Змістовий модуль 2. ПсихотерапіяМета модулю:узагальнення теоретичних знань студентів щодо актуальних психотерапевтичних шкіл та методів надання психотерапевтичної допомоги особистості в умовах медичного, освітнього, соціального закладу та формулювання практичних умінь здійснення психотерапевтичного супроводу особистості.

Тема: Загальні засади здійснення психотерапії у медичних або освітніх закладах

Мета: систематизувати знання студентів про особливості здійснення психотерапії у медичних або освітніх закладах.

Зміст завдання:

а) попередньо теоретично ознайомитися із особливостями здійснення психотерапії у обраному закладі, акцентуючи увагу на таких питаннях:

– показання для застосування психотерапії;

– актуальні психотерапевтичні моделі;

– методи та техніки надання психотерапевтичної допомоги;

– обмеження у застосуванні психотерапевтичних технік у межах обраної бази практики.

б) на основі теоретичного аналізу здійснення психотерапії у медичних закладах підготувати письмовий звіт «Особливості застосування психотерапії в закладі (повна назва бази практики)», де відобразити:

1) зміст, напрямки та специфіку надання психотерапевтичної допомоги взакладі;

2) методичне забезпечення, що використовується при наданні психотерапевтичної допомоги (кімнати для терапії, спеціальні засоби (карти, записи для музичного супроводу, методики, стимульний матеріал, тощо));

3) документацію психолога (плани роботи, звітна документація з психокорекційних та психотерапевтичних заходів, журнали обліку індивідуальних та групових занять, обліку пацієнтів (вихованців, учнів), тощо)

4) проаналізувати роль методичного забезпечення та документації психолога у забезпеченні ефективності його роботи.

 

Тема: Особливості застосування системної сімейної психотерапії у медичних або освітніх закладах

Мета: розширити бачення студентами можливостей застосування системної сімейної психотерапії у медичній або освітній практиці.

Зміст завдання:

- теоретично ознайомитися з основними положеннями системної сімейної психотерапії та особливостями прикладної роботи з пацієнтами (вихованцями, учнями) у даному напрямку;

- описати методи системної сімейної психотерапії, що можуть бути використані у супроводі пацієнта (вихованця, учня) у звіті:

1) побудова генограми,

2) використання циркулярного опитування,

3) побудова сімейної скульптури

4) реконструкція сім’ї;

- на основі вивчення історії хвороби та бесіди з досліджуваним (за умови дозволу методиста або психолога) побудувати генограму сім’ї досліджуваного та описати можливі параметри сімейної системи, що могли призвести до психічного порушення.

- скласти протокол бесіди та побудови генограми.

Тема: Сучасні методи психотерапевтичної допомоги особам з психосоматичними розладами

Мета: сприяти формуванню навичок студентів у застосуванні теоретичних знань в процесі побудови індивідуальної програми психотерапії особи з психосоматичними розладами.

Зміст завдання :

- теоретично ознайомитись із особливостями здійснення психотерапії у осіб з психосоматичними розладами;

- змоделювати та описати план проведення психотерапії особи, де обґрунтувати:

1) доцільність використання одного з психотерапевтичних підходів у роботі з конкретним хворим,

2) принципи здійснення психотерапії,

3) етапи і передбачуваний результат психотерапії,

4) техніки психотерапевтичної допомоги;

- за умови погодження з методистом або психологом провести окремі техніки із пацієнтом за результатами чого написати аналітичний звіт про успішність їх проведення.

Вимоги до звіту

Звітна документація оформлюється у рукописному вигляді на аркушах паперу формату А-4, які мають бути обов'язково скріплені або прошиті. Не допускається подання звіту, що складається з не скріплених між собою аркушів, вкладених в один файл. Усі сторінки звіту мають бути пронумеровані. Низька якість оформлення звітної документації та порушення вищезазначених вимог є підставою для зниження оцінки за практику.

Звіт за результатами виробничої психологічної практики має містити:

1. Щоденник практики.

2. Звіт про виконання завдання «Аналіз документації психолога».

