Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниКОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 21

1. Теоретичне питання:

Визначить поняття та види господарських процесів.

2. Тестові завдання:

І. Яке з наведених тверджень неправильне:

1) кредити банку відносяться до власних засобів підприємства;

2) додатковий капітал відноситься до власних засобів підприємства;

3) резервний капітал відноситься до власних засобів підприємства.

ІІ. Зменшення вартості майна записується:

1) в кредит активного рахунку;

2) в дебет активного рахунку;

3) в дебет пасивного рахунку.

ІІІ. Оборотні засоби підприємства характеризують наступні рахунки:

1) 23, 25, 19;

2) 21, 503, 40;

3) 301, 22, 25.

IV. Інвентаризаційний процес складається з наступних стадій:

1) підготовча, організаційна, технологічна, документальна;

2) попередня, підготовча, результативна, технологічна;

3) організаційна, підготовча, технологічна, результативна.

V. Які з перелічених пар не є елементами методу бухгалтерського обліку:

1) оцінка і калькуляція;

2) інвентаризація і документація;

3) баланс і зобов’язання.

 

3. Практичне завдання:

На підставі кореспонденції рахунків визначити зміст господарських операцій:

1. Дт 31 Кт 40 5. Дт 40 Кт 10 9. Дт 66 Кт 64
2. Дт 68 Кт 31 6. Дт 92 Кт 20 10. Дт 372 Кт 30
3. Дт 20 Кт 31 7. Дт 93 Кт 66  
4. Дт 26 Кт 23 8. Дт 93 Кт 65  

 

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

КОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 22

1. Теоретичне питання:

Охарактеризуйте бухгалтерську звітність, її значення, завдання та вимоги.

 

2. Тестові завдання:

І. Ресурсами, контрольованими підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічної вигоди у майбутньому, називають:

1) поточні зобов’язання;

2) власний капітал;

3) активи.

ІІ. Рахунки, призначені для руху грошових коштів:

1) пасивні;

2) активні;

3) позабалансові.

ІІІ. Власний капітал характеризують наступні перелічені рахунки:

1) 40, 25, 50;

2) 40, 41, 421;

3) 441, 51, 37.

IV. Чи можуть підприємства самостійно обирати форму бухгалтерського обліку:

1) так;

2) так, якщо вона відповідає загальним методичним принципам;

3) ні.

V. Який з елементів методу бухгалтерського обліку використовують при визначенні собівартості виготовленої продукції:

1) інвентаризація;

2) калькуляція;

3) оцінка.

 

3. Практичне завдання:

Записати наведені операції в журнал реєстрації господарських операцій та відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку способом подвійного запису.

2. Відкрито підприємство і внесено на рахунок у банку 2500 грн.

3. Придбано офісні меблі на суму 150 грн. з оплатою з поточного рахунку.

4. Придбано обладнання на суму 750 грн. в магазині «Дубок» в кредит.

5. Придбано автомобіль за ціною 6000 грн. в кредит.

6. Внесено власником МШП на суму 1000 грн. для поповнення розміру статутного капіталу.

7. Погашено заборгованість перед магазином «Дубок» з поточного рахунку – 750 грн.

8. Списано МШП зі складу для виробничих потреб – 500 грн.

9. Придбано обладнання на 280 грн. з оплатою готівкою.

10. Придбано матеріали в кредит на суму 780 грн.

11. Передано МШП на виробництво на суму 460 грн.

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

КОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік І

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 23

1. Теоретичне питання:

Охарактеризувати види звітності та їх основний зміст.

2. Тестові завдання:

І. Резерви – це:

1) готівка або інші засоби, вкладені у фірму для того, щоб вона могла розпочати або продовжити господарську діяльність;

2) джерела коштів, що створюють завчасно за рахунок прибутку, для покриття передбачених у майбутньому цільових витрат;

3) тимчасово позичені кошти.

ІІ. Рахунки, призначені для обліку доходів, прибутку:

1) активні;

2) пасивні;

3) позабалансові.

ІІІ. Чи дозволено українським підприємствам вводити свої субрахунки до рахунків першого порядку:

1) так;

2) ні;

3) у деяких випадках.

IV. Форма обліку повинна:

1) забезпечити повноту і реальність відображення в облікових реєстрах всього кругообігу засобів;

2) забезпечити своєчасне складання звітності;

3) відповідати обом вищеназваним вимогам.

V. Який з елементів методу бухгалтерського обліку використовується для фіксації господарських фактів:

1) калькуляція;

2) документування;

3) баланс.

3. Практичне завдання:

Згрупувати господарські засоби швейної фабрики «Полісянка» на підставі даних за наступними групами: необоротні активи, оборотні активи; джерела утворення господарських засобів – джерела власних та джерела залучених засобів. Скласти баланс фабрики на 31-ше березня ц.р.

Дані для виконання:

№ п/п Назва засобів підприємства та джерел їх утворення Сума, грн.
1 Основні засоби 15000
2 Паливо 2000
3 Допоміжні матеріали 3300
4 Дебіторська заборгованість 4000
5 Короткострокові позики банку 5600
6 Статутний капітал 111000
7 Столи та шафи 5320
8 Розрахунки з працівниками підприємства по оплаті праці 9000
9 Автомобілі 17000
10 Бензин та нафтопродукти 6400
11 Запасні частини до швейних машин 8100
12 Нитки 2800
13 Прибуток підприємства 9000
14 Розрахунки з постачальниками 700
15 Гроші в касі підприємства 10200
16 Заборгованість перед кредиторами 2300
17 Столи в будинку адміністрації 6600
18 Тканини 12000
19 Заборгованість перед органами соціального страхування 3000

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.


Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 233; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!