Співвідношення складових оцінювання при поточному контроліКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Юридичний факультет

Кафедра трудового, земельного

Та екологічного права

Укладачі: д.ю.н., проф. Андрейцев В.І.

К.ю.н., доц. Заєць О.І.

К.ю.н., доц. Коваленко Т.О.

 

“ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ І ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ”

Навчально-методичний комплекс

 

для студентів спеціальності 7.060101 "Правознавство"

 

Затверджено

на засіданні кафедри трудового, земельного та екологічного права

Протокол № 8

від 26 березня 2007 р.

Декан факультету

_____________ проф.АндрейцевВ.І.

КИЇВ-2007


Навчально-методичний комплекс зі спецкурсу “Правове забезпечення земельної реформи і приватизації земель” для студентів 5-го курсу юридичного факультету спеціалізації “Земельне та екологічне право”.

 

Укладачі:д.ю.н., проф. Андрейцев Володимир Іванович

              к.ю.н., доц. Заєць Олена Іванівна

              к.ю.н., доц. Коваленко Тетяна Олександрівна

 

Лектор:к.ю.н., доц. Заєць О.І.

Викладач:к.ю.н., доц. Заєць О.І.

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.

 

___________________________

Підпис голови НМК юридичного факультету

 

© В. Андрейцев, О. Заєць, Т. Коваленко, 2007

 

 


ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА..................................................................................................4

                                                                                               

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ..............................................................6

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ......................................................9

 

ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ ЗА ТЕМАМИ...................................................... ..10

Змістовий модуль І........................................................................................10

Контрольні питання до змістового модуля І............................................23

Змістовий модуль ІІ......................................................................................24

Контрольні питання до змістового модуля ІІ..........................................42

Типове завдання модульного контролю (зразки тестів)........................43

Контрольні питання до іспиту.....................................................................44

Перелік рекомендованої літератури...........................................................47

Перелік рекомендованих нормативно-правових актів...........................55

         


ПЕРЕДМОВА

 

Правове забезпечення земельної реформи і приватизації земель є важливим засобом прискорення земельних правовідносин на шляху утвердження демократичних, гуманістичних принципів реалізації земельних прав громадян, законних інтересів держави та юридичних осіб щодо ефективного використання, відтворення та охорони належних їм земель.

Центральне місце у навчальному процесі на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціалізацією “Земельне та екологічне право” з підготовки спеціалістів права відводиться поглибленому вивченню спецкурсу, присвяченому правовому забезпеченню земельної реформи і приватизації земель, враховуючи, що невдовзі ці фахівці стануть активними учасниками земельних перетворень в Україні.

Автори навчально-методичного комплексу спецкурсу виходять із концептуальних засад реформування земельних правовідносин як врегульованого земельного доюрисдикційного процесу, який має сприяти оперативному вирішенню питань, пов”язаних із перерозподілом та демонополізацією земель державного фонду, впорядкуванням форм прав на землю, переходу різних юридичних титулів на землю громадянам України, їх об”єднанням та юридичним особам з метою цільового використання земель, своєчасного відтворення та збереження їх якісного стану відповідно до різних сфер господарювання на землі для задоволення соціальних, економічних, духовних, оздоровчих та інших потреб власників земель та землекористувачів.

Реформування, тобто вдосконалення земельних правовідносин, зміна правових зв”язків між суб”єктами стосовно конкретних категорій земель та земельних ділянок, на думку авторів, має сприяти посиленню ролі щодо реального використання землі як засобу основного виробництва у галузях господарювання, територіальної бази, системи розселення, розміщення шляхів сполучення, розвитку продуктивних сил та використання властивостей землі як природної компоненти формування різних ландшафтів, місця, джерела та умови життєдіяльності людини та інших живих організмів.

Саме за допомогою земельно-правового регулювання, гармонізованого до прогресивних ідей та принципів норм міжнародного права, земельна реформа і приватизація земель формуватимуть мотивацію до ефективного використання земель у різних сферах людської діяльності, їх ощадливого збереження в інтересах особи та громадянина, а тому посилюватиметься роль інституту земельних прав громадян та, зокрема, права власності на різноманітні земельні ділянки та права загального землекористування.

Надзвичайно важливо усвідомити, що реформування земельних правовідносин зачіпає усі сторони людської життєдіяльності, а тому вказаний процес доцільно здійснювати у складі не тільки економічної реформи, але й екологічних, науково-технічних, інституційних та правових перетворень в Україні з урахуванням прогресивного власного досвіду та передової практики інших країн.

З правової точки зору це зумовлює прискорення кодифікаційного процесу у сфері забезпечення земельної реформи і приватизації земель, формування блоку законодавства, адаптованого до основних принципів і норм міжнародного права, створення законодавчого підґрунтя для використання, відтворення і охорони земель як матеріально-економічної основи територіальної цілісності України, її суверенітету, національної безпеки, оптимального автономного, територіального та адміністративного устрою, функціонування територіальних громад, інших органів самоврядування, створення рівних можливостей для реорганізації форм права власності на землю, стимулювання використання земель для задоволення інтересів Українського народу та держави, створення дієвих юридичних засад для реалізації земельних прав і обов’язків різних суб’єктів.