3. Звіт про виконання завдання «Аналіз обладнання, методичного забезпечення психолога».

4. Звіт про виконання завдання «Пропедевтичний аналіз психологічних феноменів та патопсихологічних синдромів при різних психічних захворюваннях».

5. Звіт про виконання завдання «Методичний аналіз дослідження патопсихологічних симптомокомплексів».

6. Звіт про виконання завдання «Емпіричне дослідження психологічних феноменів та патопсихологічних синдромів при різних психічних захворюваннях».

7. Звіт про виконання завдання «Особливості застосування психотерапії в медичних або освітніх закладах»

8. Звіт про виконання завдання «Особливості застосування системної сімейної психотерапії у медичних або освітніх закладах»

9. Звіт про виконання завдання «Сучасні методи психотерапевтичної допомоги особаміз психосоматичними розладами»

10. Узагальнений звіт з виробничої психологічної практики із зазначенням кількісних характеристик практики та особливостей здійсненої роботи в різних напрямках.

Порядок підбиття підсумків

Студенти мають здати щоденник практики, звіт про виконання завдання «Аналіз документації психолога», звіт про виконання завдання «Аналіз обладнання, методичного забезпечення медичного психолога», звіт про виконання завдання «Пропедевтичний аналіз психологічних феноменів та патопсихологічних синдромів при різних психічних захворюваннях», звіт про виконання завдання «Методичний аналіз дослідження патопсихологічних симптомокомплексів», звіт про виконання завдання «Емпіричне дослідження психологічних феноменів та патопсихологічних синдромів при різних психічних захворюваннях», звіт про виконання завдання «Особливості застосування психотерапії в медичних закладах», звіт про виконання завдання «Особливості застосування системної сімейної психотерапії у медичних закладах», звіт про виконання завдання «Особливості надання психотерапевтичної допомоги пацієнтам у контексті сучасних психотерапевтичних шкіл», узагальнений звіт з виробничої психологічної практики із зазначенням кількісних характеристик практики та особливостей здійсненої роботи в різних напрямках. За невчасно здану звітну документацію методист має право знизити загальну оцінку практики на 5 балів.

Загальна оцінка визначається за результатами захисту студентом власних здобутків під час практики, які відображено в загальному звіті студента. Захист результатів практики організують викладачі кафедри психології (у складі трьох осіб).


Критерії оцінювання

Оцінювання результатів практики здійснюється за 100-бальною шкалою з обов’язковим переведенням у національну шкалу .

Схема розподілу балів при оцінюванні результатів практики (за 100-бальною шкалою зі встановленням відповідності національній шкалі

 

№ п/п Складові оцінювання Розподіл балів (за 100-бальною шкалою)
1. Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики 30 балів
2. Якість виконання практичних завдань за програмою практики 40 балів
3. Рівень відповідності звітної документації вимогам програми, захист результатів практики 30 балів
4. Рівень професійної сформованості особистості Нараховуються бали зі знаком “–”

 

Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики виявляється методом тестування. Кожний варіант тесту містить 30 запитань (по 15 запитань із кожного модулю). За правильну відповідь нараховується 1 бал, за неправильну – 0 балів. Відповідно загальна кількість балів може становити від 0 до 30 балів, яка за наведеною нижче таблицею переводиться в оцінку в національну шкалу оцінювання:

 

Оцінка за національною шкалою та її зміст Оцінка за 30-бальною шкалою
Відмінно – високий рівень теоретичних знань 28-30 балів
Добре – достатньо високий рівень теоретичних знань з деякими непринциповими недоліками 27-22 бали
Задовільно – посередній рівень знань із недоліками, достатній для виконання практичних завдань 21-16 балів
Незадовільно – низький рівень, наявні лише окремі елементи знань, недостатні для виконання практичних завдань 0-15 балів

 

 Якість виконання практичних завдань за програмою практики оцінюється за наведеною нижче шкалою:

Оцінка «5 балів»передбачає систематизовані та глибокі знання студентом основних положень медичної психології та психотерапії, уміння застосовувати набуті знання на практиці; точність формулювань та логічність викладення результатів дослідницької роботи із посиланням на першоджерела, теоретичні концепції; самостійність мислення та творче ставлення до завдань.

