ЗНАЙОМСТВО З ПІДПРИЄМСТВОМ І ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ1.1.Ознайомитись з підприємством (організацію, установою), охарактеризувати його організаційну, виробничу структури, систему управління, розміри і місце знаходження підрозділів.

1.2.Ознайомитись з організацією облікової роботи на підприємстві, вивчення структури бухгалтерії, елементів облікової політики.

Ознайомитись зі структурою бухгалтерської служби, обліковим апаратом, посадовими інструкціями (обов'язками) й індивідуальним графіком роботи, а також із системами та формами організації бухгалтерського обліку на підприємстві, оцінити стан автоматизації обліку, правильність та доцільність формування облікової політики. Вивчити розподіл обов'язків між обліковими працівниками.

1.3. Оцінити та визначити основні техніко-економічні показники діяльності підприємства. Охарактеризувати організацію аналітичної роботи на підприємстві, визначити систему основних показників економічного аналізу, що характеризують ефективність фінансово-господарської діяльності та майнового стану.

1.3.1. В першу чергу аналізуються дані, щодо наявності та забезпеченості підприємства виробничими ресурсами. Забезпеченість підприємства основним капіталом визначається через показ­ники фондооснащеності одиниці сільськогосподарських угідь та фондоозброєності середньорічного працівника основними засобами, в тому числі їх виробничої час­тини; енергооснащеності одиниці земельної площі та енергоозброєності праці се­редньорічного працівника, чисельності середньорічних умовних тракторів на оди­ницю сільськогосподарських угідь. Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається шляхом по­рівняння наявності працівників з їх потребою. Забезпеченість оборотним капіталом розраховується відношенням загальної суми оборотних засобів, в тому числі їх матеріальної частини до площі сільського­сподарських угідь та середньорічної чисельності працівників.

1.3.2. Оцінка результатів виробничої діяльності підприємства проводиться за системою узагальнюючих показників до складу якої входять:

ü урожайність основних сільськогосподарських культур та продуктивність тварин,

ü трудомісткість та собівартість одного центнера основних видів продукції сільського господарства,

ü розмір одер­жаної валової продукції в порівняльних цінах,

ü валового і чистого доходу,

ü балансо­вого прибутку в розрахунку на одиницю сільськогосподарських угідь та середньо­річного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві, окупність витрат виробництва валовою продукцією,

ü рівень сукупної рентабельності та норма прибутку.

 

ВИВЧЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ

ДО СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

Вивчення питань організації та проведення річної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків

2.1.1.З'ясувати якими інструктивними матеріалами з проведення інвентаризації користуються в підприємстві.

2.1.2.Ознайомитись з наказом (рішенням) підприємства на проведення річної інвентаризації. Вивчити порядок призначення інвентаризаційної комісії та її особливості в підприємствах з різними формами господарювання.

2.1.3.Ознайомитися з формами інвентаризаційних описів для різних видів необоротних активів, запасів, незавершеного виробництва та розрахунків. Прийняти участь у підготовці інвентаризаційних описів для проведення інвентаризації.

2.1.4. Прийняти участь (при можливості) та вивчити порядок проведення інвентаризації за різними об'єктами.

2.1.5.Навчитися зіставляти результати інвентаризації з даними бухгалтерського обліку (складання порівняльної відомості).

2.1.6.Вивчити порядок визначення та списання природних втрат по зерну, кормових та інших видах сільськогосподарської продукції та інших запасах.

2.1.7.Ознайомитись з порядком визначення матеріального збитку від нестач продукції та інших видів запасів. З’ясвати, за якими цінами прово­диться відшкодування та порядок погашення збитку матеріально-відповідальними особами.

2.1.8. Прийняти участь в складанні акта за підсумками інвентаризації і в роботі комісії з розгляду результатів інвентаризації.

2.1.9. Взяти участь в складанні підсумкових бухгалтерських записів по результатах інвентаризації та їх відображенні в облікових регістрах.


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 77;