Тема 7. Організація і нормування праці 

7.1. Сутність, зміст і завдання організації праці.

7.2. Поділ і кооперування праці.

7.3. Організація робочих місць.

7.4. Трудовий процес і його раціоналізація.

7.5. Суть і значення нормування праці.

7.6. Умови праці і фактори їх формування. Охорона і безпека праці.

7.7. Дисципліна праці.

 

Методичні рекомендації до розв’язування задач

Найпоширенішими на підприємствах методами дослідження трудових процесів є: хронометраж, фотографія робочого часу, фотохронометраж. При цьому фактичні затрати часу вимірюються за допомогою секундомірів, хронометрів, годинників, хронографів.

Усі методи дослідження затрат робочого часу складаються з таких основних етапів:

- підготовка до спостереження;

- проведення спостереження;

- опрацювання результатів;

- аналіз результатів і підготовка пропозицій щодо удосконалення організації праці.

За допомогою хронометражу визначається тривалість елементів операцій, що повторюються.

Опрацювання хронометражних спостережень відбувається в такій послідовності:

1. Розрахунок тривалості елементів операції.

2. Розрахунок для кожного хроноряду фактичного коефіцієнта сталості:

 

,                                           (7.1)

де КСТфі – фактичний коефіцієнт сталості і-го хроноряду;

Тmax – максимальна тривалість елемента і-го хроноряду;

Тmin – мінімальна тривалість елемента і-го хроноряду.

 

3. Порівняння фактичного коефіцієнта сталості з нормативним (таблиця 5.1). Якщо виконується нерівність КСТн ≥ КСТф, то хронометражний ряд вважається сталим, а спостереження – якісним.

Якщо дана нерівність не виконується, то необхідно провести відбраковку елементів хроноряду (відкинути максимальне і мінімальне значення, або одне із них), після чого знову порівняти фактичний і нормативний коефіцієнти.

 

Таблиця 7.1. Нормативні коефіцієнти сталості хронометражних рядів

Тип виробництва

Тривалість елемента операції, с

Нормативний коефіцієнт сталості

Машинна робота Машинно-ручна робота Ручна робота

Масове

до 6 1,2 1,5 2,0
6-18 1,1 1,3 1,7
більше 18 1,1 1,2 1,5

Великосерійне

до 6 1,2 1,8 2,3
6-18 1,1 1,5 2,0
більше 18 1,1 1,3 1,7

Серійне

до 6 1,2 2,0 2,5
6 та більше 1,1 1,7 2,3
Дрібносерійне та одиничне Будь-яка 1,3 2,0 3,0

 

4. Якщо спостереження якісне, то по кожному елементу операції проводиться розрахунок середньої тривалості:

 

,                                               (7.2)

 

де Ті – середня тривалість елемента операції;

Еі – тривалість і-го елемента операції;

k – кількість елементів операції.

 

5. Розрахунок оперативного часу на операцію:

 

,                                              (7.3)

де Топ – оперативний час.

 

6. Визначення норми штучного часу:

 

,                      (7.4)

 

де Ншт – норма штучного часу;

ТнОБС – норматив витрат робочого часу на обслуговування робочого місця;

ТнВОП – норматив витрат робочого часу на відпочинок і особисті потреби.

 

7. Розрахунок норми штучно-калькуляційного часу:

 

,                                    (7.5)

 

де ТПЗ – норматив підготовчо-заключного часу;

n – кількість виробів в партії.

 

,                                           (7.6)

 

де Тзм – тривалість зміни.

 

8. Визначення норми виробітку за зміну:

 

                                              (7.7)

 

Фотографія робочого часу – це дослідження усіх витрат часу, виявлення їх тривалості, послідовності і повторювання протягом робочого дня або деякої його частини.

Залежно від об’єкта спостереження розрізняють такі фотографії:

- фотографія використання часу працівників (індивідуальна, групова, самофотографія);

- фотографія часу роботи устаткування;

- фотографія виробничого процесу.

