Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниКОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 18

 

1. Теоретичне питання:

Охарактеризуйте інвентаризацію, її суть та значення.

2. Тестові завдання:

І. За умовою, що активи становлять 10000 грн., а капітал – 6000 грн. сума зобов’язань становить:

1) 16000 грн.;

2) 12000 грн.;

3) 4000 грн.

ІІ. Пасивні рахунки призначені для обліку:

1) майна;

2) джерел утворення майна;

3) дебіторської заборгованості.

ІІІ. Групи рахунків, що призначені для обліку витрат за елементами витрат називають6

1) позабалансовими;

2) транзитними;

3) операційними.

IV. Принцип раптовості пов’язаний з:

1) неочікуваною для МВО перевіркою фактичної наявності майна, що знаходиться в її підзвіті;

2) безсистемним переходом від об’єкта до об’єкта при проведенні інвентаризації;

3) опломбуванням складських приміщень.

V. Ресурсами, контрольованими підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічної вигоди у майбутньому, називають:

1) поточні зобов’язання;

2) власний капітал;

3) активи.

 

3. Практичне завдання:

Необхідно скласти баланс фірми «Лілея» станом на 31-ше травня ц.р., пояснити, які зміни в балансі викликали наведені операції.

       Дані для виконання:

1) станом на 31-ше травня ц.р. фірма «Лілея» має наступні активи та зобов’язання: кредитори – 39500 грн., обладнання – 11500 грн., транспортні засоби – 62900 грн., запас товарів – 6150 грн., дебітори – 5770 грн., коти на рахунках в банку – 7280 грн., готівка в касі – 40 грн., позика банк – 3080 грн., статутний капітал – 30000 грн.

2) протягом червня фірмою «Лілея» здійснені наступні операції:

- придбане обладнання на 1380 грн.;

- придбано товарів на 750 грн. з оплатою чеком;

- дебітори сплатили борг 840 грн. чеком;

- від фірми «Міраж» надійшла позика 250 грн. готівкою.

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

КОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 19

1. Теоретичне питання:

Визначить порядок удосконалення бухгалтерських документів.

2. Тестові завдання:

І. Яку суму становлять активи підприємства, якщо капітал – 6500 грн., а зобов’язання – 2500 грн.:

1) 9000 грн.;

2) 4000 грн.;

3) 6500 грн.

ІІ. Дебетовий оборот по активному рахунку показує:

1) зменшення господарських засобів;

2) збільшення зобов’язань;

3) збільшення господарських засобів.

ІІІ. План рахунків бухгалтерського обліку – це:

1) класифікація загальної номенклатури синтетичних показників бухгалтерського обліку;

2) перелік аналітичних рахунків, які використовуються в обліку;

3) сукупність синтетичних та аналітичних рахунків.

IV. Принцип співставлення передбачає:

1) адекватність одиниць виміру в інвентаризаційних описах і бухгалтерських реєстрах;

2) запис в порядку порівняльної відомості однорідних видів майна;

3) співставлення даних, що містяться в робочих зошитах і реєстрах складського обліку.

V. Резерви – це:

1) готівка або інші засоби, вкладені у фірму для того, щоб вона могла розпочати або продовжити господарську діяльність;

2) джерела коштів, що створюють завчасно за рахунок прибутку, для покриття передбачених у майбутньому цільових витрат;

3) тимчасово позичені кошти.

 

3. Практичне завдання:

Необхідно визначити собівартість виготовленої протягом місяця продукції, скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

Протягом місяця по рахунку 23 «Виробництво» проведені такі записи: початковий залишок – 1200 грн., дебетовий оборот – 1680 грн., кінцевий залишок – 150 грн.

 

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

КОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 20

1. Теоретичне питання:

Визначить форми бухгалтерського обліку.

 

2. Тестові завдання:

І. Які з перелічених активів є оборотними:

1) нематеріальні активи;

2) капітальні інвестиції;

3) незавершене виробництво.

ІІ. Кредитовий оборот по пасивному рахунку показує:

1) збільшення майна;

2) збільшення капіталу або зобов’язань;

3) зменшення капіталу.

ІІІ. Діючий План рахунків складається з:

1) 10 класів;

2) 9 класів;

3) 11 класів.

IV. Принцип своєчасності передбачає:

1) проведення інвентаризації за встановленими нормативними (плановими) строками;

2) проведення інвентаризації в день виявлення факту розкрадання;

3) проведення інвентаризації до складання річного звіту.

V. У якому пункті названі риси, що невластиві бухгалтерському балансу:

1) відображення всіх господарських засобів у вартісному та натуральному виразі;

2) складається з активу і пасиву;

3) дотримується рівність підсумків всіх статей активу та всіх статей пасиву.

3. Практичне завдання:

На наведених нижче Т-рахунках ПП «Флора» відображені операції, підрахувати обороти та кінцеві залишки.

Дт              10 «Основні засоби»            Кт

 

Дт        201»Сировина і матеріали»      Кт

С-до                8000     С-до                      200  
2)                       600     1)                           800 9)                     80
6)                       500        
Об.                        ?   Об.                          ?   Об.                            ? Об.                     ?
С-до                      ?     С-до                          ?  
         

Дт                     30 «Каса»                       Кт

 

Дт            31 «Рахунки в банках»          Кт

С-до                    -     С-до                     1800  
3)                         50 8)                      5000   7)                           400 3)                     50
4)                       550 10)                        60     5)                   700
Об.                        ? Об.                         ?   Об.                             ? Об.                     ?
С-до                      ?     С-до                           ?  
         

    63 «Розрахунки з постачальниками  

Дт                   та підрядниками»            Кт

 

 

Дт           40 «Статутний капітал»          Кт

  С-до                       -     С-до          10000
5)                      700 1)                        800   10)                          60 2)                  600
8)                      500 6)                        500     4)                  550
9)                        80       7)                  400
Об.                       ? Об.                         ?   Об.                            ? Об.                    ?
  С-до                       ?     С-до                  ?

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.

 


Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 197; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!