Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

Коледж

Затверджую

Директор Коледжу КНУТД

_________Л.П. Хмелевська

«___»_____________20__р.

К О М П Л Е К С Н А К О Н Т Р О Л Ь Н А   Р О Б О Т А

З дисципліни «Бухгалтерський облік »

спеціальність: 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні

ЦК (ПК) економічних дисциплін

Протокол №_________________

Від «___»_____________2012 р.

Голова комісії_______________

 

2012 рік


Анотація

 

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Бухгалтерський облік » ставить за мету допомогти здійснити контроль за обсягом і якістю знань студентів, а також перевірити рівень їх вмінь і навичок при оцінці подій та фактів у сфері бухгалтерського обліку.

Завдання контрольної роботи охоплюють всі теми відповідно до програми, затвердженої директором Коледжу.

Запропоновані завдання складаються із 30-ти варіантів. У кожному з них передбачено одне теоретичне завдання, п’ять тестових завдань та одне практичне. Всі варіанти передбачають висвітлення різних сторін явищ та процесів, що передбачені теоретичними аспектами бухгалтерського обліку в Україні.

Виконуючи завдання контрольної роботи, студенти мають можливість показати глибокі знання економічних законів, правових та нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік в Україні та за її межами. Показати також навички роботи з бухгалтерською документацією та звітностю.


Рецензія

на комплексну контрольну роботу з дисципліни «Бухгалтерський облік » спеціальність: 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Комплексна контрольна робота розроблена викладачем Пушняк Л.М..

Представлена на рецензування контрольна робота складається з 30 варіантів, у кожному з яких передбачено одне теоретичне завдання, п’ять тестових завдань та одне практичне. Всі варіанти контрольної роботи однакової складності. В критеріях оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи подано диференційовану оцінку знань студентів.

Завдання контрольної роботи охоплюють всі теми відповідно до програми, затвердженої директором Коледжу.

Завдання дозволяють перевірити не лише знання студентів з теоретичного матеріалу, а й їхнє вміння застосовувати ці знання на практиці, самостійно вирішувати поставлені задачі, використовуючи нормативну, первинну документацію та звітність

Представлена контрольна робота відповідає вимогам перевірки підготовки фахівців за вищевказаною спеціальністю та може бути рекомендована до навчального процесу у Коледжі.

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні ПК (ЦК) економічних дисциплін

Протокол №_______ від «___»_______________2012 р.

Голова ПК (ЦК)___________________________


Критерії оцінки

виконання завдань комплексної контрольної роботи

 

При перевірці виконання комплексної контрольної роботи виставляється диференційована оцінка. Рівень знань студентів оцінюється за 5-тибальною системою.

Критерії оцінки знань:

1. „Відмінно” – студент повинен дати обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлені запитання, продемонструвати знання законодавчої бази України, підручників, посібників, періодичних видань, вміти самостійно вирішувати проблемні питання, наводити узагальнення та висновки, орієнтуватися у практичній діяльності з даної дисципліни, вміти та використовувати у своїй роботі первинну документацію та форми бухгалтерського обліку.

2. „Добре” – студент повинен володіти знаннями матеріалу на рівні п.1. , але ним були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, або студент допустив деякі помилки при визначенні тестових завдань .

3. „Задовільно” – студент виявляє знання і розуміння основних положень теоретичного матеріалу, але викладає матеріал не достатньо повно, не вміє дати вірні відповіді на теоретичні завдання, викладає матеріал не послідовно, тобто без логічного змісту, допускає помилки при розв’язку практичного завдання.

4. „Незадовільно” – студент дає неправильні відповіді на поставлені питання та практичне завдання, допускає грубі помилки, матеріал викладений не послідовно.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

КОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 1

  1. Теоретичне питання:

Охарактеризуйте сутність бухгалтерського обліку та його значення.

  1. Тестові завдання:

І. Основним для бухгалтерського обліку є вимірник:

1) грошовий;

2) трудовий;

3) натуральний.

ІІ. За допомогою якого з елементів методу бухгалтерського обліку виявляють не оприбутковані цінності, розкрадання, недостачі тощо:

1) документування;

2) оцінка;

3) інвентаризація.

ІІІ. Під контируванням документів розуміють:

1) зазначення кореспондуючих рахунків;

2) об’єднання однорідних за змістом первинних документів;

3) цей термін до бухгалтерського обліку не відноситься.

IV. За місцем складання документи бувають:

1) міжгалузеві та спеціалізовані;

2) внутрішні та зовнішні;

3) службові та особові.

V. При журнально-ордерні формі обліку баланс складається за даними залишків в:

1) журналах-ордерах;

2) Головній книзі;

3) оборотній відомості по синтетичним рахункам.

 

  1. Практичне завдання:

На підставі кореспонденції рахунків визначити зміст господарських операцій:

1. Дт 20 Кт 63 5. Дт 26 Кт 23 9. Дт 31 Кт 30
2. Дт 24 Кт 23 6. Дт 36 Кт 26 10. Дт 66 Кт 65
3. Дт 30 Кт 372 7. Дт 20 Кт 46  
4. Дт 23 Кт 13 8. Дт 372 Кт 30  

 

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.

 


Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 167; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!