Етап опрацювання результатів спостережень у вигляді фотографії робочого часу поділяється на дві частини:

- безпосереднє опрацювання записів у період спостереження і підготовка даних для техніко-нормувального аналізу, тобто зіставлення фактичних витрат робочого часу з нормативними;

- аналіз матеріалів спостереження.

Техніка безпосереднього опрацювання матеріалів спостережень залежить від виду фотографії робочого часу.

Результати спостережень індивідуальної фотографії робочого дня необхідно опрацьовувати в такій послідовності:

1. Виконання індексації витрат робочого часу і розрахунок їх тривалості.

2. Складання фактичного і нормативного балансів робочого часу (у хвилинах та відсотках), занесення даних до таблиці:

 

Таблиця 7.2. Баланс робочого часу за даними індивідуальної фотографії

Найменування витрат часу

Індекс

Фактичний баланс

Нормативний баланс

Відхилення (+; -)

хв. % хв. %
Підготовчо-завершальний час ТПЗ          
Оперативний час ТОП          
Час обслуговування ТОБС          
Час непродуктивної роботи ТРН          
Час на відпочинок та особисті потреби ТВОП          
Час перерв, зумовле-них недоліками у виробництві ТНВ          
Час перерв, пов’яза-них з порушенням трудової дисципліни ТПТД          
Змінний робочий час Тзм          

 

3. Розрахунок коефіцієнтів:

 

- коефіцієнт ефективного використання змінного робочого часу:

 

,                          (7.8)

де КВИК – загальний коефіцієнт використання робочого часу;

літери «н» і «ф» при індексах витрат робочого часу означають відповідно нормативні та фактичні величини цих затрат;

 

- коефіцієнт неприхованих (явних) втрат робочого часу:

 

,          (7.9)

 

де КНВ – коефіцієнт неприхованих (явних) втрат робочого часу;

 

- коефіцієнт прихованих втрат робочого часу:

 

,                  (7.10)

 

де КПВ – коефіцієнт втрат робочого часу в зв’язку з порушенням трудової дисципліни.

 

Сума трьох коефіцієнтів: КВИК, КНВ та КПВ має дорівнювати одиниці.

 

4. Розрахунок можливого ущільнення робочого часу внаслідок усунення всіх видів витрат:

 

,                              (7.11)

 

де РУ – рівень ущільнення робочого часу внаслідок усунення сіх видів витрат;

показники явних та прихованих втрат, виражені у відсотках.

 

5. Розрахунок можливого підвищення продуктивності праці:

 

,                                       (7.12)

 

де ПП – підвищення продуктивності праці.

Задачі

Задача 1

В цеху дрібносерійного виробництва було проведено хронометражне спостереження за виконанням робітником швейної операції. Результати обробки наведені в таблиці. Опрацювати лист спостереження і розрахувати норму виробітку за зміну.

Структура операцій, за якими проводиться хронометражне спостереження:

1. Взяти напівфабрикати (деталі крою) із зони збереження та перемістити в зону технологічної дії.

2. Взяти інструменти (ножиці, голку та інше) і перемітити в зону технологічної дії.

3. Виконати технологічну операцію.

4. Перемістити інструменти в зону збереження.

5. Перемістити напівфабрикат в зону збереження.

Норматив витрат робочого часу на обслуговування робочого місця – 4 %;

Норматив витрат робочого часу на відпочинок і особисті потреби – 5 %.

Норматив підготовчо-заключного часу – 15 хв.

Тривалість зміни – 480 хв.

 

Лист спостереження

 

з/п

Номер заміру

1 2 3 4 5 6 7 8

Поточний час, с.

1 5,0 52 101 150 193 238 288 349
2 25 70 126 168 212 258 318 378
3 27 78 129 170 214 261 321 380
4 28 79 130 171 216 262 323 388
5 46 94 145 187 233 277 341 408

 

Задача 2

В цеху дрібносерійного виробництва було проведено хронометражне спостереження за виконанням робітником швейної операції. Результати обробки наведені в поданій нижче таблиці. Опрацювати лист спостереження і розрахувати норму виробітку за зміну.

