Завдання 1-20 мають по чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь1. Вкажіть елемент, атоми якого мають лише позитивні значення ступенів окиснення:

а) C;        б) S;      в) Cl;               г) Mg.

2. Вкажіть елемент, який виявляє найнижчий ступінь окиснення –3:

а)фосфор; б)алюміній;    в)селен; г)хлор.

3. Вкажіть формулу речовини, в якій ступінь окиснення феруму становить +3:

а)FeCl2;   б) Fe(NO3)2;    в) Fe(NO3)3;    г) FeCO3.

4. Виберіть з наведених нижче речовин найсильніший окисник:

а)N2;        б) F2;               в) O2;     г) Cl2.

5. Вкажіть, який найвищий додатний ступінь окиснення може мати атом Нітрогену:

а)+3;        б)+5;               в)-3;       г)+6.

6. Вкажіть речовину, яка виступає в окисно-відновних реакціях лише як відновник:

а) NН3;            б) NО;              в) НNО3;   г) NaNO2.

7. Вкажіть правильне твердження “Окисник – це атом, молекула чи йон, який . . .  ”.

а) не змінює ступеня окиснення під час хімічної реакції;

б) віддає електрони;

в) приймає електрони;

г) одночасно окиснюється і відновлюється.

8. Скільки електронів візьме участь у процесі, який описується електронним рівнянням N+5 + ? е- → N-3 ?

 а) 5;           б) 3;            в) 4;                 г) 8.

9. Вкажіть групу речовин, у якій ступені окиснення елементів дорівнюють нулю:

а) Cl2,Cl2O,KCl;                            в) Cl2,S,N2;

б) Mg,MgO,MgS;                          г) Fe,Cl2,ZnCl2.

10. Вкажіть групу елементів, що мають постійний ступінь окиснення:

а) Li,Ca,Ae,F;                               в) Mg, S,P;

б) Hg, Cl, Zn, O;                           г) Na,P,S,N.

11. Вкажіть правильне твердження. Максимальний ступінь окиснення елемента, як правило визначається . . . . .

а) значенням протонного числа;

б) номером періоду, в якому розміщується елемент;

в) номером групи, в якій знаходиться елемент в періодичній системі;

г) кількістю електронів, які містить атом елемента.

12. Вкажіть правильне твердження. Мінімальний ступінь окиснення неметалічного елемента визначається . . . .

а)номером групи, у якій розміщений елемент в періодичній системі;

б)кількістю електронів, яких не вистачає до октету електронів на зовнішньому електронному шарі;

в)протонним числом елемента;

г)номером періоду, у якому розміщений елемент.

13. Реакції, що відбуваються зі зміною ступеня окиснення атомів, які входять до складу реагуючих речовин, називають:

а) реакціями заміщення;           б) окисно-відновними реакціями;

в) реакціями сполучення;         г) реакція нейтралізації.

14. Вкажіть, як називається зазначений процес і скільки електронів бере в ньому участь S-2 → S-4:

а) окиснення, 4е;                 в) окиснення, 6е;

б) відновлення, 4е;                       г) відновлення,6е.

15. Вкажіть електронне рівняння процесу відновлення Сульфуру:

а) S+6+2e=S+4;                      в) S0-4e=S+4;

б) S+4-2e=S+6;                                         г) S-2-2e=S0;

16. Вкажіть окисно – відновну реакцію:

а) MgO+SO2=MgSO3;         в) K3N+3H2O=3KOH+NH3;

б) Mg+2HCl=MgCl2+H2;     г) BaO+H2O=Ba(OH)2.

17. Виберіть правильне твердження. У реакції, що описується рівнянням 2FeCl2+Cl2=2FeCl3, . . . .

а) ферум у речовині FeCl2 окиснюється;

б) хлор у речовині FeCl2 відновлюється;

в) хлор у речовині Cl2 окиснюється;

г) ферум у речовині FeCl2 відновлюється.

18.Н2S + 8НNО3 = Н24 + 8NО2 + 4Н2О Наведена окисно-відновна реакція є:

а) міжмолекулярною;     б) внутрішньомолекулярною;

в) диспропорціонування; г) нейтралізації.

