Техніка і тактика подолання природних перешкодМіністерство освіти i науки України

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ

«Криворізький національний університет»

Географічний факультет

Кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму

 

 

Методичні рекомендації до курсу

Основи і техніка туризму

 

КПІ ДВНЗ «КНУ»

2012 р.

Казаков В. Л.,Матіщук О. А.Методичні рекомендації до курсу Основи і техніка туризму. – Кривий Ріг: КПІ, 2012.

 

Рецензенти: Бурак В. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики

Ярков С. В., кандидат географічних наук, декан географічного факультету

 

Затверджено:

Кафедрою фізичної географії та геології (протокол № ___ від ___ ___ 201 р.)

Вченою радою КПІ ДВНЗ «КНУ» (протокол № ___ від ___ ___ 201 р.)

 

КПІ ДВНЗ «КНУ»

2012 р.

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

«Основи і техніка туризму»

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3,0   Змістових модулів: 5   Загальна кількість годин: 108   Навчальний проект: творчий науково-практичний проект Шифр та назва Напряму: 0101 "Педагогічна ocвima"   Шифр та назва спеціальності: 8.010103. Педагогіка i методика середньої ocвimu. Географія.   Освітньо-кваліфікаційний Рівень: Бакалавр За вибором: університету Piк підготовки: 1,0 Семестр: 1 Лекції (теоретична підготовка): 34 години Практичні: 34 години Самостійна робота: 40 годин Консультативна робота: творчий науково-практичний проект кількістъ годин – 2 години.     Вид контролю: залік

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної i самостійної роботи може становити 50%, до 50%, 60%, до 40%, 40% або до 60% залежно від змісту навчального курсу.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою даного курсу є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з техніки та тактики в різних видах спортивного туризму, роботі зі спеціальними спорядженням та навичками, спортивному орієнтуванні, різних форм спортивного туризму, які можуть бути застосовані в середній школі та позашкільних начальних закладах спеціалізованого типу як організатори туристичної роботи. Даний курс є одним з таких, який забезпечує підготовку студентів за спеціалізацією – «Організатор краєзнавчо-туристичної роботи». Ґрунтується курс на першому досвіді студентів з молодших курсів зі спортивного туризму.

Підготовка студентів за даним курсом має більше практичну направленість, зважаючи на великі можливості студентів працевлаштуватися в позашкільних туристичних закладах, центрах дитячо-юнацької творчості, в спортивних закладах підприємств, середніх навчальних закладах, коледжах і професійно-технічних ліцеях з можливістю організувати туристичну секцію або клуб, гурток. В змісті курсу лежить направленість підготовки студентів до здійснення ними туристичних походів та участі у змаганнях зі спортивного туризму. Все разом узяте може забезпечити майбутнім випускникам більше можливостей лавірувати у виборі місця роботи та реального працевлаштування.

За підсумками курсу студенти повинні –

знати:

· основні організаційні форми та види спортивного туризму;

· зміст, різновиди, практичне застосування спеціального спорядження та вузлів, які використовуються в спортивному туризмі;

· знати принципи та методи складання туристичної аптечки, надання першої медичної допомоги;

· зміст та особливості техніки та тактики подолання природних перешкод в видах спортивного туризму: пішохідному, гірському, велосипедному, водному, спелеологічному;

· зміст та методика роботи з туристичними картами;

· способи орієнтування в спортивному туризмі;

уміти:

· визначати зміст видів спортивного туризму за комплексом відмінних ознак;

· адекватно застосовувати ліки при хворобі та травмах туристів;

· надавати першу медичну допомогу при хворобах та травмах у спортивному туризмі;

· технічно долати елементарні природні перешкоди у спортивному туризмі (водні, рослинні, перевали, вершини, траверси, льодво-сніжні тощо);

· в’язати туристичні вузли;

· користуватися спеціальним туристичним спорядженням;

· працювати та читати спеціальні туристичні карти;

· користуватися різними способами орієнтування на місцевості, орієнтуватися за заданою картою.

 

ПРОГРАМА

Змістовий модуль I

Вступ до спортивного туризму

Вступ

Програма першого змістового модулю присвячена вивченню різноманітних видів і форм організації спортивного туризму, змісту та практичному оволодінню спеціальним туристичним спорядженням, різноманітних туристичних вузлів, принципам збору медичної аптечки та надання першої медичної допомоги у спортивному туризмі.

