Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниКОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 13

  1. Теоретичне питання:

Охарактеризуйте план рахунків бухгалтерського обліку та визначить його побудову.

  1. Тестові завдання:

І. Натуральні вимірники призначені для:

1) узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їх утворення, процесів і результатів діяльності;

2) відображення в обліку кількості матеріальних цінностей по однорідних предметах;

3) для обліку трудових витрат.

ІІ. Сума записів господарських операцій по дебету або кредиту рахунку за певний період називається:

1) сальдо;

2) залишок;

3) оборот.

ІІІ. Знайти неправильне твердження:

1) оборотна відомість по синтетичним рахунках застосовується для перевірки правильності і повноти записів в останніх;

2) оборотна відомість по синтетичним рахунках використовується для складання балансу на наступну звітну дату;

3) оборотних відомостей по аналітичних рахунках не існує.

IV. Об’єкти інвентаризації – це:

1) активи, зобов’язання;

2) власний капітал;

3) майно, зобов’язання.

V. До складу активів входять:

1) цільове фінансування;

2) дебіторська заборгованість;

3) кредити банку.

 

  1. Практичне завдання:

На підставі даних для виконання завдання потрібно заповнити таблицю наведеної форми. Для цього слід сформулювати зміст господарських операцій, праворуч записати коди рахунків, які мають дебетуватися і кредитуватися, і відповідні суми.

№ оп. Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн.
         

       Дані для виконання завдання:

оп.

Назва рахунку

Сума, грн.

Дт Кт
1 Каса Рахунки в банках 4200
2 Розрахунки з оплати праці Каса 3900
3 Рахунки в банках Каса 100
4 Виробничі запаси Розрахунки з постачальниками та підрядниками 800
5 Виробництво Розрахунки з оплати праці 2600
6 Розрахунки з різними дебіторами Каса 200
7 Готова продукція Виробництво 3500
8 Рахунки в банку Короткострокові зобов’язання 2400
9 Розрахунки з оплати праці Розрахунки за податками і платежами 1020
10 Розрахунки з постачальниками та підрядниками Рахунки в банках 600

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.

 


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

КОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 14

  1. Теоретичне питання:

Визначить поняття бухгалтерської проводки. Прості та складні бухгалтерські проводки.

2. Тестові завдання:

І. До трудових вимірників відносяться:

1) метр, кілограм, штука;

2) гривня, долар, рубль;

3) нормо-година, робоча зміна.

ІІ. Зробити записи в правій частині рахунку означає:

1) дебетувати його;

2) кредитувати його;

3) відкрити його.

ІІІ. З якою метою здійснюється класифікація рахунків бухгалтерського обліку:

1) для відокремлення синтетичних рахунків бухгалтерського обліку від аналітичних;

2) щоб зрозуміти зміст, функцію і призначення того чи іншого рахунку;

3) для поділу рахунків на балансові та позабалансові.

IV. За організацією, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи відповідає:

1) керівник;

2) головний бухгалтер;

3) головний економіст.

V. За умовою, що активи становлять 10000 грн., а капітал – 6000 грн. сума зобов’язань становить:

1) 16000 грн.;

2) 12000 грн.;

3) 4000 грн.

3. Практичне завдання:

Необхідно:

- скласти бухгалтерські проводки за місяць і записати в журналі реєстрацій;

- скласти баланс ПП «Каскад» станом на 30-те жовтня ц.р.

Залишки по синтетичних рахунках ПП «Каскад» на 31-ше вересня ц.р.

Назва та шрифт рахунку Сума, грн.
10 «Основні засоби» 5000
201 «Сировина і матеріали» 3000
40 «Статутний капітал» 9800
685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 200
203 «Паливо» 500
31 «Рахунки в банках» 1500

Реєстр господарських операцій ПП «Каскад» за вересень ц.р.

№ оп. Первинний документ та зміст господарських операцій Сума, грн.
1 Накладна №218 Відпущено зі складу та витрачено на виробництво продкції: - матеріали - паливо     2800 200
2 Розрахунково-платіжна відомість №131 Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва   1500
3 Розрахунок бухгалтерії №7 Проведено відрахування на соціальні заходи згідно з чинним законодавством   ?
4 Рахунок №310 Прийнято до оплати платіжні документи за використану для потеб виробництва електроенергію     190
5 Накладна №231 Оприбутковано з виробництва на склад готову продукцію за фактичною собівартістю (незавершеного виробництва на кінець місяця складає 400 грн.)     ?

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.


Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 188; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!