Фактичний та прогнозний баланс підприємства (грн.)Показники

Фактичний

200 ___рік

 

1+ g

Продаж

 

 

прогноз на 200_ рік

 

Кінцевий результат

Первісне положе- ння ДНФ

Друге положення

  Готівкові кошти   10

 

XI, 10

  11   →

 

11

  11
Дебіторські рахунки

375

XI, 10 412

412

412
Оборотний капітал

615

XI, 10 677

677

677
Валові поточні активи

1000

  1100  

1100

1100
Обладнання та верстати

1000

XI, 10 1100

1100

1100
Валові активи

2000

  2200  

2200

2200
Кредиторські рахунки

60

XI, 10 66

66

66
Векселі до оплати

110

110 +28

138

140
Рахунки накопичуваних платежів

140

XI, 10 154

154

154
Валові поточні пасиви

310

  330  

358

360
Довгострокові облігації

754

754 +28

782

784
Валовий борг

1064

  1084  

1140

1144
Привілейовані акції

40

40

40

40
Звичайні акції

130

  130 +56

186

189
Нерозподілені прибутки

766

+68 834  

827

827
Валовий акціонерний капітал  

896

  964  

1013

1016

Продовження табл.10.2

Валові пасиви та акціонерний капітал

2000

  2088 +112

2193

2200
Додатково необхідні фонди

 

  112  

7

0
Сукупні ДНФ

 

  112  

119

119
                 

 

Для прогнозу балансу використовують таку ж методику, яку ви­користовували при розробці прогнозованого звіту про прибуток. Ті статті балансу, що, як очікується, зростатимуть прямо пропорційно до продажу, множаться на ко­ефіцієнт 1,10 для отримання первісного прогнозу на наступний рік.

Таким чином, готівкові кошти у наступному році заплановані у розмірі 11 млн. грн (10 • 1,10 ), дебіторські рахунки — 412 млн. грн ( 375 • 1,10 ), і т.д. У нашому прикладі всі активи зростають разом із продажем, тому, як тільки буде за­кінчено прогнозування окремих статей, ці статті можуть бути підсумовані для от­римання прогнозної величини сукупних активів у балансі підприємства.

Прогноз рахунків пасивів, що автоматично зростають (кредиторські рахунки та рахун­ки накопичених платежів), поданий у стовпчику 3. Прогноз сукупних активів установлено на рівні 2 млрд. 200 млн. грн., який вказує на те, що підприємство має додати 200 млн. грн. нових активів для підтримки вищого рівня продажу. Однак прогнози статті пасивів та ак­ціонерного капіталу, як показано у нижчій частині стовпчика 3, дорівнюють 2 млрд. 88 млн.

Через те, що баланс повинен сходитися, підприємство повинно отримати до­даткові 112 млн. грн.: 2200 млн. грн. - 2088 млн. грн. = 112 млн. грн. Цю суму ми визначаємо як додатково необхідні фонди. Останні будуть отримані за рахунок по­зичок банку, випуску довгострокових облігацій, продажу звичайних акцій нового випуску, або за рахунок комбінацій цих трьох джерел.

Етап 3. Утворення додатково необхідних фондів.

Підприємство свої рішен­ня щодо джерел фінансування ґрунтуватиме на кількох факторах, що враховують:

– цільову структуру капіталу підприємства;

– вплив короткострокових позичок на поточний коефіцієнт підприємства;

– умови, що склалися на ринку боргових зобов'язань та акціонерного капіталу;

– обмеження, притаманні борговим договорам, що накладаються підприємством. Прогноз був би завершеним — первісна нестача була б установлена і підприємст­во змогло б отримати необхідну суму, якби зміни не призводили до подальших зрушень у будь-якій статті звіту про прибуток або у рахунках балансу. Однак, ко­ли підприємство вирішує проводити фінансування за рахунок нового боргу, його відсоткові витрати зростатимуть за рахунок випуску додаткових акцій, що викли­че підвищення сукупних платежів за дивідендами. Ці зміни призведуть до такого ефекту фінансування, як «зворотне оживлення».

Етап 4. Фінансування «зворотного оживлення»

При проведенні фінансово­го прогнозування виникає проблема, пов'язана із фінансуванням «зворотного ожи­влення», яке визначається як результат проведення дій із фінансування зростання активів, що впливає на звіт про фінансові результати і баланс підприємства. Отри­мані для фінансування нових активів зовнішні фонди створюють додаткові витра­ти, які мають бути відображені у звіті про прибуток і занижують первинне прогно­зування доповненнями до нерозподілених прибутків.

Для розв'язання цієї проблеми пропонується прогнозувати додаткові витрати за нарахованими відсотками та додаткові дивідендні платежі, які можуть бути сплачені в результаті фінансування із зовнішніх джерел.

Доповнення до нерозподілених прибутків зменшується на 7 млн. грн. за ра­хунок фінансування «зворотного оживлення», тобто від 68 млн. грн. до 61 млн. грн. Це зменшення у додатку до нерозподіленого прибутку, в свою чергу, знижує прогнозовану величину нерозподілених прибутків у балансі на таку ж суму. Тому у таблиці 10.2 — другий прогноз нерозподілених прибутків у балансі на наступний рік становить 766млн. грн. + 61 млн. грн. = 827млн. грн. або на 7 млн. грн. нижчий від первісного прогнозу. Таким чином, нестача 87 млн. грн. матиме місце як прямий результат впливу фінансування «зворотного оживлен­ня» — додаткові платежі за нарахованими відсотками та дивідендами зменшу­ють прогнозовану величину нерозподілених прибутків на 7 млн. грн. від рівня пер­вісного прогнозу. Саме тому існує додаткова нестача. Ця сума також збільшує ДНФвід 112 млн. грн. до 119 млн. грн. і показана у нижній частині стовпчика 5 таблиці 10.2.

Можна побудувати третій прогноз балансу, використовуючи цю ж структу­ру фінансування, додаючи 7 млн. грн. до пасивних рахунків та акціонерного капі­талу. Але нестача й надалі матиме місце, тільки вона буде значно меншою, ніж у другому прогнозі. Можна побудувати і четвертий прогноз звіту про прибуток і баланс, і т.д. У кожному повторенні величина ДНФзменшується. Приблизно піс­ля п'ятого повторення величина ДНФстане незначною, і тоді можна розглядати прогноз як завершений.

Отже, при плануванні необхідно розробляти попередній прогноз, опираю­чись на продовженні минулих трендів І видів політики у майбутньому, що за­безпечить керівників базовим прогнозом. Потім модифікується модель із ме­тою вивчення, який ефект матимуть різні операційні плани, що можуть вплину­ти на фінансовий стан підприємства та його прибутки. Альтернативні операцій­ні плани можуть також розглядатися при різних темпах зростання продажу з використанням цієї моделі для аналізу дивідендної політики і рішень щодо структури капіталу.


Дата добавления: 2019-02-13; просмотров: 76;