Страхування фінансових кредитівЯкщо страхування фінансового кредиту здійснюється креди­том, то така послуга належить до майнового страхування і є опе­рацією делькредерного типу. Розглянемо умови такого страхування.

Страхувальник (банк, кредитна спілка тощо) -юридич­на особа, яка уклала зі страховиком договір страхування кредиту або позики та яка у встановленому законодавством України по­рядку здійснює кредитування на умовах, встановлених кредит­ним договором (договором позики).

Об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з ма­теріальними збитками, завданими страхувальнику внаслідок неви­конання (або неналежного виконання) позичальником своїх обов'язків, передбачених кредитним договором (договором позики) між позичальником і страхувальником (позикодавцем, кредитором).

Страховим є ризикнеповернення кредитів або позик стра­хувальнику, пов'язаний з невиконанням (неналежним виконан­ням) позичальником своїх обов'язків, передбачених кредитним договором (договором позики) між позичальником і страхувальником (позикодавцем, кредитором).

Страховими випадками є збитки страхувальника в резуль­таті невиконання (неналежного виконання) позичальником своїх обов'язків, передбачених кредитним договором (договором пози­ки), а саме неповернення (або часткове повернення) позичальни­ком кредиту (позики) у встановлені кредитним договором терміни та (або) невиплата ним у повному обсязі і в установлені кредитним договором терміни процентів, невиконання інших обов'язків передбачених кредитним договором.

Не належить до страхового випадку подія, що відбулася внаслідок:

- невиконання страхувальником зобов'язань, покладе­них на нього договором страхування або кредитним договором;

- повідомлення страхувальником неправильних чи свідомо фальшивих відомостей про об'єкт страхування, позичальника;

- навмисних дій, бездіяльності керівництва або інших поса­дових осіб страхувальника, що призвели до настання страхового випадку;

- установлення судовими або слідчими органами факту змови між страхувальником і позичальником щодо непогашення кредиту (позики) і (або) процентів з кредиту;

- недбалого ставлення персоналу страхувальника до службових обов'язків, а також навмисного злочину, протиправних дій, які призвели до настання страхово­го випадку;

- зміни умов кредитного договору без узгодження цих змін із страховиком;

- своєчасного ненадання страхувальником документів, не­обхідних для з'ясування причини настання страхового випадку й складання страхового акта.

Страховий тариф при страхуванні кредиту визначається з урахуванням характеру кредиту, діяльності позичальника, мети вико­ристання кредиту, наявності товарно-матеріальних цінностей або іншого майна у власності позичальника, які можуть стати забезпечен­ням прав регресних вимог страховика в разі настання страхового ви­падку та інших суттєвих факторів у кожному конкретному випадку

Страхова сума визначається із суми кредиту (позики) та відсотків за користування кредитом, які наведено в кредитному договорі між страхувальником і позичальником.

Під час визначення страхової суми враховується сума кре­диту (позики) та відсотки за користування кредитом, наведені в кредитному договорі між страхувальником та позичальником.

Межа відповідальності страховика становить від 50 до 100% суми непогашеного кредиту та відсотків, передбачених договором кредитування.

Загальна сума страхових виплат за страховими випадка­ми не може перевищувати страхової суми за договором страху­вання.

Договір страхування укладається на підставі письмової заяви страхувальника за формою, встановленою страховиком. Для оформлення договору страхування страховик може вимагати додаткові документи, що характеризують ступінь ризику.

Під час укладення договору страхування страхувальник по­винен надати страховикові такі документи:

1) для визначення ступеня страхового ризику:

- копію свідоцтва про реєстрацію страхувальника;

- копію статуту;

- балансовий звіт (форма 1), звіт про прибутки та збитки (форма 2); рух грошових коштів на останню звітну дату;

- копію кредитного договору;

- техніко-економічне обґрунтування заходів, що кредиту­ються;

- довідку про залишки коштів на розрахунковому рахунку позичальника;

- договори, контракти, рахунки, накладні, що характеризу­ють планове використання кредиту, кредитних коштів;

- договори купівлі-продажу або інші документи, що є підставою для надання кредиту;

- контракт на постачання і реалізацію продукції;

- розрахунок погашення кредиту;

- документ, що засвідчує зобов'язання за заставою;

- акт аудиторської перевірки фінансового стану страху­вальника.

2) для визначення кредитоспроможності та фінансової стабільності позичальника:

- копію свідоцтва про реєстрацію позичальника;

- балансовий звіт і звіт про прибутки та збитки, декларацію про прибуток позичальника (юридичної особи) на останню звітну дату;

- розшифровки кредиторської та дебіторської заборгова­ності на останню звітну дату;

- опис товарно-матеріальних цінностей або іншого майна, яке є власністю позичальника і яке може бути використа­не для забезпечення права регресних вимог страховика в разі настання страхового випадку, передбаченого догово­ром страхування, та виплати страховиком суми страхово­го відшкодування. Таке майно може перебувати в заставі, а також не перебувати у ній;

- інші документи, зазначені в договорі страхування.

У разі пролонгації страхувальником кредитного договору відповідальність страховика на термін пролонгації настає після ук­ладення додаткової угоди до діючого договору страхування. Страхо­вий платіж вираховується так, як при укладанні діючого договору.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник надає страховику такі документи:

а) письмову заяву на виплату страхового відшкодування;

б) офіційні документи, що підтверджують неповернення кредиту (позики) і (або) відсотків з кредиту;

в) оригінал договору страхування (страхового свідоцтва);

г) акт несплати позичальником кредиту та (або) відсотків з нього страхувальникові;

г) нотаріально завірену копію або оригінал кредитного договору (договору позики);

д) акти аудиторських перевірок фінансового стану пози­чальника після факту несплати кредиту та (або) відсотків з нього страхувальникові;

є) довідку про залишки коштів на розрахунковому рахунку позичальника;

є) копію рішення суду, яке стосується цього страхового випадку; ж) інші документи, зазначені у договорі страхування.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 250; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!