Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України



КОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 15

1. Теоретичне питання:

Охарактеризуйте первинне спостереження в бухгалтерському обліку.

2. Тестові завдання:

І. Принцип єдиного грошового вимірника полягає в:

1) подвійному відображенні стану господарських операцій;

2) тому, що в бухгалтерському обліку та звітності майно і господарські операції відображаються у національній грошовій одиниці;

3) тому, що гроші є найважливішим джерелом, за допомогою якого здійснюється господарська діяльність.

ІІ. Спосіб групування, класифікації, відображення та порівняння інформації з метою отримання узагальнюючих показників про господарську і фінансову діяльність підприємства називається:

1) аналіз балансу;

2) рахунок бухгалтерського балансу;

3) подвійний запис.

ІІІ. Як класифікуються рахунки відповідно до балансу:

1) аналітичні та синтетичні;

2) активні та пасивні;

3) постійні та тимчасові.

IV. Робочим (виконавчим) органом суб’єкту інвентаризації є:

1) матеріально відповідальна особа;

2) головний бухгалтер;

3) інвентаризаційна комісія.

V. Яку суму становлять активи підприємства, якщо капітал – 6500 грн., а зобов’язання – 2500 грн.:

1) 9000 грн.;

2) 4000 грн.;

3) 6500 грн.

 

3. Практичне завдання:

На підставі кореспонденції рахунків визначити зміст господарських операцій:

1. Дт 68 Кт 31 5. Дт 23 Кт 66 9. Дт 93 Кт 66
2. Дт 31 Кт 60 6. Дт 10 Кт 46 10. Дт 66 Кт 31
3. Дт 23 Кт 22 7. Дт 30 Кт 46  
4. Дт 23 Кт 20 8. Дт 23 Кт 65  

 

 

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

КОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 16

1. Теоретичне питання:

Визначити документацію господарських операцій, її суть і значення.

  1. Тестові завдання:

І. До складу пасивів входять:

1) векселі видані;

2) векселі одержані;

3) неоплачений капітал.

ІІ. Рахунки по відношенню до балансу поділяються не:

1) балансові та позабалансові;

2) активні та пасивні;

3) зовнішні та внутрішні.

ІІІ. Поділ рахунків на синтетичні і аналітичні відбувається в залежності від:

1) економічного призначення рахунків;

2) відношення до балансу;

3) деталізації інформації, що на них обліковується.

IV. Склад інвентаризаційної комісії затверджується:

1) наказом;

2) протоколом;

3) приписом судово-слідчих органів.

V. Які з перелічених активів є оборотними:

1) нематеріальні активи;

2) капітальні інвестиції;

3) незавершене виробництво.

 

  1. Практичне завдання:

На підставі наведеного змісту господарських операцій необхідно сформулювати бухгалтерські проводки.

оп.

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Дт Кт
1 На поточний рахунок надійшли кошти від покупців    
2 На склад від постачальників оприбутковано паливо    
3 Працівником в касу повернуто залишок невикористаних підзвітних сум    
4 Зі складу відпущені матеріали на загальновиробничі потреби    
5 Нарахований знос основних засобів адміністративного призначення    
6 Оприбутковано на склад готову продукцію    
7 Оприбутковано від постачальників придбані МШП    
8 З поточного рахунку в касу одержана готівка    
9 Нараховано заробітну плату адміністрації    
10 Здійснено утримання із заробітної плати на соціальні заходи    

 

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

КОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 17

1. Теоретичне питання:

Визначить документообіг та його організацію. Зберігання документів.  

2. Тестові завдання:

І. До складу активів входять:

1) цільове фінансування;

2) дебіторська заборгованість;

3) кредити банку.

ІІ. Активні рахунки – це рахунки, призначені:

1) для обліку капіталу;

2) для обліку зобов’язань перед кредиторами;

3) для обліку майна.

ІІІ. Позабалансові рахунки використовуються для:

1) обліку майна, яке фактично не належить підприємству;

2) обліку непрямих витрат підприємства;

3) обліку майна підприємства.

IV. Інвентаризацію на підприємстві проводить:

1) керівник підприємства з головним бухгалтером;

2) контролюючий державний орган;

3) спеціально створенна інвентаризаційна комісія.

V. Яке з наведених тверджень неправильне:

1) кредити банку відносяться до власних засобів підприємства;

2) додатковий капітал відноситься до власних засобів підприємства;

3) резервний капітал відноситься до власних засобів підприємства.

 

3. Практичне завдання:

Відкрити аналітичні рахунки, внести в них початкові залишки та рознести господарські операції, підрахувати кінцеві сальдо, побудувати оборотну відомість по аналітичним рахункам.

Відомість залишків по субрахунку 201 «Сировина і матеріали» на 31-ше липня ц.р.

№ п/п Найменування матеріалу Од. виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
1 Провід мідний кг 400 50 ?
2 Мідь кругла кг 425 40 ?
3 Сталь листова т 10 6000 ?

Разом:

?

Реєстр господарських операцій ПП «Альтон» за серпень ц.р.

№ оп. Первинний документ та зміст господарських операцій Сума, грн.
1 Накладна №51 Відпущено за складу в цех матеріали для виготовлення продукції: - провід мідний – 250 кг за ціною 50 грн. - мідь кругла – 100 кг за ціною 40 грн. - сталь листова – 10 т за ціною 6000 грн.     ?
2 Прибутковий ордер №12 Оприбутковано на склад від заводу «Електровимірювач»: - мідь кругла – 20 кг за ціною 50 грн. - провід мідний – 50 кг за ціною 70 грн.   ?
3 Платіжне доручення №29, виписка банку Оплачено постачальнику заводу «Електровимірювач»   ?

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.


Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 190; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!