Тема 9. Політика доходів і оплата праці 

9.1. Сутність і структура доходів населення.

9.2. Диференціація доходів населення.

9.3. Вартість робочої сили.

9.4. Сутність, функції і принципи організації заробітної плати.

9.5. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці.

9.6. Форми і системи заробітної плати.

9.7. Регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата.

Методичні рекомендації до розв’язування задач

Відповідно до статті 97 Кодексу України про працю оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці.

Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) проводиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

У тарифній сітці, що лежить в основі оплати праці робітників, встановлюють величини тарифних коефіцієнтів, що відповідають кваліфікаційним розрядам робітників. Один з можливих варіантів тарифної сітки такий:

 

Таблиця 9.1. Приклад побудови тарифної сітки

Кваліфікаційні розряди робітників I II III IV V VI
Тарифні коефіцієнти 1,00 1,14 1,30 1,48 1,69 1,93

 

Годинна тарифна ставка 1-го розряду може бути визначена як відношення встановленої державою мінімальної заробітної плати до місячного фонду робочого часу одного робітника (звичайно приймають 168 годин – 21 робочий день по 8 годин):

 

,                                           (9.1)

 

де ТС1 – годинна тарифна ставка робітника 1-го розряду, грн;

ЗПmin – мінімальна заробітна плата, грн;

ФРЧміс – місячний фонд робочого часу одного робітника.

 

Приклад. З 1 січня 2011 року Законом України встановлено мінімальний розмір місячної заробітної плати на рівні 941 грн. Тоді годинна тарифна ставка 1-го розряду дорівнюватиме:

 

Годинна тарифна ставка будь-якого іншого розряду визначається шляхом множення тарифної ставки 1-го розряду на тарифний коефіцієнт відповідного розряду:

 

,                                            (9.2)

 

де ТСі – тарифна ставка робітника і-го розряду;

Ктар.і – тарифний коефіцієнт робітника і-го розряду.

 

Годинні тарифні ставки робітників, виходячи з мінімальної заробітної плати 941 грн та тарифних коефіцієнтів з таблиці 9.1, наведені у таблиці 9.2:

 

Таблиця 7.2. Тарифні ставки (за мінімальної заробітної плати 941 грн)

Кваліфікаційні розряди робітників I II III IV V VI
Тарифні ставки, грн. 5,601 6,385 7,281 8,289 9,466 10,810

 

Середній розряд робіт Pc визначають на основі відомостей про розподіл трудомісткості за розрядами:

 

,                                             (9.3)

де РС – середній тарифний розряд робіт;

Рі – тарифний розряд робіт (робітників);

Ті – трудомісткість робіт і-го розряду, нормо-год;

∑РіТі – загальна трудомісткість робіт, приведена до 1-го розряду.

 

Середній розряд робітників Pc, як правило, визначають, виходячи з розподілу робітників за всіма розрядами:

 

,                                          (9.4)

 

де Чі – чисельність робітників і-го розряду;

∑РіЧі – загальна кількість робітників, приведена до 1-го розряду.

 

Середній тарифний коефіцієнт робіт (робітників) визначається аналогічно:

 

,                                         (9.5)

 

де  – середній тарифний коефіцієнт робіт (робітників).

                                     (9.6)

 

Середній тарифний коефіцієнт, що відповідає відомому середньому розряду, можна визначити за формулою:

,                      (9.7)

 

де Км – тарифний коефіцієнт, що відповідає меншому з двох суміжних розрядів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній розряд;

Кб – тарифний коефіцієнт, що відповідає більшому з двох суміжних розрядів;

Рс – середній тарифний розряд робітників (робіт);

Рм – менший з двох суміжних розрядів.

 

Середня тарифна ставка, яка відповідає середньому розряду робіт, визначається аналогічно:

 

,                     (9.8)

 

де  – середня тарифна ставка, грн;

ТСм – тарифна ставка, що відповідає меншому з двох суміжних розрядів тарифної сітки, між якими знаходиться відома тарифна ставка;

ТСб – тарифна ставка, що відповідає більшому з двох суміжних розрядів.

 

Річний тарифний фонд заробітної плати визначається як добуток середньої тарифної ставки і річної виробничої програми (в нормо-год).

Середній розмір доплат визначається як середня арифметична величина розмірів доплат, зважена на чисельність робітників.

Пряма відрядна заробітна плата визначається за формулою:

 

,                                             (9.9)

де V – обсяг фактично виготовленої продукції, натуральних одиниць;

r – відрядна розцінка на одиницю продукції, грн:

,                                       (9.10)

 

або

,                                            (9.11)

 

де ТСгод – година тарифна ставка грн.,

Нч – норма часу на одну деталь, год.,

Нвир – норма виробітку, шт.

 

Коефіцієнт відрядного приробітку:

 

,                                         (9.12)

 

де Кпр – коефіцієнт відрядного приробітку;

ЗПтар – тарифна заробітна плата, грн.

 

,                                  (9.13)

 

де Твідпр – відпрацьований працівником час, год.

