КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ1.З якою метою прогнозують фінансову діяльність суб'єктів господарювання?

2. Яку інформацію дає змогу отримати прогноз обсягів продажу?

3. Яким чином прогнозувати дані звіту про прибуток підприємства?

4. Охарактеризуйте методику, яка використовується для прогнозування балансу.

5. Поясніть значення етапів утворення додатково необхідних фондів та можливість фі­нансування «зворотного оживлення» у прогнозуванні фінансової стійкості.

6.Які фактори враховує метод екстраполяції при прогнозуванні обсягу оборотного капіталу?

7.Поясніть сутність методу прогнозування термінів оборотності чистого капіталу.

8. В чому полягає планування надходження і витрат грошових коштів?

9. Як визначити очікуваний чистий приріст основних засобів?

 

Завдання 1

 Визначити етапи аналізу проектованих фінансових звітів, обґрунтувати рекомендації щодо побудови прогнозної звітності:

- балансу;

- звіту про фінансові результати;

- звіту про рух грошових коштів;

- звіту про рух власного капіталу.

 

 

Завдання 2

Визначити прогноз обсягу продажу за допомогою аналізу стійкого зростання, якщо підприємство має 500 тис. дол. активів; 1 млн. дол. - обсяг реалізації; 250 тис. дол.  – капітал; чистий прибуток – 20 тис. дол.

1) приріст продажу складе 2%;

2) приріст продажу складе 0,2%;

3) приріст продажу складе 4%;

4) приріст продажу складе 8%.

 

Завдання 3

Дати характеристику основних аналітичних показників для проведення експрес - аналізу звітності підприємства.

Таблиця 1

Сукупність аналітичних показників для експрес-аналізу.

Напрям аналізу   Показники Характерис-тика
1.Наприклад: Оцінка майнового стану Загальна сума засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Величина основних засобів та їх частка в загальній сумі активів. Коефіцієнт зносу основних засобів    
2. Наявність “хворих” статей звітності    
3. Оцінка ліквідності і платоспроможності    
4. Оцінка фінансової стійкості    
5. Оцінка ділової активності      
6. Оцінка ефективності діяльності    

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. По відношенню до процесу здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства розрізняють таку фінансову звітність. Виберіть правильну відповідь.

а) історичну і фактичну;

б) історичну і прогнозовану;

в) фактичну і прогнозовану;

г) всі відповіді вірні.

2. Прогноз фінансового стану підприємства, складений на період до одного року, називається:

а) короткотерміновий;

б) довготерміновий

в) поточний;

г) всі відповіді вірні.

3. Чи правильне твердження. Перша модель Альтмана мала чотирьох факторну модель Z.

а) так;

б) ні.

4.Який вид має модифікована модель Альтмана, розроблена в 1968 році для компаній, акції яких не котирувались на біржі:

а)

б)

в)

г)

5. Виберіть з пропонованих методів прогнозування збуту продукції на підприємстві основні.

а) метод минулого обороту;

б) опитування кредиторів і постачальників

в) кореляційний метод та метод минулого обороту;

г) думки керівників підприємства.

6. Який метод дає змогу збільшити гнучкість фінансового прогнозування та знизити фінансовий ризик за рахунок зміни структури витрат, необхідних для виробництва та реалізації продукції.

а) метод прогнозування збуту;

б) правило виробничого важеля

в) метод «витрати – обсяг - прибутки»

г) всі відповіді вірні.

 


Дата добавления: 2019-02-13; просмотров: 53;