19. Вкажіть речовину, яка виступає в окисно-відновних реакціях лише як відновник:

а) К23 ;      б) К24 ;   в) SО2 ;       г) ZnS.

20.  У реакції Cr2О3 + 3Н2 = 2Cr + 3Н2О ...

а) Хром у речовині Cr2О3 окиснюється;

б) Оксиген у речовині Cr2О3 відновлюється;

г) Гідроген у речовині Н2 окиснюється;

д) Гідроген у речовині Н2 відновлюється.

У завданнях 21-29 встановіть відповідність між лівими та правими частинами завдання. До кожного рядка, позначеного буквою, доберіть відповідник, позначений цифрою.

21. Установить відповідність між схемою перетворення та кількістю електронів, що беруть участь у процесі.

Схема процесу                кількість приєднаних або відданих електронів

а. S-2 → S+6                                                              1. +3е                           

б. N+5 → N-3                                                            2. +2е                           

в. Mn+4 → Mn+2                                                   3. +8е                           

г. Cr+6 → Cr+3                                                        4. -8е                  

22. Установіть відповідність між речовиною – окисником та продуктом її відновлення.

Окисник                                        Продукт відновлення

а. KMnO4(H+)                               1.MnO2               

б. MnO2(H+)                                  2.K2MnO4 

в. KMnO4(OH-)                             3.Mn3O4              

г. KMnO4(H2O)                             4.MnSO4             

23. Установіть відповідність між речовиною – відновником та продуктом її окиснення.

Відновник                                    Продукт відновлення

а. Ферум (ІІI) хлорид                  1. S                              

б. Сульфітна кислота                   2. K2SO3                      

в. Сірководень                             3. FeCl3                        

г. Сірка                                         4. H2SO3                      

д. Калій сульфіт                           5. SO2                          

                                                

24. Установіть відповідність між схемою перетворення та кількістю електронів, що беруть участь у процесі:

Схема процесу     Кількість приєднаних або відданих електронів

а. Cr2O72- → 2Cr3+              1.- 8е                                     

б.MnO4- → MnO42-                           2.- 1е                                               

в.Cl- → ClO3-                                 3.+ 6е                                              

г.N-3 → N+5                          4.- 6е                                     

д.Cl- → Cl0                           5.+ 1е                                              

25. Установіть відповідність між речовинами та їх окисно – відновними властивостями

Речовина                             Окисно – відновні властивості

а. NH3                                            1.Не виявляє окисно – відновних властивостей

б. K2SO3                                      2.Відновник

в. K2Cr2O7                                 3.Може бути як окисником, так і відновником

г. H3PO4                                      4.Окисник

д. H2S

26. Установіть відповідність між речовинами та ступенями окиснення Мангану в них.

Речовина                   Ступінь окиснення Mn

a. MnCl2                                                      1.+7                    

б. MnO2                               2.+6                    

в. KMnO4                            3.+3                    

г. K2MnO4                           4.+4                    

д. Ba(MnO4)2                                5.+2                    

27. Установіть відповідність між схемою перетворення та кількістю електронів, що беруть участь у процесі.

Схема процесу:         Кількість приєднаних або відданих електронів

a. 2N-3=N2                           1.-2е                             

б. ClO3=Cl-                          2.-6е                             

в. NO2-=NO3-                                3.+2е                            

г. S0=S-2                               4.+6е                            

д. S+6=S+4                            5.+2е                            

28. Установіть відповідність між речовинами та ступенями окиснення Хрому в них.

Речовина                   Ступінь окиснення Cr

a. CrSO4                                                      1.+3                    

б. (NH4)2Cr2O7                     2.+4                    

в. Cr2O3                               3.+2                    

г. Ba(CrO2)2                         4.+6                    

д. BaCrO4                                              

29.Які з наведених реакцій відносяться до окисно-відновних?

1. СаСО3 = СаО + СО2

2. 2КСlО3 = 2КСl + 3О2

3. СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О

4. МnО2 + 2КОН + КNО3 = К2МnО4 + 2КNО2 + Н2О

5. 2КМnО4 + 16НСl = 2МnСl2 + 5Сl2 + 2КСl + 8Н2О


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 2383; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!