Структура і властивості породи 

Поняття порода характерне тільки для домашніх тварин. Головною ознакою породи є її якісна властивість, яка зумовлена особливостями фенотипів тварин, що входять до її складу.

Характерні ознаки породи: походження, чисельність, поширення, константність і динамізм спадковості, ступінь відповідності соціальному замовленню.

Спільність походження. Тварини однієї породи мають спільне походження. Так всі тварини УСБ породи походять від помісних свиней, яких одержували в результаті схрещування місцевих свиней півдня України з ВБ породою Англії та подальшого селекційного вдосконалення цієї популяції в певних умовах годівлі і утримання. Спільність походження визначає схожість тварин за рядом продуктивних, фізіологічних та морфологічних особливостей.

Чисельність тварин у породі. Достатня чисельність поголів’я, яке виключає вимушений інбридинг в процесі подальшого розвитку породи на основі внутрішньопородного розведення. Порода має налічувати не менше 5000 голів свиноматок. Нова порода повинна складатися із 5...10 неспоріднених ліній.

Поширення. Широкий ареал породи, розведення її в багатьох господарствах, які відрізняються за ґрунтовими, кліматичними і кормовими умовами. Чим вища пристосованість породи до нових умов, тим більший її ареал. Такою є велика біла порода.

Константність та динамізм спадковості. Константність (стійкість) в успадкуванні ознак, характерних для породи, є цінною особливістю, яка забезпечує високу селекційну ефективність, однак навіть самі константні породи повної однорідності не мають.

Таким чином, здатність тварин стійко передавати за спадковістю свої характерні особливості – важлива їх цінність. Але якби існувала абсолютна постійність порід, то це б зупинило подальший розвиток тваринництва, призвело б до повного застою.

Соціальне замовлення на породу. Корисність породи для людини як продукту його трудової діяльності, насамперед, зумовлена якістю і кількістю продукції, яку одержують у процесі розведення породи. Зміна характеру трудової діяльності людини від фізичної до інтелектуальної передбачає нові вимоги до якості продукції свинарства. Підвищується попит на м’ясну свинину і знижується на сальну. Останнім часом з’явилося замовлення на нові прогресивні динамічні популяційні структури у свинарстві – спеціалізовані та синтетичні лінії. Порода як система являє собою цілісний синтез індивідуумів і має складну динамічну структуру. До основних елементів структури породи відносять: породна група, внутрішньопорідний і заводський типи, лінії та родини.

Породна група – це велика однорідна відселекціонована група свиней, яка бере участь у процесі породоутворення, характеризується певним типом будови тіла та продуктивністю, ще недостатньо консолідована, але достатньо пластична в своєму розвитку. Це основа майбутньої породи – не менше 3000 основних маток і кількох неспоріднених між собою ліній і родин.

Внутрішньопородний тип – це більшою чи меншою мірою однорідні достатньо консолідовані групи тварин певної породи, які мають специфічні екстер’єрно-конституціональні особливості, пристосовані до певних природних та господарських умов розведення і мають характерні ознаки продуктивності.

Заводський тип – це дещо обмежена порівняно однорідна група тварин, яким притаманна специфічна, характерна для даного племінного заводу.

В основу заводської роботи зі стадом беруть лінії та родини, що теж є структурними елементами породи.

Генеалогічна лінія – це група тварин, яка об’єднується під загальною кличкою, походить від одного родоначальника, зберігає споріднення протягом 15…20 поколінь.

Заводська лінія – група високопродуктивних і спадковостійких тварин, споріднених протягом 3…4 поколінь через видатного родоначальника.

Родина – це потомство видатної свиноматки (її дочки, внучки, правнучки і т.д.), які характеризуються певними господарсько-корисними і біологічними ознаками, що добре успадковуються.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1578; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!