КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ1. На розрахунку яких показників базується аналіз ділової активності підприємства ?

2. Наведіть формулу оптимального співвідношення динаміки основних показників – „золоте правило економіки підприємства”

3. Що являє собою сума інвестиції і грошовий потік від здійснення інвестиції ?

4. Які методи використовуються для оцінки інвестиційної привабливості окремих програм або об’єктів ?ї

5. На розрахунку яких показників базуються традиційні методи оцінки ефективності інвестицій ?

6. Як визначається чиста теперішня вартість проекту ?

7. Охарактеризуйте суть методу визначення строку окупності інвестицій

8. Охарактеризуйте метод розрахунку норми рентабельності інвестицій

9. Види оцінки ефективності інвестицій

 

Завдання 1

Розрахувати коефіцієнти ділової активності та розкрити економічну сутність кожного з них. Обчислити динаміку показників ділової активності за період з початку року. Інформацією для визначення коефіцієнтів ділової активності можуть бути дані балансу (ф. 1), ф.2 “ Звіт про фінансові результати”, ф. 4 “ Звіт про власний капітал” (Додатки Б, В, Е), а також розрахунки, які були виконані при аналізі окремих показників фінансового стану підприємства.

 

Таблиця 1

Аналіз ділової активності підприємства

Показники На початок періоду На кінець періоду
1.Виручка від реалізації продукції    
За минулий період    
За звітний період    
2.Валюта балансу    
3.Величина запасів по балансу    
4.Грошові кошти та їх еквіваленти    
В національній валюті    
В іноземній валюті    
5.Кошти в розрахунках , інші оборотні активи    
6.Дебіторська заборгованість    
7.Кредиторська заборгованість    
8.Основні засоби та інші необоротні активи    
9.Величина джерел власних коштів підприємства    
10.Коефіціент загальної оборотності капіталу    
11.Коефіціент оборотності мобільних коштів    
12.Коефіціент оборотності матеріальних оборотних коштів    
13.Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості    
14.Період обороту дебіторської заборгованості    
15.Коефіціент оборотності кредиторської заборгованості    
16.Період обороту кредиторської заборгованості    
17.Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів    
18.Коефіціент оборотності власного капіталу    
19.Тривалість обороту власного капіталу    

 

Завдання 2

 Проаналізувати доцільність запропонованих інвестиційних проектів з урахуванням того, що стратегія розвитку підприємства орієнтована на стабільне одержання доходів.

Аналізуючи проекти , слід узяти до уваги, що середня ставка банківського процента становить 12% на рік, а прогнозований середньорічний темп інфляції дорівнює 5 %. Пояснити якими критеріями ви користувалися приймаючи інвестиційне рішення.

Таблиця 2

Оцінка інвестиційних проектів

Показники Проект А Проект Б
Інвестиції 800 950
Грошові надходження: 1-й рік 300 500
2-й рік 320 450
3-й рік 150 130
4-й рік 120 70
5-й рік 100 50

 

Завдання 3

За даними балансу ф. 1 і ф. 2 “ Звіт про фінансові результати” (Додатки Б, В), розрахувати і проаналізувати прибутковість використаних коштів підприємства.

Таблиця 3

Розрахунок і аналіз показників прибутковості, грн.

Показники За планом За звітний період Відхилення
Виручка від реалізації продукції 430 322,00 448 487,00  
Собівартість реалізованої продукції 326 444,00 340 209,00  
Валовий прибуток 103 877,00 108 277,00  
Чистий прибуток 77 122,00 84 302,00  
Середньорічна вартість загальних активів: 1285375,00 2135943,00  
- середньорічна вартість довгострокових активів 650 375,00 920 981,00  
- основних активів 632 840,00 905 041,00  
- інших довгострокових активів 17500,00 15904,00  
- нематеріальних активів  35,00 36,00  
Середньорічна вартість поточних активів 635000,00 1214962,00  
- запасів 435000,00 880887,00  
- грошових коштів і їх еквівалентів 50000,00 54435,00  
- дебіторської заборгованості 150 00,00 279 685,00  
Коефіцієнт прибутковості загальних активів      
Коефіцієнт прибутковості реалізованої продукції      
Коефіцієнт обороту загальних активів      
Коефіцієнт обороту поточних активів      
Коефіцієнт обороту запасів      
Коефіцієнт обороту грошових коштів і їх еквівалентів      
Коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості      

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1. Показники ділової активності характеризують:

а) результати й ефективність поточної основної діяльності;

б) структуру капіталу;

в) залежність підприємства від зовнішніх інвесторів;

г) частину вартості запасів, що покривається власними оборотними коштами.

2. Який з нижченаведених показників не відноситься до групи показників ділової активності:

а) продуктивність праці;

б) оборотність коштів;

в) період окупності власного капіталу;

г) тривалість операційного циклу.

3.Що таке початковий доход у реальному інвестуванні?

а) чистий доход від реалізації продукції;

б) доход від реалізації продукції;

в) доход, що утворюється внаслідок отримання податкових пільг;

г) сума чистого прибутку й амортизаційних відрахувань.

4.Що таке експлуатаційний доход у реальному інвес­туванні?

а) сума чистого прибутку й амортизаційних відрахувань;

б) чистий доход від реалізації продукції;

в) валовий прибуток;

г) операційний прибуток.

5.Який методичний прийом застосовують для приве­дення грошових потоків до початку інвестування?

а) нарощення;

б) порівняння;

в) дисконтування;

г) елімінування.

6.Від чого залежить ставка капіталізації в реальному інвестуванні?

а) від вартості інвестованого капіталу;

б) від ризикованості проекту;

в) від тривалості періоду накопичення капіталу;

г) від тривалості періоду отримання доходу.

7.Як визначається експлуатаційний (поточний) до­ход від інвестицій?

а) як сума валового прибутку й амортизаційних відраху­вань;

б) як сума чистого прибутку й амортизаційних відрахувань;

в) як доход від реалізації продукції за вилученням аморти­заційних відрахувань;

г) як сума операційного прибутку й амортизаційних відра­хувань.

8.Як визначається чистий доход від реальних інвес­тицій?

а) як сума валового прибутку й амортизаційних відрахувань;

б) як сума чистого прибутку й амортизаційних відрахувань;

в) як різниця між інвестиційними витратами та експлуата­ційним доходом;

г) як сума операційного прибутку й амортизаційних від­рахувань.

9. Якій умові відповідає внутрішня норма доходу ін­вестиційного проекту?

а) чистий приведений доход дорівнює одиниці;

б) експлуатаційні доходи перевищують інвестиційні ви­трати;

в) доход від реалізації продукції дорівнює поточним ви­тратам;

г) чистий приведений доход дорівнює нулю.

10. Який з наведених показників характеризує ефек­тивність інвестиційного проекту?

а) валовий прибуток;

б) рентабельність інвестиційних витрат;

в) чистий приведений доход;

г) доход від реалізації продукції.


Дата добавления: 2019-02-13; просмотров: 53;