 

Непряма відрядна розцінка по кожному і-му виробу визначається так:

 

,                                       (9.14)

де ТС – тарифна ставка допоміжного робітника, грн.;

∑Нвир.і – сума норм виробітку основних робітників, яких обслуговує даний допоміжний, натуральних одиниць.

 

Відрядна зарплата за непрямою відрядною системою визначається так:

,                                    (9.15)

 

де ЗПнепр.від. – непряма відрядна заробітна плата, грн;

Vф – фактичний обсяг продукції, виготовленої основними робітниками.

Відрядно-преміальна заробітна плата визначається додаванням величини премії до прямого відрядного заробітку:

,                                        (9.16)

 

де ЗПвід.п. – відрядно-преміальна заробітна плата, грн;

П – премія, грн.

 

Премія нараховується як деякий відсоток до прямого відрядного заробітку (наприклад, за виконання встановленої норми виробітку). У випадку встановлення премії за декількома показниками розрахунок більш складний. Наприклад, якщо встановлено деякий розмір премії за виконання норми виробітку, а також за кожен відсоток перевиконання, то розрахунок загальної величини премій можна провести за формулою:

,                               (9.17)

 

де П – відсоток премії за виконання норми виробітку,

П%п – відсоток премії за кожен відсоток перевиконання норми виробітку,

РП – рівень перевиконання норми виробітку, %.

 

Останній визначається як відношення різниці між обсягом фактично зробленої робітником продукції та встановленої норми до цієї норми:

 

                                      (9.18)

 

Місячна заробітна плата за погодинно-преміальною системою визначається за формулою:

,                      (9.19)

 

де П% – відсоток премії до тарифного заробітку.

Задачі

Задача 1

Трудомісткість виробничої програми розподілена за розрядами наступним чином, тис. нормо-год.: І розряд – 10; ІІ розряд – 15; ІІІ розряд – 35; ІV розряд – 70; V розряд – 50; VІ розряд – 20.

Визначити середній розряд робіт та середній тарифний коефіцієнт (користуючись тарифною сіткою).

Задача 2

Робітник V розряду за місяць виготовив 400 деталей при нормі часу на одну деталь 0,5 нормо-год.

Відпрацьований час склав 176 годин. Праця робітника оплачується за прямою відрядною системою.

Визначити: 1) пряму відрядну розцінку на одиницю продукції; 2) відрядний заробіток; 3) коефіцієнт відрядного приробітку.

 

Задача 3

Слюсар-ремонтник, праця якого оплачується за непрямою відрядною системою оплати, обслуговує трьох основних робітників. Його денна тарифна ставка – 50 грн, змінна норма виробітку обслуговуваних ним основних робітників – по 10 виробів. Фактично основними робітниками за місяць виготовлено 700 виробів.

Визначити непряму відрядну розцінку і відрядний заробіток слюсаря

 

Задача 4

Трудомісткість річної виробничої програми верстатних робіт складає 1245 тис. нормо-год. Середній розряд робіт – 4,7.

Визначити річний тарифний фонд заробітної плати робітників-відрядників.

 

Задача 5

Визначити місячну заробітну плату робітника V розряду (годинна тарифна ставка 9,466 грн.) при відрядно-преміальній системі оплати праці, якщо норма часу на один виріб складає 40 хв., за місяць виготовлено 150 виробів. За виконання норми виробітку встановлюється премія в розмірі 15 % від відрядного заробітку, а за кожен відсоток перевиконання – у розмірі 1,1 % від відрядного заробітку. Відпрацьований 21 робочий день при 8-годинній тривалості зміни.

 

Задача 6

Планова чисельність робітників – 700 чоловік. З них для 100 робітників встановлено доплати за умови праці в розмірі 3 %, для 200 – в розмірі 10 %, для 150 – 13 %, для 250 – 14 %. Річний тарифний фонд зарплати – 2475 тис. грн.

Визначити: 1) середній розмір доплат за умови праці; 2) загальну суму доплат; 3) річний тарифний фонд зарплати з врахуванням доплат.

 

Задача 7

Токар ІV розряду (годинна тарифна ставка 8,289 грн) зробив за місяць (22 робочих дня при тривалості зміни 7,6 год.) 220 деталей. Норма часу на одну деталь – 0,82 нормо-год. Робітнику виплачується премія:

- за 100 %-е виконання норм – у розмірі 11 % від відрядного заробітку;

- за кожен відсоток перевиконання – 1,4 % від відрядного заробітку.

Робітнику встановлена надбавка за професійну майстерність у розмірі 18 % його тарифного заробітку.

Визначити загальну величину заробітної плати робітника за місяць.

 

Змістовний модуль 3

 

Тема 10. Планування праці

 

10.1. План з праці. Система трудових показників.

10.2. Планування продуктивності праці.

10.3. Планування чисельності працівників.

10.4. Планування заробітної плати.

10.5. Планування співвідношень між зростанням продуктивності праці і середньої заробітної плати.

 


Дата добавления: 2018-05-30; просмотров: 394; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!