C) Педагогтарды жаппай сауаттандыруD) Психологиялық-педагогикалық тестілеу нәтижесін кадағалау

E)Қоғамдық ыкпалдарды пайдалану жолдарын ұғыну

F)Педагогтарды психологиялық-педагогикалық тұрғыда диагностикалау

G) Педагогикалық отырыстар; әдістемелік кеңестер

Н) Педагогикалық кызметкерлерді әдістемелік қамтамасыз ету

 

 

14.Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі

байланысты:

A) Мектеп директорының позициясына

B) Директор орыбасарының позициясына

C) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне

D) Сынып жетекшісінің өз алдьша мақсат қоюына

E)Қойылатын талаптардың мазмұнына

F)Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне

G)Мұғалім позициясына

 

15. Мектеп басшыларының сапалы қасиеттері:

A) Рухани

B) Адамгершілік

C) Педагогикалық

D) Кәсіпкерлік

E)Кәсіби

F) Гуманистік

 

16. Г.И. Щукина бойынша мектепшілік басқару бағыттары:

A) Ұйымдастырушылық

B) Психологиялық

C) Әдістемелік

D) Басқарушылық

E)Дидактикалық

F) Жобалаушылық

G) Ғылыми

 

17.Мектеп бітірушінің базалық мәдениетін қалыптастыру үшін мектептіңшешуі тиіс негізгі міндеттері (Н.Е. Щуркова бойынша):

A) Оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау

B) Параллельді ықпал

C) Ұ жымды ұйымдастыру мен дамыту

D) Талап қою

E) Әдістер таңдау

F) Тәрбие жұмысын ұйымдастыру

G) Перспективалар қою

Н) Тәрбиелеуші және дамытушы іс-әрекеттерді ұйымдастыру

18. Мектептегі басқару әдістерінің негізгі топтары:

A) Қоғамдық ықпалдарды пайдалану жолдарын ұсыну

B) Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау ж ә не әсерлендіру

C) Қоғамдық әсер әдістерін кеңінен пайдалану

D) Педагогикалық қызметкерлерді қаржылық тұрғыдан қызықтыру жолдары

E)Қоғамдық әрекеттерді жүзеге асырудың жолдары

 

19.Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпаратгың түрі аса қажет.Олар:

A) Жедел ақпарат

B) Бастапқы ақпарат

C) Тактикалық ақпарат

D) Тақырыптық ақпарат

E)Жалпы ақпарат

F)Мазмұндық ақпарат

G)Вариативтік ақпарат

Н)Негізгі ақпарат

 

20.Басқару іс-әрекеттері процесіндегі қызметтер:

А) Жоспарлау

В) Мақсаттарды айқындау

С) Сендіру

D) Жетекшілік жасау

E) Бағыттау

F) Жобалау

 

21.Мектеп директорының жұмысын басқарудағы деңгейін

сипаттайтын көрсеткіштер:

А) Білімдарлық, жоғары идеялық, ұжымшылдық

В) Шығармашылық

С) Педагогикалық шеберлік

Б) Ғылымилық

Е) ¥жымшылдық

Ғ) Идеяларды тәрбиелеуге бағыттау

G) Өнерпаздық

 

22.Орта мектепті басқарудың бөліктері:

A) Тұтас педагогикалық процесс

B) Кәсіптік бағдар беру жүйесі және т.б

C) Мектеп тәрбие жұмысының жүйесі

D) Мектеп басқарушы әрекеттері бойынша бiлiм

E) Мектеп өнімін басқару жүйесінің дамуы

F) Мектеп пен әлеуметтік орта

G) Мектептің тұтастығын қамтамасыз ету

 

 

23. Басқару әдістерінің негізгі топтары:

A) Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері

B) Әкімшілік ұйымдастыру әдістері

C) Мектепшілік-бағыттаушы әдістері

D) Қоғамдық ә сер ету әдістері

E) Қоғамдықпайдалы ic-әрекеттерәдістері

F) Мектепшілік ұйымдастыру әдістері

 

 

24.Басқаруда негізге алынады:

A) Техникалық ақпарат

B) Т актикалық ақпарат
      С) Толық ақпарат

D)Ж ылдам ақпарат

E) Б астапқы ақпарат
       Ғ) Жеткіліксіз ақпарат
       G) Тәрбиелік ақпарат

 

25.Мектеп басқарудағы жоспарлаудың түрлері:

А) Перспективті

В) Күнтізбелік

С) Жылдық

D) Кварталдық

E) Айлық

F) Сабақтық

G) Күнделікті

26.Мектепті басқарушы (басқарушылары):

А)Педагогикалық кеңес мүшелері

В) Директор

С) Әдістемелік кеңес мүшелері

D) Ата-аналар комитеті

Е) Сынып жетекшісі

F) Мектеп кеңесі мүшесі

 

27.Басқаруда басшылыққа алатын ақпараттар:

А) Аналитикалық

В) Бағалаушылық

С) Жекелеген

D) Прагматикалық

Е) Шолушылық

 

28.Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың түрі:

A) Тактикалық ақпарат

B) Бастапқы ақпарат

C) Негізгі ақпарат

D) Вариативтік ақпарат

E) Жалпы ақпарат

F) Тақырыптық ақпарат

G) Мазмұндық ақпарат

 

 

29.Жалпы білім беретін мектептің құрылымы:

А) Бастауыш және негізгі орта

В) Жалпы орта

С) Жоғары

D ) Мектепке дейінгі

Е) Бастауыш және жалпы орта

Ғ) Бастауыш

G) Жоғары оқу орнынан кейінгі

 

30.Мектептің педагогикалық жүйе ретінде жұмыс бағыттары:

А) Оқушылар және педагогикалық ұжымды қалыптастыру

В) Білім мазмұнын нығайтуда әдістерді, формаларды пайдалану

С) Оқу үрдісін қадағалау

D) Ұжымдағы қарым-қатынасты реттеу

Е) Мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасты

Ғ) Эксперимент нәтижесін талдау

 

 

31.Жоғары мектеп аты:

A) Институт

B) А кадемия :

C) Негізгі орта'

D) Орта кәсіптік

E) Жоғары

F)Жалпы орта

 

 

32.Мектепті басқару органы:

A) П едагогикалық кеңес

B) Ә дістемелік кеңес

C) Директордың оку ісі жөніндегі орынбасары

D) Сынып жиналысы

E)Директордыңғылымиісіжөніндегіорынбасары

F)Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

 

33.Мектепті инновациялық басқару аспектілерін зерттеді:

A) И.Я.Лернер

B) Г.А.Цукерман
      С)В.С.Леднев

D)М.М. Поташник

E)Л.В. Занков

 

34.Басқаруды ұйымдастыру формалары мен бағыттары:

A) Педагогикалық қызметкерлерді әдістемелік қамтамасыз ету

B) Педагогтарды жаппай сауаттандыру, сауықтыру

C) Нұсқау- ә дістемелік

D) Психологиялық-педагогикалық тестілеу нәтижесін қадағалау

E)Педагогтарды психологиялық-педагогикалық тұрғыда диагностикалау

F)Қоғамдық ықпалдарды пайдалану жолдарын ұсыну

 

35.Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге қажетті ақпарат:

A) Бастапқы ақпарат

B) Жедел ақпарат

C) Вариативтік ақпарат

D) Тактикалық ақпарат

E) Мазмұндық ақпарат

 

36.Басқарудағы педагогикалық ақпарат түрлері:

A) Тактикалық

B) Оперативті

C) Бастапқы

D) Дидактикалық

E) Толық

F) Тәрбиелік

G) Жеткіліксіз

H) Білімдік

 

37.Г.И. Щукина бойынша мектепішілік басқару бағыттары:

A) Психологиялық

B) Әдістемелік

C) Ұйымдастырушылық

D) Зерттеушілік

E) Басқарушылық

F) Жобалаушылық

G) Дидактикалық

H) Ғылымилық

 

38.Мектепті басқару субъектілері:

A) Әдістемелік кеңес

B) Мектеп кеңесі

C) Педагогикалық кеңес

D) Директордың ғылыми ісі жөніндегі орынбасары

E) Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

F) Сынып жиналысы

G) Директор

H) Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

 

39.Мектептің жеке басқару органдары:

A) Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

B) Директор

C) Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

D) Ата-аналар комитеті

E) Педагогикалық кеңес

F) Сынып жиналысы

G) Мектеп кеңесі

H) Әдістемелік кеңес

 

 

40.Мектепішілік басқару функциялары:

A) Ұйымдастыру

B) Талдау

C) Бақылау

D) Жоспарлау

E) Жобалау

F) Қадағалау

G) Белсендіру

H) Мотивтендіру

 

 

41.Н.В.Кузьмина бойынша мұғалім іс-әрекеті құрылымының функциональдық компоненттері:

A) Гности калық компонент


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 80; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