Структура операцій, за якими проводиться хронометражне спостереження (у таблицях елементи операцій представлені порядковими номерами):

1. Взяти напівфабрикати (деталі крою) із зони збереження та перемістити в зону технологічної дії.

2. Взяти інструменти (ножиці, голку та інше) і перемітити в зону технологічної дії.

3. Виконати технологічну операцію.

4. Перемістити інструменти в зону збереження.

5. Перемістити напівфабрикат в зону збереження.

 

Лист спостереження

 

з/п

Номер заміру

1 2 3 4 5 6 7 8

Поточний час, с.

1 15 54 102 153 197 239 287 350
2 26 76 129 167 214 259 320 379
3 27 79 130 175 218 268 322 380
4 28 80 136 178 215 263 323 389
5 45 98 146 187 238 276 347 409

 

Норматив витрат робочого часу на обслуговування робочого місця: 4 %

Норматив витрат робочого часу на відпочинок і особисті потреби: 5 %

Норматив підготовчо-заключного часу: 15 хв.

Тривалість зміни – 480 хв.

 

Задача 3

Опрацювати результати спостереження за результатами індивідуальної фотографії робочого часу представленими у таблиці 1.

Норматив витрат робочого часу на обслуговування робочого місця – 4 %;

Норматив витрат робочого часу на відпочинок і особисті потреби – 5 %.

Норматив підготовчо-заключного часу – 3 %.

Норматив оперативного часу – 88 %.

 

Таблиця 1. Лист спостереження індивідуальної фотографії робочого часу

Спостереження

Поточний час

(год., хв.)

1

2

Початок спостереження

7.00

1. Одержує від майстра наряд

7.05

2. Доставка виробів для обробки

на робоче місце

7.15

3. Працює

7.50

4. Чекає наладника обладнання

7.55

5. Полагодження колонок наладником

8.02

6. Працює

8.06

7. Налагоджування обладнання

8.26

8. Доставка нових виробів для обробки

8.31


Кінець таблиці

1

2

9. Працює

9.20

10. Змітає відходи тканини

9.24

11. Працює

10.15

12. Передчасне залишення робочого місця

10.30

13. Обідня перерва

11.30

14. Запізнення до початку роботи

11.34

15. Працює

12.15

16. Очікує вироби для обробки

12.45

17. Доставка виробів для обробки

12.50

18. Працює

13.40

19. Відсутній на робочому місці

13.55

20. Працює

15.20

21. Стороння розмова

15.31

22. Працює

15.50

23. Прибирання робочого місця

15.56

24. Здає готові вироби

16.00

Кінець спостереження

16.00

 

Задача 4

Опрацювати результати спостереження за результатами індивідуальної фотографії робочого часу, представленими у поданій нижче таблиці.

Норматив витрат робочого часу на обслуговування робочого місця: 5 %

Норматив витрат робочого часу на відпочинок і особисті потреби: 6 %

Норматив підготовчо-заключного часу: 4 %.

Норматив оперативного часу: 85 %

Лист спостереження індивідуальної фотографії робочого часу

Спостереження

Поточний час

(год., хв.)

1

2

Початок спостереження

8.00

1. Очікує майстра

8.04

2. Отримує завдання на зміну

8.10

3. Особиста розмова

8.15

4. Налагодження устаткування робітником

8.20

5. Підготовка робочого місця до праці

8.25

6. Працює

9.40

7. Очікує слюсаря-ремонтника

9.55


Кінець таблиці

1

2

8. Ремонт устаткування

10.30

9. Працює

11.50

10. Відпочиває

11.55

11. Передчасне залишення робочого місця

12.00

12. Обідня перерва

12.40

13. Запізнення на робоче місце

12.43

14. Працює

14.10

15. Відсутній на робочому місці з особистих потреб

14.18

16. Працює

15.20

17. Відпочиває

15.25

18. Працює

16.20

19. Прибирання робочого місця

16.25

20. Здача майстру готових виробів

16.35

21. Передчасний відхід додому

16.40

Кінець спостереження

16.40


Дата добавления: 2018-05-30; просмотров: 413; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!