Календарний графік проходження практики № з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Знайомство з господарством і вивчення загальних питань організації бухгалтерського обліку господарської діяльності 20.01-            
2 …. 22.01-            
3 ….. 23.01-24.01          
…..     ….      
               
               
               
               

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ________     Семенишена Н.В.

                                                                              (підпис)         (прізвище та ініціали)

 

від підприємства, організації, установи ________ Пилипенко С.М.

                                                                                                       (підпис)        (прізвище та ініціали)

 


Продовження Додатку 3

Робочі записи під час практики

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

ТзОВ «      «               району                 області

(назва підприємства, організації, установи)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Керівник практики від підприємства, організації, установи

 ______________           Пилипенко С.М.

      (підпис)                         (прізвище та ініціали)

 

Печатка                                                                «                     201  року


Продовження Додатку 3

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики  
 
 
 
 
 
 
 

Дата складання заліку „_____» _____________201  року 

Оцінка:

за національною шкалою____________________

                                                   (словами)

кількість балів _________________________________

                             (цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________      

 

Керівник практики від вищого навчального закладу

 

____________    Семенишена Н.В.

   (підпис)            (прізвище та ініціали)

 

       Примітки:

1. Форму призначено для визначення завдань на практику, проведення поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.

2. Формат бланка А5 (148 210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з карткового паперу (видається на кафедрі обліку і аудиту).


Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.04

 

Кутовий штамп                                                                  

(підприємства,                                                                                  

організації, установи)                                     

                                                                

Надсилається у вищий навчальний заклад

не пізніше як через три дні після прибуття

студента на підприємство (організацію, установу)

/початку практики/

                                                                                                                                    

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

студент ________________________________________________

                                                (повне найменування вищого навчального закладу)

_______________________________________________________

                                                                     ( прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________ 

                                    (курс, інститут, факультет (відділення), напрям підготовки (спеціальність))

прибув „___» __________ 20___ року до ______________________________

                                                                                         (назва підприємства, організації, установи)

і приступив до практики. Наказом по підприємству (організації, установі) від „__» ___________20____ року № _____               студент _________________________ зарахований на посаду

_______________________________________________________

                                                   (штатну, дублером, штатну роботу, практикантом)

_______________________________________________________

                                                              (штатні посади назвати конкретно)

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено

_______________________________________________________

                                                                    (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

               

Керівник підприємства (організації, установи) 

_____________ ______________________________

         (підпис)                     (посада, прізвище, ім’я, по батькові)                             

Печатка (підприємства,                       «____»____________ 20_____року

   організації, установи)

 

Керівник практики від вищого навчального закладу                                                                                                       _________________________________________________________               

                                   (назва кафедри, циклової комісії)                                                           

________________ _________________________________________  

      (підпис)                  ( посада, прізвище, ім’я, по батькові)

   «____»___________20____року

       Примітки:

1. Форма засвідчує прибуття студента на практику згідно з направленням. Вказується посада, на яку призначений студент, та керівник практики відповідно до наказу підприємства, установи, організації.

2. Формат бланка А5 (148 210 мм), 1 сторінка.


Додаток 5

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Подільський державний аграрно-технічний університет

 

Кафедра обліку і аудиту

 

 

ЗВІТ

Про проходження виробничої практики

Зі звітності підприємств за напрямом підготовки

6.030509 „Облік і аудит»

 

 

студента (тки)   ___________ курсу денної (заочної) форми навчання

_____________________________

База практики: ТзОВ «__________»
____________ району ____________ області
в період з _______________2014 р. по ________________2014р.

 

Керівники практики:

від вузу: к.е.н., доцент  _______________

 

від підприємства: гол. бухгалтер _________

Звіт захищено з оцінкою ______________

Дата захисту ______________

 

Члени комісії:  ______________

 ______________

 ______________

 

 

м. Кам’янець-Подільський

 2014 р.


Додаток 7

Р Е Ц Е Н З І Я

 

на Звіт про проходження виробничої виробничої практики
зі звітності підприємств студента 4­­­­­­­­­­­­­­­­­­ курсу, напряму підготовки 6.050309 «Облік і аудит»

_____________________________________________________

 

1. База практики: _________________________________________________________

2. Термін практики: ______________________

3. Керівники практики: - від ПДАТУ -   _______________________

- від бази практики - гол. бухгалтер ____________________

4. Короткий зміст звіту. Звіт складається з вступу, __ розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури та додатків. Робота виконана на ____ сторінках ____________________ тексту, проілюстрована додатками у кількості ___.

До звіту додається: а) Угода на проведення практики;

б) Направлення на практику;

в) Щоденник проходження виробничої практики;

 

5. Що є позитивного у звіті:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

6. Недоліки:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7. Висновок:  Звіт в цілому відповідає програмі практики, може бути допущений до захисту і заслуговує оцінки «___________________».

Рецензент                      ______________________           ______________________                                       

                                                                                                          (підпис)                                                 (прізвище та ініціали)

« ___ « ____________ 201_ р. 

 

 


Додаток 8


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 273;