Страхування виданих та прийнятих гарантій (поручительств)Страхувальник при страхуванні виданих гарантій (по­ручительств) - дієздатний громадянин або юридична особа на забезпечення виконання зобов'язань якого поширюються ці га­рантії (поручительства) та який уклав із страховиком договір страхування.

Гарантія (поручительство) - договір (контракт), за яким поручитель зобов'язується перед кредитором іншої особи відповіда­ти за виконання нею свого зобов'язання в повному обсязі або в час­тині його. Гарантія (поручительство) може забезпечувати лише дійсну вимогу.

Договір гарантії (поручительства) повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми спричинює недійсність цього договору гарантії (поручительства).

Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальни­ка, що не суперечать чинному законодавству України і пов'язані зі збитками, завданими страхувальникові внаслідок неможливості виконання гарантом (поручителем) своїх зобов'язань в обсягах і в терміни, визначені гарантією (поручительством).

Страховими випадками є невиконання (повне або частко­ве) гарантом (поручителем), а також неналежне виконання своїх зобов'язань в обсязі та в терміни, визначені в письмовій гарантії (договорі поручительства), яке призвело до матеріальних збитків і сталося внаслідок:

а) аварії або катастрофи на місці виконання зобов'язань;

б) протиправних дій третіх осіб стосовно гаранта (поручителя);

в) банкрутства гаранта (поручителя);

г) стихійних лих під час і на місці виконання зобов'язань.

Страховик не несе відповідальності за договором стра­хування, якщо страховий випадок стався:

а) під час надзвичайного, особливого чи військового стану, оголошеного органами влади в країні або на території дії догово­ру страхування;

б) під час громадських заворушень, революції, заколоту, по­встання, страйку, путчу, локауту або терористичного акту;

в) у разі впливу ядерної енергії;

г) внаслідок протизаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, у тому числі внаслідок видання цими органами та посадо­вими особами документів, які не відповідають чинному законо­давству України.

Страхування не поширюється на курсову різницю, штра­фи та інші непрямі збитки.

Договір страхування укладається на підставі письмової за­яви страхувальника за формою, встановленою страховиком. Для оформлення договору страхування страховик може вимагати до­даткові документи, що характеризують ступінь ризику.

При укладанні договору страхування з метою визначення ступеня страхового ризику страхувальник повинен надати стра­ховикові такі документи:

- нотаріально завірену копію письмової гарантії (договору поручительства);

- офіційно завірені документи, які містять факт та умови існування майнових зобов'язань сторін, зазначені у дого­ворі страхування;

- опис товарно-матеріальних цінностей або іншого май­на страхувальника-гаранта, які можуть стати забезпе­ченням права регресних вимог страховика в разі на­стання страхового випадку, передбаченого договором страхування, та виплати страховиком страхового відшкодування;

- баланс або довідку про фінансовий стан гаранта, підтвер­джені аудитором (аудиторською фірмою);

- інші документи, необхідні страховикові для визначення ступеня ризику настання страхового випадку.

Для отримання страхового відшкодування страхуваль­ник надає такі документи:

- письмову заяву на виплату страхового відшкодування;

- оригінал договору страхування (страхового свідоцтва);

- документ, що посвідчує особу одержувача страхового відшкодування;

- довіреність від страхувальника на отримання страхового відшкодування;

- копію або оригінал гарантії (поручительства);

- акти аудиторських перевірок фінансового стану страху­вальника;

- акт несплати передбачених гарантією або поручительст­вом платежів;

- акт невиконання договірних зобов'язань, щодо яких діє гарантія (поручительство);

- акт невиконання гарантом (поручителем) своїх зо­бов'язань з наданої гарантії (поручительства);

- акт аудиторської перевірки фінансового стану гаранта (поручителя);

- інші документи, зазначені в договорі страхування.

У разі прийняття позитивного рішення виплата страхового відшкодування здійснюється згідно з правилами в термін не більше п'ятнадцяти робочих днів із дня його прийняття на підставі страхо­вого акта, який складається страховиком або уповноваженою ним особою, готівкою або безготівковим розрахунком. Форма виплати страхового відшкодування визначається договором страхування.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 222; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!