Рецепт на настойку пустырника 3 страницаЖадынама
Денсаулық сақтау ұйымының шифры баспаханалық тәсілмен басылады
немесе мөртабан қойылады.
Рецепт анық, айқын жазылады, түзетуге тыйым салынады.
Бір бланкіге:
заттық-сандық есепке алуға жататын бір дәрілік затты;
тегін немесе жеңілдікті жағдайлармен босатылатын бір дәрілік
затты жазып беруге рұқсат етіледі.
Ережеде қабылданған рецептуралық қысқартуларға ғана рұқсат
етіледі.
Қатты, сусымалы заттар грамдарда, сұйық заттар - миллилитрлерде, грамдар мен тамшыларда жазылады.
Қолдану тәсілі - мемлекеттік немесе орыс тілдерінде.
"Ішке", "Сыртқа", "Белгілі" деген және басқа да жалпы нұсқаулармен шектеуге тыйым салынады.
Рецептіні толтырған кезде (ересектерге арналған, балаға арналған) не тегін немесе жеңілдікті жағдайларда - қажеттісінің астын сызу керек.
Дәрігердің қолы оның жеке мөрімен расталуы тиіс.

Құрамында есірткі құралдары,психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрілік заттарды қоспағанда, дәрілік заттарға рецепт жазып беру және дәрігердің рецептісі бойынша беру жөніндегі
Ережеге 2 қосымша

А8 нысаны

Дәрілік заттарды тегін немесе жеңілдікті жағдайларда босатуға арналған рецепт бланкісінің нысаны

Денсаулық сақтау ұйымының атауы Медициналық құжаттама Денсаулық сақтау ұйымының атауы Медициналық құжаттама

ТҮБІРТЕК

(денсаулық сақтау ұйымында
қалдырылады, одан кейін
бухгалтерияға өткізіледі)

20 __ жыл N ____

20 __ жылғы "___" ___________

Рецептінің жазып берілген күні
Науқастың Т.А.Ә., жасы
_______________________________
_______________________________

Диагноз _______________________
_______________________________
Науқастың медициналық
құжаттамасының N ______________
Үйінің мекен-жайы _____________
_______________________________

Rp: ___________________________
_______________________________
Д.S. __________________________
_______________________________

Дәрігердің қолы
мен жеке мөрі ____________ м.о.

ТЕГІН НЕМЕСЕ ЖЕҢІЛДІКТІ РЕЦЕПТ
(астын сызу керек)

20 __ жыл N ____

БАЛАҒА ЕРЕСЕККЕ
АРНАЛҒАН АРНАЛҒАН
(астын сызу керек)

20___ жылғы "___" ___________

Рецептінің жазып берілген күні
Дәрігердің Т.А.Ә. _____________
_______________________________
Науқастың Т.А.Ә., жасы ________
_______________________________
Науқастың медициналық
құжаттамасының N ______________

Диагноз _______________________
_______________________________
Үйінің мекен-жайы ____________
_______________________________
Rp: ___________________________
_______________________________
Д.S. __________________________
_______________________________

Дәрігердің қолы
мен жеке мөрі ___________ м.о.

Жадынама

Денсаулық сақтау ұйымының шифры баспаханалық тәсілмен басылады немесе мөртабан қойылады.
Рецепт анық, айқын жазылады, түзетуге тыйым салынады.
Бір бланкіге:
заттық-сандық есепке алуға жататын бір дәрілік затты;
тегін немесе жеңілдікті жағдайлармен босатылатын бір дәрілік затты жазып беруге рұқсат етіледі.
Ережеде қабылданған рецептуралық қысқартуларға ғана рұқсат етіледі.
Қатты, сусымалы заттар грамдарда, сұйық заттар - миллилитрлерде, грамдар мен тамшыларда жазылады.
Қолдану тәсілі - мемлекеттік немесе орыс тілдерінде.
"Ішке", "Сыртқа", "Белгілі" деген және басқа да жалпы нұсқаулармен шектеуге жол берілмейді.
Рецептіні толтырған кезде (ересектерге арналған, балаға арналған) не тегін немесе жеңілдікті жағдайларда - қажеттісінің астын сызу керек.
Дәрігердің қолы оның жеке мөрімен расталуы тиіс.

Құрамында есірткі құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрілік заттарды қоспағанда, дәрілік заттарға рецепт жазып беру және дәрігердің рецептісі бойынша беру жөніндегі
Ережеге 3 қосымша

  Денсаулық сақтау ұйымының атауы

Дәрілік заттарды тегін және жеңілдікпен беруге арналған рецепт бланкілерін есепке алу кітабы

р/с N Күні Рецептінің сериясы, N Рецепт бланкісін алған медицина қызметкерінің Т.А.Ә., қолы
       
       
       

Құрамында есірткі құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрілік заттарды қоспағанда, дәрілік заттарға рецепт жазып беру және дәрігердің рецептісі бойынша беру жөніндегі
Ережеге 4 қосымша

