Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниКОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 5

 

  1. Теоретичне питання:

Розкрити зміст та передумови раціональної організації обліку.

  1. Тестові завдання:

І. Частина довгострокових активів, які в бухгалтерському балансі відображаються за первісною вартістю за мінусом зносу – це:

1) будівлі та споруди;

2) запаси;

3) правильної відповіді не запропоновано.

ІІ. Баланс поділяється на дві частини:

1) ліворуч показано актив, праворуч – зобов’язання;

2) ліворуч показано капітал , праворуч – зобов’язання;

3) ліворуч показано актив, праворуч – права і заборгованість.

ІІІ. Кінцеве сальдо минулого звітного періоду повинне дорівнювати:

1) початковому сальдо поточного звітного періоду;

2) кінцевому сальдо поточного звітного періоду;

3) початковому сальдо минулого звітного періоду.

IV. Облік прямих виробничих витрат ведеться на рахунку:

1) 26 «Готова продукція»;

2) 23 «Виробництво»;

3) 901 «Собівартість реалізованої готової продукції».

V. Фінансовий внутрішній ресурс підприємства, створений для покриття витрат і платежів, збитків, відшкодування витрат від несприятливої кон’юнктури, що склалася, виплати дивідендів по привілейованих акціях (коли не вистачає прибутку):

1) додатковий капітал;

2) вилучений капітал;

3) резервний капітал.

 

  1. Практичне завдання:

Користуючись Планом рахунків бухгалтерського обліку необхідно заповнити таблицю.

Шифр рахунку Назва рахунку Призначення рахунку Субрахунки
10      
20      
31      
40      
63      

 

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.

р.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

КОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 6

 

  1. Теоретичне питання:

Охарактеризуйте організаційні форми побудови бухгалтерського обліку.

  1. Тестові завдання:

І. Зовнішні джерела ресурсів підприємства – це:

1) активи;

2) статутний капітал;

3) зобов’язання.

ІІ. Збільшення зобов’язань записується:

1) в дебет пасивного рахунку;

2) в кредит активного рахунку;

3) в кредит пасивного рахунку.

ІІІ. Знайти правильне твердження:

1) один синтетичний рахунок має один аналітичний рахунок;

2) субрахунок не може поділятися на аналітичні рахунки;

3) на аналітичних рахунках групуються дані про господарські факти, що відображені на синтетичному рахунку.

IV. Калькуляція – це:

1) групування витрат за статтями;

2) обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою номенклатурою витрат;

3) групування витрат виробництва за елементами.

V. Суцільною й безперервною за часом відображення господарських операцій в документах є:

1) інвентаризація;

2) реєстрація;

3) документування.

 

  1. Практичне завдання:

Необхідно розподілити одержаний за звітний період прибуток у сумі 15000 грн. за такими напрямками:

- нараховані дивіденди учасникам (15%);

- створено резервний капітал (10%);

- поповнено розмір статутного капіталу (5%);

- визначити суму нерозподіленого прибутку;

- скласти бухгалтерські проводки.

 

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

КОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 7

 

  1. Теоретичне питання:

Визначить предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти.

  1. Тестові завдання:

І. Значні за розміром фінансові вкладення в довгострокові активи або інші активи з тривалим строком служби – це:

1) позика банку;

2) дивіденди;

3) капітальні вкладення.

ІІ. В активі знаходять своє відображення:

1) непогашена кредиторська заборгованість;

2) виробничі запаси, а також дебіторська заборгованість;

3) позики та товари.

ІІІ. Кількість аналітичних рахунків, які можуть бути відкриті по одному синтетичному рахунку:

1) обмежуються Планом рахунків бухгалтерського обліку;

2) обмежуються обсягами бухгалтерської звітності;

3) не обмежуються.

IV. Готова продукція – це:

1) вся виготовлена продукція;

2) продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль і здана на склад або замовнику;

3) продукція, яка здана на склад.

V. Заклади та організації, а також окремі особи, які заборгували перед підприємством – це:

1) кредитори;

2) інвестори;

3) дебітори.

 

  1. Практичне завдання:

Необхідно скласти журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ «Еліта» за березень ц.р., проставити кореспондуючі рахунки для кожної операції, підрахувати обороти по синтетичним рахункам і вивести залишки на кінець місяця.

Дані для виконання:

ТзОВ «Еліта» в березні цього року здійснило наступні господарські операції:

- передано в цех 300 м шовку за ціною 4,80 грн. за метр для пошиття блуз;

- відпущені інші матеріали: ґудзики, нитки тощо на суму 150,00 грн.;

- повернуто на склад шовк на суму 24,00 грн.;

- заробітна плата за пошиття блуз, що склала 750,00 грн., нарахована та виплачена робітникам;

- протягом місяця оприбутковано на склад блузи – 150 шт., собівартість кожної 15 грн.

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.

.


Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 251; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!