ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ З РОЗПОДІЛУ БАЛІВ 

Підсумки практики підводяться у процесі складання студентом диференційованого заліку комісії у складі керівників практики від кафедри, підприємства під головуванням завідувача фахової кафедри. Оцінка з практики враховується нарівні з іншими оцінками, які характеризують успішність студента. Результати складання заліків з практики заносяться до екзаменаційної відомості, проставляються у заліковій книжці і в журналі обліку успішності.

Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на підприємстві про проходження практики, відраховується з інституту.

Результати практики обговорюються на засіданні кафедри обліку і аудиту.

Критерії оцінюваннярезультатів виробничої практики наведено у табл. 2.

 

Таблиця 2

Критерії оцінювання практики

Критерії оцінювання практики Сума балів Примітки
Студент повністю виконав програму практики, звіт за структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики. Основні положення звіту глибоко обґрунтовані, логічні. Висока старанність у виконанні, бездоганне зовнішнє оформлення. Захист звіту впевнений і аргументований. 90-100  
Студент повністю виконав програму практики, звіт за структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики. Основні положення звіту достатньо обґрунтовані, незначне порушення послідовності. Достатня старанність у виконанні, добре зовнішнє оформлення. Захист звіту аргументований, але з деякими неточностями у другорядному матеріалі. 82-89  
Студент повністю виконав програму практики, звіт за структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики, але має деякі неточності. Основні положення звіту обґрунтовані, незначне порушення послідовності. Достатня старанність у виконанні, добре зовнішнє оформлення. Захист звіту аргументований, але з деякими неточностями, які студент сам виправляє. 74-81  
Студент повністю виконав програму практики, звіт відповідає вимогам програми практики, але має неточності за структурою і змістом. Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє оформлення задовільне. Захист звіту з незначними помилками, які студент сам виправляє з допомогою викладача. 64-73  
Студент повністю виконав програму практики, звіт відповідає вимогам програми практики, але має неточності за структурою і змістом. Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє оформлення задовільне. Захист звіту із значними помилками, які студент сам виправляє з допомогою викладача. 60-63  
Студент виконав програму практики (більше 50%), звіт відповідає вимогам програми практики, але має значні неточності за структурою і змістом. Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє оформлення задовільне. Захист звіту з великими помилками і прогалинами, які студент не може виправити. 37-59 З можливістю повторного проходження
Студент частково виконав програму практики (менше 50%), і представив звіт поганого зовнішнього оформлення. Захист звіту з великими помилками і прогалинами, які студент не може виправити. 1-36 З обов’язковим повторним проходженням практики

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

1. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11. 08.94р. №69 (Редакція від 18.11.2011р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0202-94.

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв.наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 (Редакція від 10.01.2012) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. за №291. (Редакція від 10.01.2012р.). [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва. Затв. Наказом МФУ від 19.04.2001р. за №186 (редакція від 28.10.2011). [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG5580.html.

5. Податковий кодекс України: Кодекс вiд 02.12.2010 № 2755-VI (Iз змінами і доповненнями, включаючи останні зміни, внесені Законами України від 04.07.2012 р. №5043-VI, від 05.07.2012 р. №5083-VI, від 05.07.2012 р. №5091-VI, від 06.07.2012 р. №5180-VI) ) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.dtkt.com.ua/show/2cid09668.html.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. N 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu1/.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: наказ Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. N 137 (Редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99. – Податки та бухгалтерський облік.

8. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 15 «Дохід», затв. Наказом Мінфіну України від 28.11.99 р. № 290 (Редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.

9.  Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 16 «Витрати», затв. Наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318 (Редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu16/.

10.  Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 19 «Об’єднання підприємсв», затв. Наказом Мінфіну України від 07.07.99 р. № 163 (редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu19/.

11. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 20 «Консолідована фінансова звітність», затв. Наказом Мінфіну України від 30.07.99 р. № 176 (редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0553-99.

12. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 21 «Вплив змін валютних курсів», затв. Наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193 (редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00.

13.  Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затв. Наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39 (редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00.

14.  Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність», затв. Наказом Мінфіну України від 07.11.03 р. № 617 (редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03.

15.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» : наказ Міністерства фінансів України від 12 травня 2005 р. N 412 (редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Інструментарій бухгалтера. – Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu29/. – Податки та бухгалтерський облік.

16. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 30 «Біологічні активи» затв. Наказом Мінфіну України від 18.11.05 р. № 790 (редакція 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05.

17. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 32 «Інвестиційна нерухомість», затв. Наказом Мінфіну України від 02.07.07 р. № 779 (редакція 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07.

18. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. за №88 (Редакція від 06.12.2010 ). [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95.

19. Порядок подання фінансової звітності : постанова Кабінету Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi1bin/laws/main.cgi?nreg=419120001%EF. – Назва з домашньої сторінки Інтернет.

20. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ (Редакція від 02.12.2012р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

21. Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності (Із змінами і доповненнями, внесеними від 15 червня 2011 р.N 722) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=293536.

22. Про Примітки до річної фінансової звітності (Редакція від 10.01.2012): наказ МФУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi1bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0904100. – Назва з домашньої сторінки Інтернет.

23. Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики : Наказ Держкомстату України від 30 серпня 2010 року N 365 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету статистики України від 11 серпня 2011 року N 208) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1157.1512.0.

24. Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка)-річна, N 1-підприємництво (квартальна) : Наказ Держкомстату України від 27.08.2007 N 321 (Редакція від 01.01.2010р.). [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1056-07.

25. Про затвердження форми державної статистичної звітності №1-Б термінова (місячна) «Звіт про фінансові результати» та Інструкції щодо її заповнення. Наказ Держкомстату України від 20.07.2009р. № 270. http://www.balance.ua/ua/sai/sprav_info/instrukcii/Instruksia_1-b.html.

26. Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» (Прийняття від 26.10.2009) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1212-09.

27. Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" (Зі змінами, затвердженими наказом Державного комітету статистики України 17.07.2012 №301) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

 

 


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.01

УГОДА №___________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

місто ______________________________                   «______» _________________20___ р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони ___________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування навчального закладу)

(далі - вищий навчальний заклад), в особі ___________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі____________________________________________________________________________________________________,

(статут або доручення)

і, з другої сторони,___________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі – база практики), в особі _________________________________________________________________________________________

(посада,

________________________________________________________________, що діє на підставі

прізвище та ініціали)

___________________________________________________________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:

 

1. База практики зобов‘язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

 

з/п

Шифр і назва

напряму підготовки, спеціальност (напряму підготовки)і

Курс

Вид практики

Кількість студентів

Строки практики

початок закінчення
             
             
             
             

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів).

1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній напряму підготовки.

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.9. Додаткові умови _____________________________________________________________________________________________

2. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди.

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.

3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу.

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу __________________________________________________________

Бази практики _______________________________________________________________

Підписи та печатки:

 

Вищий навчальний заклад:                 ___________ ______________                                   (підпис)         (прізвище та ініціали)    М.П. «_____» _____________ 20___ року База практики:            _________ ________________                      (підпис)           (прізвище та ініціали)   М.П. «_____» _____________ 20___ року

       Примітки: 1.Форму призначено для юридичного оформлення зобов'язань підприємства, установи та вищого навчального закладу про проведення практики студентів.2. Формат бланка А4 (210 297 мм), 2 сторінки.


Додаток 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.02

 

             Місце кутового штампа

вищого навчального закладу        

КЕРІВНИКУ

                                                                  ________________________________

                                                                  ________________________________

                                                                  ________________________________

                                                                  ________________________________

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

(є підставою для зарахування на практику)

Згідно з угодою від „____» ________________________ 20___ року № ________, яку укладено з _____________________________________________________________________

 (повне найменування підприємства, організації, установи)

направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом підготовки (спеціальністю) _____________________________________________________________________

       Назва практики _____________________________________________________________________

       Строки практики з „___» _____________________________ 20___ року

                           по „___» _____________________________ 20 ___ року

 

Керівник практики від кафедри, циклової комісії_______________________________________________________________

                                          (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Прізвища, імЕНА та по батькові СТУДЕНТІВ

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

М.П.      Керівник виробничої практики ВНЗ _________ ________________.

                                                                                                     (підпис)   (прізвище та ініціали)

 

Примітки:

1. Форма служить підставою для прийому студентів на практику підприємством, установою, організацією.

2. Формат бланка № А5 (148 210 мм), 2 сторінки.


Додаток 3

 

Подільський державний аграрно-технічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

зі звітності підприємств

 (вид і назва практики)

 

Студентки Іваненко Надії Сергіївни

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Інститут, факультет, відділення Економічний факультет

 

Кафедра, циклова комісія Обліку і аудиту

 

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

 

напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

 

 

Продовження Додатку 3

 

Студентка Іваненко Надія Сергіївна

                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи    „20»   січня  201  року

 

____________    головний бухгалтер Пилипенко С.М.

       (підпис)              (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи    «3»   лютого  201  року

 

_____________     головний бухгалтер Пилипенко С.М.

           (підпис)                           (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

                       

 

 

Продовження Додатку 3


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 54; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