Обов'язки студента-практикантаСтудент-практикант зобов'язаний прибути на підприємство для проходження практики в строк, визначений університетом.

Студентові потрібно:

1. Приймати активну участь у пошуку базового підприємства;

2. Сприяти встановленню договірних відносин між навчальним закладом і базовим підприємством;

3. Скласти календарно-тематичний план виробничої практики та затвердити його у керівника практики від навчального закладу та від підприємства;

4. Своєчасно з'явитися на базове підприємство для проходження практики;

5. Суворо дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку базового підприємства; правил техніки безпеки і вимог охорони праці;

6. Виконати у терміни встановлені графіком навчального процесу програму виробничої практики зі напряму підготовки;

7. Оформити документально результати роботи під час практики;

8.  Не пізніше 2 календарних днів після завершення терміну практики представити звіт з виробничої практики на перевірку керівнику практики від навчального закладу;

9. Одержати звіт після перевірки, ознайомитись з рецензією викладача, доопрацювати зауваження рецензента.

До початку проходження практики складається індивідуальний графік проходжен­ня практики, в якому вказуються види виконуваних робіт та прогнозовані строки. Гра­фік повинен бути погодженим з керівником практики від підприємства і затвердженим керівником практики від академії (зразок заповнення календарного графіку наведено в додатку 3).

Записи в щоденнику повинні проводитися студентом-практикантом щоденно після закінченої роботи. Щоденник ведеться за формою наведеною в додатку 3. В ньому слід відмічати короткий зміст виконаної роботи та свої зауваження з цього приводу. В кінці кожного тижня щоденник повинен бути представлений керівнику практики від підпри­ємства для перевірки.

В період проходження виробничої практики студент-практикант збирає весь необ­хідний матеріал, розрахунки, зразки документів і по закінченню практики на підставі зібраного матеріалу готує звіт про проходження практики.

Не пізніше ніж за тиждень до закінчення практики студент повинен одержати ділову характеристику, підписану керівником практики від підприємства. Підпис керівника практики обов’язково завіряється печаткою підприємства.

Після закінчення практики студент зобов'язаний в тижневий термін завершити звіт та представити його на кафедру для перевірки, яка оформляється рецензією (Додаток 7), після якої здійснюється його захист.

ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється кафедрою згідно з навчальним планом.

Програма практики складена згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, наказами і рішеннями колегії Міністерства освіти і науки України щодо практики студентів, навчальним планом напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» і кваліфікаційною характеристикою з обліку і аудиту.

Процес проходження даного етапу виробничої практики передбачає виконання на­ступної програми:

  № пп     Тема
1. 1 Знайомство з підприємством і вивчення загальних питань організації складання і подання звітності
2. Вивчення підготовчого етапу до складання річної звітності  
3. Вивчення процедури складання і подання річних форм фінансової звітності
4. Вивчення процедури складання і подання річних форм статистичної звітності
5. Вивчення процедури складання і подання річних форм податкової звітності
6. Збір інформації для написання дипломної роботи

 

В залежності від конкретних умов проходження практики та особливостей підпри­ємства, кількість днів для окремих тем може бути змінена керівником практики на під­приємстві. Можливий також варіант, коли одночасно виконуються декілька суміжних тем програми практики, наприклад, проведення річної інвентаризації та вивчення мате­ріалів ревізій і перевірок.

У процесі проходження практики студентам необхідно ознайомитись з діючими стандартами та іншими нормативними актами; звернути особливу увагу на формування облікової політики підприємства; практично засвоїти способи ведення бухгалтерського обліку, обрані підприємством при формуванні облікової політики. Вивчаючи організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві необхідно надати їй критичну оцінку, тобто знайти недоліки та переваги, подати пропозиції по їх виправленню чи вдосконаленню. В звіт з практики повинна увійти складена належним чином фінансова, податкова і статистична звітність підприємства.

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 55; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