Вивчення порядку закриття рахунків бухгалтерського обліку та складання звітних калькуляцій2.2.1.Вивчити порядок та послідовність закриття рахунків бухгалтерського обліку.

2.2.2.Вивчити порядок визначення собівартості робіт і послуг допоміжних виробництв.

2.2.3.Вивчити порядок закриття рахунку 91 «Загальновиробничі витрати».

2.2.4.Показати методику закриття рахунків з обліку накладних витрат. Визначити базу розподілу витрат на об'єкти калькуляції.

2.2.5.Взяти участь у проведенні калькулювання продукції галузі рослинництва, скласти бухгалтерські довідки по списанню калькуляційних різниць за рахунком 23 «Виробництво» по продукції рослинництва.

2.2.10.Взяти участь в калькулюванні продукції галузі тваринництва, провести розрахунки. Показати порядок визначення собівартості побічної продукції і розподілу витрат між суміжними видами продукції. Скласти бухгалтерські довідки на списання калькуляційних різниць по рахунку 23 «Виробництво» в частині продукції тваринництва.

2.2.11.Взяти участь у визначенні собівартості продукції промислових виробництв, провести відповідні розрахунки. Скласти бухгалтерські довідки на списання калькуляційних різниць і закриттярахунку 23 «Виробництво» субрахунку промислових виробництв.

2.2.12.Вивчити порядок закриття рахунку 23 «Виробництво» субрахунок «Обслуговуючі виробництва і господарства» в частині виробничої діяльності. Провести відповідні розрахунки по обчисленню собівартості продукції, робіт і послуг обслугову­ючих виробництв і господарств.

2.2.13.Вивчити порядок закриття рахунку 15 «Капітальні інвестиції».

2.2.14.Вивчити порядок формування фінансових результатів в розрізі видів діяльності підприємства та порядок списання сальдо рахунку 79 «Фінансові результати» при його закритті.

 

  1. ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ І ПРОЦЕДУРИ СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ РІЧНИХ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Вивчити нормативну базу, яка регламентує порядок складання фінансової звітності та методичні рекомендації зі складання фінансової звітності.

3.2. Вивчити склад річних форм фінансової звітності господарства. Детально вивчити зміст і взяти учать у складанні форм фінансової звітності:

- Звіт про фінансовий стан (баланс);

- Звіт про фінансові результати (сукупний дохід);

- Звіт про рух грошових коштів (при наявності на підприємстві);

- Звіт про власний капітал (при наявності на підприємстві);

Опрацювати Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в частині вимог до розкриття інформації в примітках до фінансової звітності та Додатку до річної ФЗ (інформація за сегментами), якщо така складається.

3.3. Взяти участь у складанні Приміток до фінансової звітності підприємства.

3.4. Здійснити аналіз основних показників виробничо-фінансової діяльності підприємства. Насамперед, слід проаналізувати фінансовий стан підприємства:

ü дати оцінку зміни валюти балансу за досліджуваний період. По даному питанню слід привести в скороченому вигляді баланс підприємства за звітний рік, встановити зміни, які склалися в його валюті та структурі;

ü проаналізувати джерела формування основного і оборотного капіталу підпри­ємства. Особливу увагу звернути на зміни, які відбулися в структурі форму­вання капіталу;

ü проаналізувати фінансову стійкість підприємства (розрахувати показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства та дати їм об'єктивну оцін­ку, визначити тип фінансової стійкості підприємства, розрахувати поріг рен­табельності, запас фінансової міцності підприємства, виробничий, фінансовий та виробничий ліверидж);

ü визначити показники ліквідності (поточної, критичної, абсолютної, загальної) та проаналізувати платоспроможність підприємства;

ü проаналізувати показники рентабельності (виробничої діяльності (окупності витрат), продажу та доходність інвестованого капіталу та окремих його скла­дових (власного (акціонерного), залученого, перманентного, основного, обо­ротного, виробничого і т.д.) підприємства та розрахувати вплив узагальнюю­чих факторів на зміну рентабельності реалізованої продукції.

 

  1. ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ І ПРОЦЕДУРИ СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ РІЧНИХ ФОРМ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Вивчити нормативну базу, яка регламентує порядок складання основних форм статистичної звітності та інструктивні матеріали зі складання статистичної звітності.

4.2. Вивчити склад та терміни подання річних форм статистичної звітності господарства, особливості її організації в підприємстві-базі практики.

4.3. Вивчити зміст, методику  і (по можливості) взяти учать у складанні окремих форм стастичної звітності:

Ø для сільськогосподарських підприємств:

ü про урожай сільськогосподарських культур;

ü про стан тваринництва;

ü про наявність техніки;

ü з капітального будівництва (капітальних вкладень);

ü звітності з праці;

ü про основні засоби і матеріальні ресурси;

ü про основні економічні показники роботи сільгосппідприємств.

Ø для підприємств промисловості:

ü по продукції

ü про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)

ü про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання

  1. ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ І ПРОЦЕДУРИ СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ РІЧНИХ ФОРМ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВУМОВАХ БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Вивчити нормативну базу, яка регламентує порядок складання основних форм податкової звітності, її суть, призначення, та терміни подання.

5.2. Вивчити склад річних форм податкової звітності господарства.

5.3. Вивчити організацію та методику заповнення сосновних форм (декларацій, розрахунків) податкової звітності на підприємстві.

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 93;