Реформування земельних правовідносин в Україні має забезпечити встановлення мережі режимів земель для задоволення етичних, національних, культових, оздоровчих, рекреаційних, лікувальних та інших духовних і матеріальних потреб населення.

Значною мірою цей процес має сприяти задоволенню єдиної системи землеустрою в Україні як основи територіального планування, розміщення і функціонування продуктивних сил, забезпечення якості земель та екологічної безпеки, уніфікації форм та методів соціального управління і державного контролю у сфері використання, відтворення і охорони земель, застосування стимулюючих заходів щодо збереження і поліпшення земельних ландшафтів.

Викладання спецкурсу для студентів-практиків передбачає висвітлення багатьох проблем правового забезпечення у процесі здійснення земельної реформи, зокрема, запровадження новаційних процедур розгляду земельних спорів, створення системи спеціалізованих земельних судів, надання юридичних можливостей громадянам України та юридичним особам щодо захисту своїх земельних прав у міжнародних судових інстанціях.

Спецкурс передбачає формування у вказаних категорій освітян-працівників глибоких теоретичних знань та набуття практичних навичок застосування цієї сфери законодавства, опрацювання та засвоєння методики захисту земельних прав фізичних та юридичних осіб, Українського народу та інтересів держави.

Спецкурс викладається в першому семестрі п’ятого курсу студентам-спеціалістам спеціалізації “Земельне та екологічне право” в обсязі 65 годин, завершується іспитом.

 

Акад. Андрейцев В.І.


СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Спецкурс “Правове забезпечення земельної реформи і приватизації земель” викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

- підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

- відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

- відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

- подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти в першому семестрі складають іспит. На іспит можуть виноситися вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний,модульний (ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент за один ЗМ дорівнює 30-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 60 балів (по 30 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 40 балів письмового екзаменаційного завдання, що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (іспит) (КПМ).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.

 

Параметри Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Комплексний підсумковий модуль (КПМ) Разом (підсумкова оцінка (СК))
Оцінка в балах 0 - 30 0 - 30 0 - 40 0 - 100

 

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде практичні заняття у відповідності з даним навчально-методичним комплексом. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми тощо.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.

 

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

у кожному змістовному модулі:

 

Форми контролю знань при поточному контролі  Оцінка ( у балах)
усна відповідь до 5 балів
доповнення відповіді до 3 балів
експрес-опитування (колоквіум) до 2 балів
самостійна робота до 5 балів
тестування до 10 балів
індивідуальні завдання  (в т.ч. реферат, есе ) до 10 балів
модульна контрольна робота до 20 балів

 

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний  відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль) проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення ЗМ1 та ЗМ2. Модульний контроль проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу по ЗМ1 та ЗМ2. Протягом семестру виконується 2 модульні контрольні роботи.

 Підсумкова кількість балів за змістові модулі виставляється як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу при її наявності.

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

 

Шкала оцінювання:

За шкалою університету 100-бальн. система

Оцінка за національною шкалою

та шкалою університету

90 – 100 відмінно 5
75 – 89 добре 4
60 – 74 задовільно 3
0 – 59 незадовільно 2

Приклад розрахунку оцінки знань студента:

12 балів ЗМ1 + 15 балів ЗМ2 + 49 балів КПМ = 76 бал – оцінка знань студента за семестр.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 4 – „добре”.  


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ

 

№ п/п Тема Лекційних годин Години практичних занять Самостійна робота Всього годин
  Змістовий модуль І        
1. Науково-правові засади земельної реформи в Україні 2 2 2 6
2. Генеза правового регулювання проведення земельних реформ в Україні 2 - 6 8
3. Законодавство у сфері земельної реформи 2 2 2 6
4. Право як засіб забезпечення реформування земельних правовідносин 2 - 2 4
5. Правові форми реалізації земельної реформи 2 1 2 6
  Модульний контроль І   1    
  Всього за модуль 10 6 14 30
  Змістовий модуль ІІ        
6. Правовідносини у сфері земельної реформи 2 2 2 6
7. Юридичні гарантії забезпечення земельної реформи 2 2 2 6
8. Юридичні засади приватизації земель 2 2 2 6
9. Правові форми (моделі) приватизації земель 2 2 2 6
10. Правові форми набуття прав на землю у процесі земельної реформи 2 1 2 5
11. Порівняльно-правовий аналіз правового забезпечення земельної реформи і приватизації земель в Україні та інших країнах світу - - 5 5
  Модульний контроль ІІ   1   1
  Іспит (ПМК)        
  Всього за модуль 10 10 15 35
  Всього за семестр 20 16 29 65

ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ ЗА ТЕМАМИ

Змістовий модуль І.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 339;