Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільстваХмельницький національний університет     Економіка праці і соціально-трудові відносини   Методичні вказівки до вивчення курсу студентами економічних спеціальностей денної форми навчання   Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом і економіки праці. Протокол № 9 від 3.02.2013 р.     2013 Економіка праці і соціально-трудові відносини: методичні вказівки до вивчення курсу студентами економічних спеціальностей денної форми навчання / Е. А. Атаманюк. – Хмельницький: ХНУ, 2012. – 72 с.     Укладачі: Атаманюк Е. А., канд. екон. наук   Усі права застережені. Жодна частина цього видання не може бути відтворена будь-яким способом (друкарським, електронним, у вигляді фотокопії, магнітного запису тощо) без письмової згоди авторів     ©Атаманюк Е. А., 2013 ©ХНУ, оригінал-макет, 2013 ЗМІСТ     Вступ …………………………………...…………………………………. 4 Теоретичні відомості та методичні вказівки до розв’язку типових задач …………..…………………………………………………………...   5 Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни ……………………... 5 Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства ………… 5 Тема 3. Соціально-трудові відносини як система ………………. 11 Тема 4. Соціальне партнерство ……………….……………………. 12 Тема 5. Ринок праці та його регулювання ...……………………… 13 Тема 6. Соціально-трудові відносини зайнятості ..……………… 19 Тема 7. Організація і нормування праці …………………………... 25 Тема 8. Продуктивність та ефективність праці ...………………... 33 Тема 9. Політика доходів і оплата праці ………………………….. 46 Тема 10. Планування праці ………………………………………….. 53 Тема 11. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці ………...………... 68 Тема 12. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин …   69 Тема 13. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин ……………………………………………   69 Література ……………………………………………………………….... 71  

ВСТУП

Мета викладання дисципліни. Формування системи теоретичних і практичних знань щодо функціонування, розвитку та регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві.

 

Завдання дисципліни: висвітлення теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері.

 

Предмет дисципліни: соціально-трудові відносини на макро- і мікрорівні та закономірності їх розвитку.

 

В результаті вивчення дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» студент повинен:

знати:

- основні цілі і завдання економіки праці;

- особливості внутрішнього ринку праці;

- теорію й методологію планування праці;

- систему трудових показників;

- теорію диференціації заробітної плати;

- систему винагород у сфері праці.

вміти:

-   регулювати організаційно-економічні відносини в організації;

-   визначати ступінь ефективності праці в організації;

-   визначати витрати на утримання робочої сили;

-   обґрунтовувати доцільність застосування систем оплати праці;

-   проводити тарифікацію робіт;

-   встановлювати розміри оплати праці;

-   планувати трудомісткість та чисельність персоналу;

-   застосовувати інформаційне забезпечення в сфері управління працею.

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки до розв’язку типових задач

Змістовний модуль 1

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни

 

1.1. Основні поняття та категорії дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини».

1.2. Мета, завдання, об’єкт, предмет та інформаційна база вивчення дисципліни.

1.3. Соціально-трудовий напрям економічної думки.

 

Праця – це свідома доцільна діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і духовних цінностей; першооснова і необхідна умова життя людей і суспільства.

Метою навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» є формування у студентів – майбутніх економістів – системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення ефективної зайнятості населення та прогресивного розвитку соціально-трудових відносин в Україні на всіх рівнях.

Об’єктом вивчення дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» є система економічних, соціальних і організаційних відносин між людьми з приводу відтворення та ефективного використання людських продуктивних сил в процесі праці.

Предметом вивчення дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» є сукупність теоретичних і практичних проблем формування людського потенціалу, забезпечення ефективного використання його у сфері праці як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях з метою забезпечення високої якості життя населення та високої ефективності економічної діяльності.

 

Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

 

2.1. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів.

2.2. Економічно активне і економічно неактивне населення.

2.3. Трудовий потенціал суспільства.

2.4. Структура трудового потенціалу населення.

2.5. Відтворення трудового потенціалу.

 


Дата добавления: 2018-05-30; просмотров: 258; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!