ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ СТУДЕНТІВМіністерство аграрної політики ТА ПРОДОВОЛЬСТВА України Подільський державний аграрно-технічний університет   Економічний факультет   Кафедра обліку аудиту    

Програма

І методичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для проходження переддипломної практики

Для студентів

Освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Галузі знань 03.05 «Економіка і підприємництво»

Напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

 денної та заочної форм навчання

 

м. Кам’янець-Подільський,

2014


 

Рекомендовано до видання Методичною комісією Навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів ПДАТУ, протокол № 10 від 25.12.2013 р.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту, 

протокол № 6 від 16.12.2014р.

 

Укладач:

к.е.н., доцент Семенишена Н.В.

 

Рецензенти:

 

Загнітко Л.А., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії і права Подільського державного аграрно-технічного університету

Топалян Р.М., головний бухгалтер ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат»

 

Проходження преддипломної практики [Текст] : Програма і методичні рекомендації (зі змінами да доп.) / Подільський державний аграрно-технічний університет ; [уклад.: Н.В.Семенишена].  — Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2013 р. – 47 с.

 

Видання містить методичні вказівки щодо організації та проходження виробничої практики, її програму, вимоги до написання звіту про проходження практики, критерії оцінювання роботи студентів.

Призначене для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 03.05 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»  денної форми навчання.

 


МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ЗІ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

 

У відповідності з навчальним планом студенти 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» проходять заключну виробничу практику з організації підготовчої роботи та складання звітності підприємств здійснення відповідної роботи на підприємствах.

Мета практики - оволодіння прийомами практичного втілення теоретичних знань по заключному етапу обробки облікової інформації – процедурі складання звітності та оволодіння навичками її аналізу.

 Для досягнення даної мети ставляться наступні завдання:

-     придбання навиків практичної роботи на завершальних стадіях облікової роботи: при закритті рахунків бухгалтерського обліку, проведенні річної ін­вентаризації, складанні річної звітності та аналізу звітності;

По завершенню проходження практики студент повинен вміти:

-     організувати роботу інвентаризаційної комісії, вивести результати інвентаризації та відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку;

-      проводити закриття рахунків бухгалтерського обліку:

-      складати всі форми фінансової звітності.

БАЗА ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

 

Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які відповідають вимогам її програми.

Керівник практики від бази практики призначається наказом керівника підприємства, що передбачено у договорі на проведення практики.

З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) інститут завчасно укладає договори на її проведення. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п'яти років.

При наявності в договорах (контрактах) на навчання студентів питання практики окремі договори можуть не укладатися.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

Вибір бази практики здійснюється студентами самостійно та погоджується з при­значеним керівником практики від університету. В якості базових підприємств слід обирати виробничі сільськогосподарські підприємства, або переробні підприємства. Для прохо­дження практики доцільно обирати підприємства на матеріалах якого в майбутньому виконуватиметься дипломна робота, що значно спростить роботу по збиранню вихідних матеріалів в майбутньому.

Згідно обраної бази практики формується Направлення на практику (Додаток 2).

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО

ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ СТУДЕНТІВ

 

Підприємства, які є базами практики, зобов'язані організувати і провести практику у відповідності з Положенням про виробничу практику та Угодою (додаток 1), а саме: представити місце практиканту, створити умови для одержання студентами навиків з напряму підготовки, до­тримуватись узгоджених з академією календарних графіків проходження практики, надавати можливість студентам-практикантам можливість користуватися літературою, інструкціями і документацією господарства, забезпечувати і контролювати дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку.

Безпосереднім керівником практики на підприємстві є керівник облікової служби, а за відсутності такої, наприклад, у фермерському господарстві - особа, що відповідає за ведення обліку. Керівник практики від підприємства зобов'язаний повідомити ВНЗ про прибуття студента-практиканта на практику, надіславши повідомлення до ВНЗ згідно Додатку 4, а також:

- своєчасно переміщати студента-практиканта по робочих місцях (ділянках роботи) у відповідності із складеним календарним графіком проходження практики;

-  створювати необхідні умови для вивчення і засвоєння студентом-практикантом матеріалу, передбаченого програмою практики;

- перевіряти щоденник проходження практики.

В навчально-методичному напрямку практикою керує кафедра обліку і аудиту, представники якої перевіряють якість робіт по практиці і контролюють хід її проходження.

Керівниками практики призначаються досвідчені викладачі з числа професорсько-викладацького складу кафедри обліку і аудиту.

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 87;