Оцінка «4 бали»виставляється студентові, який продемонстрував знання основних положень у медичній психології, психотерапії, здатність аргументовано, чітко та логічно викладати результати патопсихологічного обстеження, сформованість умінь та навичок роботи з психотерапевтичного супроводу медичного психолога. При цьому допускаються несуттєві помилки у психологічному аналізі набутих фактів та інтерпретації отриманих результатів, не значні похибки у реалізації психотерапевтичних програм.

Оцінка «3 бали»означає, що студент засвоїв на задовільному рівні основні положення у медичній психології, психотерапії, припускався значних помилок при організації та проведенні діагностичної роботи; продемонстрував репродуктивне діагностичне мислення під час аналізу, інтерпретації та узагальненні даних з нечіткістю формулювань і припущенням значних помилок, не спроможний застосувати для вирішення практичних завдань знань про психотерапевтичні школи та напрямки, які у нього не систематичні та поверхові.

Оцінка «2 бали»ставиться у тому випадку, коли студент не впорався зі значної частиною завдань; не міг самостійно здійснити аналіз, інтерпретацію та узагальнення результатів, побудувати правильний алгоритм надання психотерапевтичної допомоги пацієнту.

Оцінка «1бал»ставиться у випадку невиконання студентом діагностичного завдання, припущенні принципових помилок; нездатності пов’язувати теорію із практикою.

Отримані студентом оцінки за кожний компонент звітної документації додаються та діляться на кількість завдань, внаслідок чого отримується системний бал.

За наведеною нижче шкалою системна оцінка переводиться в 40 рейтингових балів:

1,1 = 1 2,1 = 11 3,1 = 21 4,1 = 31
1,2 = 2 2,2 = 12 3,2 = 22 4,2 = 32
1,3 = 3 2,3 = 13 3,3 = 23 4,3 = 33
1,4 = 4 2,4 = 14 3,4 = 24 4,4 = 34
1,5 = 5 2,5 = 15 3,5 = 25 4,5 = 35
1,6 = 6 2,6 = 16 3,6 = 26 4,6 = 36
1,7 = 7 2,7 = 17 3,7 = 27 4,7 = 37
1,8 = 8 2,8 = 18 3,8 = 28 4,8 = 38
1,9 = 9 2,9 = 19 3,9 = 29 4,9 = 39
2,0 = 10 3,0 = 20 4,0 = 30 5,0 = 40

 

Критерії оцінювання рівня відповідності звітної документації вимогам програми та захист результатів практики наведені нижче:

 

Оцінка за національною шкалою та її зміст Оцінка за 30-бальною шкалою
Відмінно – високий рівень теоретичних знань та практичних умінь. Усі завдання виконано з урахуванням вимог, звітну документацію охайно оформлено і вчасно здано. 28-30 балів
Добре – достатньо високий рівень теоретичних знань та практичних умінь з деякими непринциповими недоліками в оформленні документації. 27-22 балів
Задовільно –посередній рівень теоретичних знань та практичних умінь; окремі значні недоліки в оформленні звітної документації та затримка в термінах її подачі для перевірки. 21-16 балів
Незадовільно – низький рівень теоретичних знань та практичних умінь, звітна документація не відповідає вимогам. 0-15 балів

 

За невідповідність рівня професійної сформованості особистості студента-практиканта (культура поведінки, дотримання норм професійної етики, виробничої і навчальної дисципліни) освітньо-кваліфікаційних вимогам груповий або факультетський керівник мають право із загальної суми балів студента за результатами практики зняти до 5 балів.

Підсумковий бал за виконання студентом програми практики розраховується як середньозважена оцінка з-поміж балів за окремі змістовні модулі.

 


Додаток 1


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 377; Мы поможем в написании вашей работы!Мы поможем в написании ваших работ!