ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИПідчас перебування в господарстві студент узагальнює проведену ним за час прак­тики роботу і складає звіт. При складанні звіту використовують щоденник і зібраний матеріал по виконанню кожної теми програми практики.

Звіт повинен містити:

- титульний аркуш;

- зміст;

- вступ;

- основна частина;

- висновки і пропозиції;

- список нормативних та інструктивних матеріалів;

- додатки.

 

Титульний аркуш повинен бути тільки віддрукованим на комп'ютері і оформле­ний за формою наведеною в додатку 5.

Зміст подається на початку звіту про проходження виробничої практики. У змісті зазначають назву та номери початкових сторінок усіх розділів і підрозділів звіту.

У вступі розкривається мета і завдання даної виробничої практики.

Основна частиназвіту повинна повністю співпадати з розділами (темами) вироб­ничої практики. Викладений матеріал повинен бути максимально конкретним і повністю опиратися на фактичні матеріали зібрані на підприємстві. Всі наведені кореспонденції рахунків, порядки розрахунків і т.д. повинні бути в обов'язковому по­рядку підкріплені фактичним матеріалом та проілюстровані відповідними додатками. Викладка матеріалу здійснюється з обов'язковим посиланням на нормативні та інструктивні матеріали якими регулюється той чи інший пункт здійснюваної роботи.

Якщо в господарстві по окремих питаннях є відхилення від інструктивних матері­алів, використання нетипових форм і т.і., то в звіті студентом подаються відповідні критичні зауваження.

Матеріал повинен бути викладений у логічній послідовності здійснення облікової та аналітичної роботи.

У висновках і пропозиціяхстисло дасться характеристика стану справ на підпри­ємстві по складанню річного звіту, фінансово-аналітичній і правовій роботі (по кожно­му розділу (темі) виробничої практики) з обов'язковим вказуванням найбільш суттєвих позитивних і негативних моментів.

Кожен пункт висновків і пропозицій оформляється з нового рядка і вказується йо­го порядковий номер.

Після висновків студент зазначає дату закінчення написання звіту та ставить свій підпис. На цій же сторінці звіт завіряється керівником практики від підприємства (під­писом та печаткою).

Список нормативних та інструктивних матеріалів містить відомості про нор­мативні матеріали і інструкції, якими користуються на підприємстві при виконання робіт, які зазначені в програмі практики.

Додатки повинні підтверджувати текст основної частини звіту.

Так, до звіту про проходження виробничої практики із складання річної звітності в обов'язковому порядку включаються наступні додатки:

- матеріали інвентаризації(плани роботи інвентаризаційної комісії, зразки інвентаризаційних описів, порівняльних відомостей, розрахунки визначення норм природних втрат, протоколи розгляду результатів інвентаризації, бухга­лтерські довідки, в яких відображаються матеріали інвентаризації).

- матеріали по закриттю рахунків бухгалтерського обліку(всі довідки по закриттю рахунків в порядку їх складання та інші документи з калькулювання собівартості та розподілу витрат).

- матеріали річної звітності(виборка з Головної книги (наростаючим підсумком з початку року) по всіх синтетичних рахунках (обороти і сальдо кінцеве), за­вірені в господарстві (на підприємстві) копія річного звіту, копія приміток до звіту).

- матеріали по аналізу річного звіту(робочі та допоміжні матеріали по про­веденню аналізу річного звіту, виробничої і фінансової діяльності господарст­ва (підприємства).

Крім того до звіту додаються :

– угода;

– направлення на практику ;

– щоденник про проходження виробничої практики;

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Звіт про проходження виробничої практики пишеться від руки, або друкується за допомогою технічних засобів на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм).

Якщо звіт виконується в рукописному варіанті, то слід користуватися чорнилом, або кульковою ручкою.

Якщо звіт віддруковано із застосуванням ПЕОМ, то разом із звітом необхідно пре­дставити і його електронний варіант у вигляді двох файлів в форматі *.rtf та *.(dос (Місгоsoft Word) на дискеті 3,5» (90 мм). Друк слід здійснювати шрифтом «Times New Roman Суг» чи іншим моноширним стандартним шрифтом, який забезпечує в сере­дньому 63 ... 65 знаків в стрічці. На сторінці повинно бути 28 ... 30 стрічок.

Щільність тексту звіту повинна бути однаковою.

Кожен розділ програми звіту повинна розпочинатися з нової сторінки, а підрозділи

 - продовжуються на тій же сторінці, після відступу здві стрічки.

Поля в роботі повинні складати:

ліве                       3,0 см;

праве                    1,0 см;

верхнє                  2,0 см;

нижнє                  2,0 см.

Сторінки нумеруються, враховуючи титульну сторінку, проте номер сторінки проставляється починаючи з другої сторінки вступу.

Номери сторінок проставляються з верху сторінки з правої сторони арабськими цифрами без ніяких інших додаткових позначок.

Порядок оформлення ілюстрацій (малюнків, схем), таблиць, формул здійснюється згідно загальноприйнятих вимог.

При написанні звіту студент повинен давати посилання на інструктивні та норма­тивні матеріали якими користуються при проведенні тієї чи іншої роботи на підприємс­тві.

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером їх в списку нормативних і інструктивних матеріалів з вказуванням номеру сторінки, ця інформація по тексту виділяється двома квадратними дужками. Наприклад, «... у праці [5, с.8-10]...». Вказаний запис свідчить, що використовується інформація з джерела, яке зазн­ачене в списку під номером 5 і викладена вона в ньому на сторінках с 5 по 10.

Крім посилань на джерела інформації необхідно також робити посилання і на іл­юстрації, таблиці, формули, додатки які наведені у звіті.

Дані посилання робляться таким чином:

Посилання на ілюстрації в тексті звіту містять порядковий номер ілюстрації і записуються таким чином: «рис. 4.2», що означає, що автор посилається на 2 ілюстрац­ію 4 розділу.

При посилання на таблиці звіту слово «таблиця пишуть скорочено і таким чином -запис посилання має вигляд «табл. 4.1»

При посиланні на формулу вказується її порядковий номер, наприклад: «розраху­нки проводимо за формулою (4.1)

На додатки посилання здійснюють із скороченням слова «додаток», наприклад: «дод. 2».

У повторних посиланнях на таблиці, ілюстрації, формули, додатки треба вказува­ти скорочено слово «дивись» таким чином запис матиме вигляд «див.табл.4.1».

У звіті в обов'язковому порядку повинен бути список нормативних і інструкти­вних документів.

Джерела слід розміщувати в списку в порядку появи посилань в тексті.

Список оформляється за правилами бібліографічних описів (Додаток 8).

Звіт про проходження виробничої практики підкріплюється додатками.

Додатки оформляються як продовження звіту і поміщаються після списку норма­тивних і інструктивних документів, якими користуються на підприємстві при проведені роботи, яка відповідає програмі практики. Розміщуються вони у порядку появи поси­лань на них по тексту.

Перед додатками, які наводяться до роботи, вставляється аркуш з надписом посередині «ДОДАТКИ».

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 78;