Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниКОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 8

1) Теоретичне питання:

Охарактеризуйте метод бухгалтерського обліку та його основні елементи.

2) Тестові завдання:

І. Надходження у вигляді внеску майна, що відносяться до основних засобів оформлюються:

1) карткою складського обліку матеріалів;

2) актом приймання-передачі основних засобів;

3) накладною-вимогою на відпуск матеріалів.

ІІ. Вибрати пункт, у якому перераховані тільки пасивні статті:

1) статутний капітал, прибуток, інвестиції;

2) позика, кредиторська заборгованість;

3) витрати майбутніх періодів, цільове фінансування.

ІІІ. Які вимірники застосовуються в аналітичному обліку:

1) тільки грошові;

2) тільки натуральні;

3) грошові, натуральні, трудові.

IV. Об’єктом обкладання податком на додану вартість є:

1) фонд заробітної плати;

2) виручка;

3) прибуток.

V. Назвати вимірники, які застосовуються в бухгалтерському обліку:

1) трудові і грошові;

2) натуральні і грошові;

3) натуральні, трудові і грошові.

3) Практичне завдання:

Необхідно:

- скласти бухгалтерські проводки за місяць і записати в журналі реєстрацій;

- скласти оборотно-сальдову відомість за вересень.

Залишки по синтетичних рахунках ЗАТ «Валентина» на 31-ше серпня ц.р.

Назва та шрифт рахунку Сума, грн.
10 «Основні засоби» 25500
20 «Виробничі запаси» 14050
23 «Виробництво» 450
40 «Статутний капітал» 39350
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 400
65 «Розрахунки за страхуванням» 150
66 «Розрахунки з оплати праці» 100

Реєстр господарських операцій ЗАТ «Валентина» за вересень ц.р.

№ оп. Первинний документ та зміст господарських операцій Сума, грн.
1 Лімітно-забірні картки №18-21 Відпущено зі складу та витрачено на виробництво продукції матеріали   5400
2 Рахунок №177 Міськелектромережі Акцептовано платіжні документи Міськелектромережі за використану для виробничих потреб електроенергію     960
3 Розрахунково-платіжна відомість №47 Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва   8000
4 Розрахунок бухгалтерії №40 Проведено відрахування на соціальні заходи згідно з чинним законодавством   ?
5 Рахунок №189 Міськводоканалу Прийнято до оплати рахунок Водоканалу за воду, використану на технологічні цілі   180
6 Накладні №288-295 Оприбутковано з виробництва на склад №1 готову продукцію за фактичною собівартістю (незавершеного виробництва на кінець місяця немає)     ?

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

КОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 9

  1. Теоретичне питання:

Охарактеризуйте бухгалтерський баланс, його зміст і значення.

  1. Тестові завдання:

І. Фінансовий внутрішній ресурс підприємства, створений для покриття витрат і платежів, збитків, відшкодування витрат від несприятливої кон’юнктури, що склалася, виплати дивідендів по привілейованих акціях (коли не вистачає прибутку):

1) додатковий капітал;

2) вилучений капітал;

3) резервний капітал.

ІІ. Кожна зміна господарських засобів та джерел їх утворення відображається:

1) в балансі;

2) на відповідних рахунках;

3) на рахунках і в балансі.

ІІІ. Синтетичні рахунки:

1) класифікують і систематизують інформацію про рух засобів та їх джерел;

2) мають назву об’єднуючих;

3) мають обидві характеристики, названі в пунктах 1, 2.

IV. Майнові позабалансові рахунки – це рахунки:

1) призначені для обліку цінностей, які не належать господарюючому суб’кту, однак знаходяться у його користуванні або розпорядженні;

2) призначені для контролю за окремими операціями, що не відображаються в системі балансових рахунків;

3) обліковують потенційні права та зобов’язання, залежні від майбутніх подій, що виникнуть з попередніх угод.

V. Натуральні вимірники призначені для:

1) узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їх утворення, процесів і результатів діяльності;

2) відображення в обліку кількості матеріальних цінностей по однорідних предметах;

3) для обліку трудових витрат.

 

  1. Практичне завдання:

На підставі кореспонденції рахунків визначити зміст господарських операцій:

1. Дт 30 Кт 31 5. Дт 26 Кт 23 9. Дт 31 Кт 30
2. Дт 31 Кт 60 6. Дт 30 Кт 46 10. Дт 64 Кт 31
3. Дт 30 Кт 372 7. Дт 20 Кт 46  
4. Дт 23 Кт 20 8. Дт 31 Кт 36  

 

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.


Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 190; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!