Дії страхувальника при настанні страхового випадкуСтрахувальник зобов'язаний негайно, але в будь-якому разі не пізніше 3 днів (не рахуючи вихідних та святкових днів), якщо інше не визначено договором страхування, письмово повідомити страхо­викові або його представникові про настання страхового випадку.

До переліку документів, що підтверджують настання стра­хового випадку та розмір збитків включаються:

- заява страхувальника (вигодонабувача) на виплату страхового відшкодування;

- копію або оригінал договору страхування;

- страховий акт;

- необхідні платіжні документи;

- документи, що підтверджують факт невиконання (нена­лежного виконання) контрагентом страхувальника взятих на себе перед страхувальником зобов'язань:

- копію майнової претензії до винної у заподіювані збитків страхувальникові особи та документ, що підтверджує її відправлення адресату;

- усі інші документи, які дають змогу встановити розміри збитків, які підлягають відшкодуванню і зазначені в дого­ворі страхування.

У разі настання страхового випадку страхувальник також зобов'язаний:

а) при необхідності, негайно повідомити про те, що сталося, у відповідні органи;

б) вжити всіх можливих заходів для з'ясування причин та наслідків страхового випадку;

в) сприяти страховикові в судовій справі про відшкодування збитків по страховому випадку;

г) надати за вимогою страховика вільний доступ йому до до­кументів, які мають, на думку страховика, істотне значення для визначення обставин, характеру і розміру збитку;

д.) страхувальник повинен ужити всіх заходів для здійснен­ня передачі права вимоги страховику до контрагента страхуваль­ника, аж до судового переслідування.

Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з договором страхування на підставі заяви страхувальника (виго­донабувача) та страхового акта (аварійного сертифіката), після отримання всіх необхідних документів, що підтверджують на­стання страхового випадку та визначають розмір завданого збит­ку. У разі настання страхового випадку конкретний розмір збитків установлюється страховиком на підставі документів, от­риманих від страхувальника, інших осіб, а також з урахуванням рішення суду (арбітражного суду), документів правоохоронних, податкових та інших органів, місцевих органів влади, висновків експертів. Остаточний розмір страхового відшкодування встанов­люється після відрахування зі збитків франшизи (якщо вона пе­редбачена в договорі страхування).

Рішення про виплату страхового відшкодування прий­мається протягом 20 днів із дня отримання всіх необхідних до­кументів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків, але не пізніше 30 днів від моменту подання за­яви страхувальника на виплату страхового відшкодування. Страховик здійснює виплати страхових відшкодувань про­тягом 10 (десяти) календарних днів із дня прийняття рішення про виплату.

Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик приймає у 20-денний термін із дня отримання всіх не­обхідних документів, але не пізніше 30 днів від моменту подання заяви страхувальника на виплату страхового відшкодування та письмово повідомляє страхувальникові з обґрунтуванням причин відмови.

Страхування від утрат прибутку

Найбільш поширеним видом страхування фінансових ри­зиків є страхування від утрат прибутку (доходів). Це страхування є формою страхового захисту майнових інтересів суб'єктів підприємницької діяльності від утрат майбутньої фінансової ко­ристі. Випадкова втрата очікуваних прибутків може настати пере­дусім з причин випадкового спаду або зупинки виробничого про­цесу. До збитків у цьому випадку відносять втрату прибутку, постійні витрати підприємства, витрати, пов'язані з доведенням обсягів діяльності до показників виробничої програми. Крім того, якщо уповільнення або припинення виробничого процесу наста­ло внаслідок непередбачуваного випадку, то обсяг збитків зростає за рахунок витрат, які здійснені з метою протистояння наслідкам цього випадку.

Страхування від втрат прибутку є комплементарним до ба­гатьох видів страхування. Найпоширенішою базою для приєднан­ня є страхування від ризиків вогню, стихійних лих та інших ви­падковостей, що призводять до втрати майна, зупинки виробни­чого процесу.

Страхова сума визначається в розмірі брутто-прибутку, який дорівнює сумі власне прибутку та постійних витрат підприємства. Обсяг збитку залежить не стільки від розміру зни­щень, скільки від перерви виробничої діяльності (терміну відшкодування, протягом якого накопичуються негативні ре­зультати).

Страховий тариф враховує ймовірність настання таких ризиків: 1) базового ризику (пошкодження або знищення май: нових засобів); 2) ризику сповільнення або зупинки виробничо­го процесу. Крім того, при розрахунку тарифу враховується сезонність виробництва, термін відшкодування, характер конку­ренції в даній галузі, частка власної участі у фінансовому ризи­ку втрати прибутку. Наприклад, 5 днів, а з 6 дня - збитки покри­ває страховик.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 300; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!