом показників, що характеризують обєкт дослідження, які діляться на об’єктивні дослідження (наприклад ціна, обсяг продажів, структура попиту), і на суб’єктивні (вік, стать, професія);

- за способом отримання даних і інформації розрізняють первинні (польові) і вторинні (кабінетні) дослідження.

Вторинні дослідження за своїм змістом — це аналіз наявних джерел про досліджувану проблему в системі маркетингу. Джерела інформації для вторинних досліджень розділяються на зовнішні і внутрішні.

У тих випадках, коли вторинне дослідження не дає потрібного результату, проводять первинне (польове) дослідження.

Основними методами отримання первинних даних є опитування, спостереження, експеримент і панель.

Вони застосовуються у випадках, коли:

- в результаті вторинного дослідження не досягнутий необхідний результат і неможливе проведення відповідного маркетингового заходу;

- високі витрати на польові дослідження можуть бути компенсовані значенням і необхідністю рішення відповідної задачі.

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте задачі ринкового дослідження.

2. Визначте, що розуміють під первинним дослідженням.

3. Визначте сутність вторинних досліджень та їх переваги.

4. Назвіть найважливіші джерела інформації для проведення маркетингових досліджень.

Тема 1.6. сегментація світового ринку

План лекції

1.6.1. Цілі та умови ефективної міжнародної сегментації .

1.6.2. Підходи до міжнародної сегментації.

Літератра: [2], [4], [5], [7].

Цілі та умови ефективної міжнародної сегментації

Сегментацією ринку називається стратегія, за допомогою якої фірма розділяє ринок на окремі сегменти, які характеризуватимуться однаковою реакцією на дії маркетингового характеру. Протилежна сегментації дія називається агрегація ринку. Воно має місце тоді, коли компанія розглядає весь ринок як однорідну сферу і вважає за краще ігнорувати відмінності між окремими його елементами, стандартизуя свої маркетингові заходи.

На міжнародних ринках перед фірмою виникають дві перспективи: агрегувати ринок і стандартизувати маркетингові зусилля або сегментувати його, дифференцюючи маркетинг.

У першому випадку фірма розробляє єдиний для всіх країн план маркетингу. Це істотно скорочує витрати на маркетинг. Дана політика доцільна у разі схожості іноземних ринків з національним.

У другому випадку маркетинг розробляється для кожного сегменту. Сегментація міжнародного ринку має свою специфіку. Перш за все, вона багатогранна. Кожна країна має свої звичаї, власне трудове, податкове і валютне законодавство, адміністративне право. Існують значні розбіжності у області зовнішньоторговельної політики і протекціоністських бар’єрів. Істотно розрізняються держави і по рівню свого економічного розвитку.

При здійсненні сегментації зарубіжних ринків враховується цілий комплекс істотних демографічних, соціально-економічних, географічних, мотиваційно-психологічних, конкурентних і інших чинників.

Загальне призначення сегментації зарубіжних ринків, як і ринків взагалі, зводиться до виділення, завдяки використанню досить широкого набору критеріїв, груп споживачів (а саме ці групи і є сегментами ринку), які схожим чином реагуватимуть на ті або інші нюанси, новації маркетингу.

По мірі глобалізації світової економіки збільшуються можливості створення попиту на універсальні товари, що веде до необхідності проведення сегментації на міжнародному і навіть на світовому рівні. Її мета полягає у виявленні в різних країнах або регіонах груп покупців з однаковими очікуваннями і вимогами по відношенню до товарів, не зважаючи на культурні і національні відмінності.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 189; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