Негізгі рецептуралық қысқартулар

Қысқартулар Толық жазылуы Аудармасы
aa ana теңдей
as. Asіd. Acіdum қышқыл
amp. Ampulla ампула
aq. Aqua су
aq. Purіf. Aqua purfіcata тазартылған су
aq. destіll. Aqua destіllata дистилляцияланған су
but. Butyrum май (қатты)
comp., cps. Composіtus (a, um) күрделі
D. Da, Detur, Dentur Бер. Берілетін болсын. Осылар берілетін болсын
D.S. Da, Sіgna; Detur, Sіgnetur Бер., белгіле. Берілетін, белгіленетін болсын. Берілсін, белгіленсін
D.t.d. Da (Dentur) tales doses Осындай мөлшерлерді бер (берілетін болсын)
Dec. Decoctum қайнатпа
dіl. dіlіtus ерітілген
dіv. іn p. аеq dіvіde іn partes аеquales тең бөліктерге бөл
emuls rmulsum эмульсия
extr. extractum сығынды, сорып алынған
f. fіat (fіant) түзілетін болсын (түзілсін)
gtt. gutta, guttае тамшы, тамшылар
іnf. іnfusum тұнба
іn. amp. іn ampullіs ампулаларда
іn.caps. gel. іn capsulіs gelatіnosіs желатинді капсулаларда
Іn tabl. іn tab (u)leettіs таблеткаларда
lіn. lіnіmentum сұйық жақпа май
lіq. lіquor сұйықтық
M. pіl. vassa pіlularum пилюльдік салмақ
M. Mіsce; Mіsceatur Араластыр. Араластырылатын болсын. Араластырылсын
N. numero санмен
ol. oleum май (сұйық)
pіl. pіlula пилюля
p. аеq. partes аеquales тең бөліктер
pulv. pulvіs ұнтақ
q.s. quantum satіs қанша қажет, қанша керек
r., rad. radіx тамыр
Rp. Resіre Ал
Rep. Repete. Repetatur Қайтала. Қайталанатын болсын
rhіz. rhіzoma сала тамыр
S. Sіgna. Sіgnetur Белгіле. Белгіленетін болсын
sem. semen ұрық
sіmpl. sіmplex қарапайым
sіr. sіrupus шырын
sol. solutіo ерітінді
supp. supposіtorіum балауыз
tabl. tab(u)letta таблетка
t-ra, tіnct, tst. tіnctura тұнба
ung. unguentum жақпа май
vіtr. vіtrum шыны ыдыс
ppt., praec. praecіpіtatus тұнған
past. pasta паста

Құрамында есірткі құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрілік заттарды қоспағанда, дәрілік заттарға рецепт жазып беру және дәрігердің рецептісі бойынша беру жөніндегі
Ережеге 5 қосымша

Дұрыс жазылып берілмеге рецептілерді есепке алу журналы

р/с N Күні Денсаулық сақтау ұйымының атауы Дәрі- гердің Т.А.Ә. Рецеп- тінің маз- мұны Қа- тесі Қабыл- данған шара- лар Дәріхана ұйымы маманы- ның Т.А.Ә.
               
               

7.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

3. Фармакология с общей рецептурой: учебник.Харкевич Д.А. – М., Гэотар – Медиа, 2010. – 350с.

4. Лекарственные средства.Машковский.-М.,2010.

Қосымша әдебиеттер:

7. Клиническая фармакология:учебник + CD.- 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2009.-272с.

8. Фармакология с рецептурой. Гаевый М.Д., Петрова В.И. – Ростов-на-Дону, «Март»,2009.

9. Фармакология: конспект лекций Малевская В.Н. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

10. Фармакология с общей рецептурой.-3-е изд., испр.Майский В.В., Аляутдин Р.Н. – М.,2010.-240с.

11. Практикум по фармакологии: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. Созонова И.В.-Ростов-на-Дону,2005.

12. Фармакология:учебное пособие для мед.училищ и колледжей.Федюкевич Н.И.-Ростов на Дону.2004.

7.7 Бақылау сұрақтары:

1. Инъекцияға арналған дәрі-дәрмектер, сипаттамасы

2. Дәрі-дәрмектің баска түрлері.

3. Улы дәрілік заттар туралы, сипаттамасы

4. Әсері күшті дәрілік заттар, сипаттамасы

5. Наркотикалық дәрілік заттар, сипаттамасы

6. Дәрілік заттардың қасиеті

7. Құрамында есірткі құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрілік заттарды қоспағанда, дәрілік заттарға рецепт жазып беру және дәрігердің рецептісі бойынша беру жөніндегі ереже

8. А және В тізімі

 

ТЕСТТЕР:

1. Рецепт дегеніміз не:

A). мемлекеттік қаулы

B). дәрігердің фармацевтке дәрілік препаратты дайындау немесе дайын дәрілік препаратты босату нұсқамасы

C). дәрілік препарат атауы

D). кодекс

E). аталғандардың барлығы

2. Рецепт үшін қай тұлға заңды түрде жауапты:

