Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниКОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 24

1. Теоретичне питання:

Характеристика господарського обліку та його види.

 

2. Тестові завдання:

І. У якому пункті названі риси, що невластиві бухгалтерському балансу:

1) відображення всіх господарських засобів у вартісному та натуральному виразі;

2) складається з активу і пасиву;

3) дотримується рівність підсумків всіх статей активу та всіх статей пасиву.

ІІ. Реєстрація господарських операцій на рахунках проводиться на підставі:

1) рішення керівника;

2) рішення бухгалтера;

3) первинних документів.

ІІІ. Які з перерахованих реквізитів первинних документів відносяться до змінних:

1) найменування підприємства;

2) номер поточного рахунку підприємства;

3) порядковий номер документа.

IV. Що розуміють під формою бухгалтерського обліку:

1) сукупність бухгалтерських реєстрів;

2) послідовність реєстрації інформації;

3) системи структурних елементів, їх зв’язок з первинними документами, а також способи надання результативної інформації.

V. Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів фактичним даним, необхідно:

1) мати в штатному розкладі підприємства посаду головного бухгалтера;

2) проводити інвентаризацію;

3) постійно контролювати матеріально-відповідальних осіб.

 

3. Практичне завдання:

Дати характеристику рахунків бухгалтерського обліку за схемою: 105, 201, 205, 23, 26, 301, 361, 372, 601, 631, 661, 91, 92.

Рахунок

По відношенню до балансу

Обліковує (майно, розрахунки, джерела утворення майна)

Аналітичні рахунки (назвати 3-4, якщо є)

код назва
         

 

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

КОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 25

1. Теоретичне питання:

Визначить облікову політику підприємства.

2. Тестові завдання:

І. Які з перелічених пар не є елементами методу бухгалтерського обліку:

1) оцінка і калькуляція;

2) інвентаризація і документація;

3) баланс і зобов’язання.

ІІ. Подвійний запис означає, що одна і та ж сума записується:

1) в дебет одного рахунку і в кредит іншого;

2) в дебет або кредит одного рахунку двічі;

3) в активі та пасиві балансу.

ІІІ. Хто несе відповідальність за достовірність даних, що містяться в документі:

1) керівник;

2) головний керівник;

3) особи, які підписують документ.

IV. Бухгалтерські реєстри за способом їх заповнення поділяють на:

1) ручні та машинні;

2) систематизовані та хронологічні;

3) синтетичні та аналітичні.

V. Суть оцінки полягає:

1) в періодичному встановлені недостач або лишків окремих видів господарських засобів;

2) в узагальненні натуральних і трудових показників у грошовий;

3) в узагальненні всіх витрат, які понесло підприємство на виготовлення продукції.

3. Практичне завдання:

Необхідно:

- скласти бухгалтерські проводки за місяць і записати в журналі реєстрацій;

- скласти оборотно-сальдову відомість за лютий.

Залишки по синтетичних рахунках ПП «Сокіл» на 31-ше січня ц.р.

Назва та шрифт рахунку Сума, грн.
10 «Основні засоби» 8000
201 «Сировина й матеріали» 2000
203 «Паливо» 600
40 «Статутний капітал» 10000
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 2000
60 «Короткострокові позики» 1100
30 «Каса» 500
31 «Рахунки в банках» 2000

Реєстр господарських операцій ПП «Сокіл» за лютий ц.р.

№ оп. Первинний документ та зміст господарських операцій Сума, грн.
1 Платіжна доручення №45 Придбано ліцензію, оплату проведено з поточного рахунка   1500
2 Виписка банку Внесено власником гроші на поточний рахунок   4000
3 Рахунок-фактура №101 Оприбутковано від постачальників та оприбутковані на склад матеріали   1200
4 Рахунок-фактура №507 Оприбутковані на склад товари, придбані в кредит   1800
5 Платіжне доручення №46 Погашено частково з поточного рахунку заборгованість перед постачальниками   1700
6 Чек №5, прибутковий касовий ордер №107 Одержано в касу готівку з поточного рахунку   300
7 Видатковий касовий ордер №203 Видано готівку під звіт агенту Орленко О.О.   190

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

КОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 26

 

1. Теоретичне питання:

Охарактеризувати типи господарських операцій і їх вплив на бухгалтерський баланс.

2. Тестові завдання:

І. Який з елементів методу бухгалтерського обліку використовують при визначенні собівартості виготовленої продукції:

1) інвентаризація;

2) калькуляція;

3) оцінка.

ІІ. Контирування – це:

1) проставлення кореспондуючих рахунків на бухгалтерських документах;

2) позначення рахунку, що дебетується;

3) визначення суми господарської операції.

ІІІ. Чи допускаються виправлення в первинних документах:

1) не допускаються;

2) допускаються крім виправлень в касових і банківських документах;

3) допускаються.

IV. Як класифікуються реєстри бухгалтерського обліку за ознакою узагальнення в них інформації:

1) систематичні і аналітичні;

2) синтетичні і хронологічні;

3) аналітичні і синтетичні.

V. Як називають систему підсумкових показників, які характеризують господарську і фінансову діяльність підприємства, результати використання його активів, стан зобов’язань:

1) первинна документація;

2) звітність;

3) система рахунків.

 

3. Практичне завдання:

Необхідно визначити фактичну собівартість одиниці продукції та оприбуткувати її на склад, скласти бухгалтерські проводки.

       Дані для виконання:

       У звітному періоді виготовлено 80 виробів.

Дт                      Рахунок 23 «Виробництво»                       Кт

С-до                               190  
Об.                                1200 Об.                                      ?
С-до                               100  

 

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.

.


Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 218; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!