Приклади оформлення бібліографічного описуХарактеристика джерела Приклад оформлення
1 2
Книги: Один автор 1. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко. – Суми : Унів. кн., 2005. – 174 с.
Два автори 1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с.
Три автори 1. Білявський Г. О. Основи екології : підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – 2-ге вид., доповн. – К. : Либідь, 2005. – 407 с.
Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с.
П'ять і більше авторів 1. Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посіб. / [Ступень М. Г., Гулько Р. Й., Микула О. Я. та ін.] ; за заг. ред. М. Г. Ступеня. – Львів : Апріорі, 2003. – 341 с. 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн., кн. 13).
Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу). 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638 с. 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX – початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.
Багатотом­ний документ 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – X. : Право, 2002– . – Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.
Матеріали конференцій, з'їздів 1. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6–9 черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К. : HAH України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956 с.
Препринти 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – X. : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4).
Депоновані наукові праці 1. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – X. : Халімон, 2006. – 175, [1] с. 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с. 3. Українсько-німецький тематичний словник / [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с. 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.
Атласи Анатомія  пам'яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.
Законо­давчі та норматив­ні документи 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р./ Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).
Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України).
Каталоги 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006– . – (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 5. – 2007. – 264 с. Т. 6. – 2007. – 277 с. 2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.
Бібліогра­фіч­ні покажчики 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.
  2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С]. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).
Дисертації 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Авторе­ферати дисертацій 1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
Авторські свідоцтва 1. А. с. 1007970 СССР, МКИЛ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК' Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
Частина книги, періодич­ного, продовжу­ваного видання 1. Бай Г. Вплив виробничої діяльності АТ «Галичфарм» на атмосферне повітря / Г. Бай // Студентська молодь і науковий прогрес в АПК : міжнар. студент. наук. форум, 24-25 вер. 2008 р. : тези доп. – Львів, 2008. – С. 3. 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17. 3. Черевко Г. В. Оцінка і підвищення ефективності земельних відносин / Г. В. Черевко, Г. М. Земляна, О. В. Сосницька // Вісник Львівського державного аграрного університету : землевпорядкування і земельний кадастр. – 2008. – № 11. – С. 3–11. 4. Забруднення ґрунтів важкими металами при виробництві цементу  / В. Снітинський, Д. пузенко, В. якобенчук [та ін.] // Екологічні, економічні та технологічні аспекти використання земельних ресурсів : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 19-21 вер. 2007 р. – Львів, 2007.  – С. 253-256. 5. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20. 6. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.
Елек­тронні ресурси 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Міn / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика). – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000 – Назва з контейнера.
  2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану. 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 


Додаток 9

Основні форми статистичної звітності для сільськогосподарських підприємств на 2013-2014рр.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ від 14 червня 2013 року N 181 Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, Указу Президента України від 19 червня 2012 року N 405/2012 "Про внесення змін до Указів Президента України від 6 квітня 2011 року N 396 та від 31 травня 2011 року N 634" (Указ N 405/2012), з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики сільського та рибного господарства й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації наказую: 1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики сільського та рибного господарства, що додаються, та ввести їх у дію: 1.1. Річні - зі звіту за 2013 рік: N 9-б-сг "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20__ року"; N 29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20__ року"; N 29-сг (меліорація) "Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 20__ року з политих зрошуваних земель, з осушених земель"; N 24 "Стан тваринництва за 20__ рік"; N 1-риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 20__ рік"; N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік"; N 1-виноград "Переробка винограду на виноматеріали на 1 грудня 20__ року"; N 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__ рік"; N 2-ферм "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20__ рік"; N 10-мех "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році"; N 6-сільрада "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 20__ року". 1.2. Річну - N 1-риба "Добування водних біоресурсів за 20__ рік" - зі звіту за 2014 рік. 1.3. Річні - зі звіту про посіви під урожай 2014 року: N 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року"; N 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 20__ року". 1.4. Періодичні - зі звіту за січень 2014 року: N 37-сг (місячна) "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на "___" 20__ року"; N 24-сг (місячна) "Стан тваринництва на "___" 20__ року"; N 1-риба (місячна) "Добування водних біоресурсів за січень - 20__ року"; N 21-заг (місячна) "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень - 20__ року"; N 11-заг (квартальна) "Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень - 20__ року"; N 13-заг (квартальна) "Надходження молока на переробні підприємства за січень - 20__ року"; N 1-зерно (піврічна) "Наявність і надходження зернових та олійних культур на "___" 20__ року"; N 1-зерно (місячна) "Наявність і надходження зернових та олійних культур на "___" 20__ року"; N 4-заг (місячна) "Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за січень - 20__ року". 1.5. Вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості - з 01 травня 2014 року: N 01-СГН "Запитальник базового інтерв'ю"; N 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв'ю".

Додаток 10


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 49; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