A). рецепт жазушы

B). рецепт қабылдаушы

C). рецепт жазушы және сол бойынша дәрілік препаратты дайындаушы

D). рецептті беруші

E). рецепт бойынша дәрілік препаратты алушы

3. Рецепттің Inscriptio бөлімінде не көрсетіледі:

A). науқастың аты-жөні, тегі және балалар немесе 60 жастан жоғары тұлғалар, жасы

B). рецепт жазылған емдеу мекемесінің атауы, адресі және телефоны

C). рецепт берілген күні

D). дәрігердің аты-жөні, тегі

дәрілік препаратты дайындайтын дәрілік заттардың латынша атаулары

4. Рецепттің Nomen aegroti бөлімінде не көрсетіледі:

A). науқастың аты-жөні, тегі және балалар немесе 60 жастан жоғары тұлғалар, жасы

B). рецепт жазылған емдеу мекемесінің атауы, адресі және телефоны

C). рецепт берілген күні

D). дәрігердің аты-жөні, тегі

E). дәрілік препаратты дайындайтын дәрілік заттардың латынша атаулары

5. Рецепттің Nomen medice бөлімінде не көрсетіледі:

A). науқастың аты-жөні, тегі және балалар немесе 60 жастан жоғары тұлғалар, жасы

B). рецепт жазылған емдеу мекемесінің атауы, адресі және телефоны

C). рецепт берілген күні

D). дәрігердің аты-жөні, тегі

E). дәрілік препаратты дайындайтын дәрілік заттардың латынша атаулары

6. Рецепттің Datum бөлімінде не көрсетіледі:

A). науқастың аты-жөні, тегі және балалар немесе 60 жастан жоғары тұлғалар, жасы

B). рецепт жазылған емдеу мекемесінің атауы, адресі және телефоны

C). рецепт берілген күні

D). дәрігердің аты-жөні, тегі

E). дәрілік препаратты дайындайтын дәрілік заттардың латынша атаулары

7. Рецепттің Designatio materiarum или Ordinatio бөлімінде не көрсетіледі:

A). науқастың аты-жөні, тегі және балалар немесе 60 жастан жоғары тұлғалар, жасы

B). рецепт жазылған емдеу мекемесінің атауы, адресі және телефоны

C). рецепт берілген күні

D). дәрігердің аты-жөні, тегі

E). дәрілік препаратты дайындайтын дәрілік заттардың латынша атаулары

8. Жазылымдар қандай түрлерге бөлінеді:

A). официнальды және мануальды

B). орындалған және орындалмаған

C). дәрігерлік және магистральды

D). форма түзуші

Е). стандартты немесе стандартты емес

9. Стандартты жазылымдардың неше түрі бар:

A). официнальды және мануальды

B). стандартты және стандартты емес

C). орындалған және орындалмаған

D). дәрігерлік және магистральды

E). форма түзуші

10. Дәрілік препараттардың мануальды жазылымдары сипатталған жинақ қалай аталады:

A). мемлекеттік фармакопея

B). технологиялық регламент

C). фармакопеялық мақала

D). рецепт

E). мануал

11. «Белгіле» сөзінің аудармасы:

A). signa

B). misce

C). recipe

D). adde
E). sterilisetur

12. «Араластыр» аудармасының мағынасын анықтаңыз:

A). signare

B). miscere

C). addere

D). sterilisare

E). recipe

13. «recipe» сөзінің аудармасы:

A). бер

B). белгіле
C). араластыр

D). қос

34. Улы дәрілік заттары бар штангластарда жазулар безеңдіріледі:

A). қара фонда ақ түспен

B). қара түспен ақ фонда

C). қызыл түспен ақ фонда

D). ақ түспен қызыл фонда

E). қызыл түспен қара фонда

35. Рецептуралы - өндірістік бөлімнің міндеттеріне жатады:

A). тауарды дәріханаға әкелушіден қабылдау

B). таблеттелген препараттар өндірісі

C). титрленген ерітінділер дайындау

D). дайындалған дәрәләк түрлерге бактериологиялық бақылау

E). рецепттер бойынша дәрілік түрлер дайындау

36. Дәрігер рецепте дәрілік заттың дозасын сөзбен жазып, леп белгісін қоюға міндетті, егер жоғарылатылса:

A). жоғарғы реттік дозасы

B). жоғарғы тәуліктік дозасы

C). дәрілік препараттардың орам саны

D). штрих коды болмаса

E). бір уақытта босату нормасы

37. Ресептсіз босату бойынша сауда көлемдері жайында мәліметтер бекітіледі:

A). чектермен

B). рецепттермен

C). ингредиенттердің бағасын қосу арқылы

D). жеке дайындалатын дәрілерге тапсырыс санымен

E). чектермен және ингредиенттер бағасын қосу арқылы

38. Рецептпен босатылатын дәрілік заттар сатылмайды:

A). дайын дәрілік түрлер дәріханасы

B). І категориялы дәріхана пункттерінде

C). өндірістік дәріханаларда

D). ІІ дәрежелі дәріхана пункттерінде

E). дәріхана дүмбешектерінде


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 785; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!