Тема 1. Види та форми спортивного туризму

(2 години)

Зміст поняття «спортивний туризм». Загальна характеристика видів спортивного туризму (велосипедний, пішохідний, водний, гірський, спелеологічний, лижний, кінний, автотуризм, мототуризм, вітрильний туризм). Загальні нормативи, які діють в видах спортивного туризму. Основні форми розвитку спортивного туризму. Історія розвитку спортивного туризму в державі, області, Кривому Розі.

Література: [].

Тема 2. Загальне спеціальне спорядження

та вузли для спортивного туризму

(2 години)

Характеристика спеціального спорядженя в спортивному туризмі (будова, технічні характеристики, призначення та застосування): карабіни, страхувальна система, рукавиці, захисна каска, гальмівні пристрої, зажими, блоки і поліспаси, мотузки, ролики та ін. Туристичні вузли (техніка в’язання, призначення та застосування): вузли для зв’язування мотузок одного діаметру, вузли для зв’язування мотузок різного діаметру, вузли петель які не затягуються, вузли петлі які затягуються, вузли для прив’язування до опори, допоміжні вузли.

Література: [].

Тема 3. Перша медична допомога у спортивному туризмі

(2 години)

Медичне забезпечення походу. Комплектування медичної аптечки. Симптоми найпоширеніших хвороб і травм у спортивному туризмі. Характеристика застосування ліків згідно симптомів. Перша медична допомога при: потертостях, саднах, забоях, розтягненнях та розривах зв’язок, переламах та вивихах, кровотечах, опіках, сонячних і теплових ударах, укусах тварин, знепритомнення, серцевих приступах. Види пов’язок. Техніка організації переносу постраждалого та рятувальних робіт.

Література: [].

Теоретичні знання за підсумками модуля. Студенти повинні знати: основні організаційні форми та види спортивного туризму, зміст, різновиди, практичне застосування спеціального спорядження та вузлів, які використовуються в спортивному туризмі, знати принципи та методи складання туристичної аптечки, надання першої медичної допомоги.

Практичні уміння i навички за підсумками модуля. Студенти повинні вміти: визначати зміст видів спортивного туризму за комплексом відмінних ознак, адекватно застосовувати ліки при хворобі та травмах туристів, надавати першу медичну допомогу при хворобах та травмах у спортивному туризмі.

 

 

Змістовий модуль IІ

Техніка і тактика подолання природних перешкод

Вступ

Програма другого змістового модулю присвячена вивченню особливостей природних перешкод, техніці та тактиці їх подолання в різних видах спортивного туризму: пішохідному, гірському, водному, велосипедному спелеологічному.

Тема 1. Типи природних перешкод у спортивному туризмі

(2 години)

Поняття «природна перешкода» в спортивному туризмі. Класифікація природних перешкод для цілей спортивного туризму. Природні та технічні особливості природних перешкод в пішохідому, гірському, водному, велосипедному та спелеотуризмі.

Література: [].

Тема 2. Техніка подолання водних перешкод

(рік – переправа, боліт)

(4 години)

Техніка переправ через ріку: вбрід, над водою, по воді, вплав. Основні способи переправ через річки. Переправа через болото за допомогою жердин та по купинах. Переправа за допомогою маятника.

Література: [].

Тема 3. Техніка подолання схилів:

осипних, сніжних, льодових, піщаних

(2 години)

Особливі риси різних типів схилів за ознаками субстрату, його складності, крутизни. Техніка ходіння (спуску та підйому) по схилах різної крутизни та субстрату. Організація зв’язок: техніка та тактика подолання льодовику. Техніка подолання сніжних схилів різної крутизни та фізичного стану снігу. Снігові лавини та попередження потрапляння в них туристичних груп. Техніка роботи з льодорубом та льодобуром. Організація страховки на льодових і сніжних схилах. Техніка подолання осипних схилів. Безпека при подоланні осипних схилів.

Література: [].

Тема 4. Техніка подолання каньйонів, траверсів гребенів хребтів

(2 години)

Природні особливості річкових каньйонів, гірських хребтів та їх гребенів. Техніка та тактика проходження каньйонів різної категорії складності. Безпека при подоланні каньйонів. Поняття «траверс гребеня». Типи гребенів хребтів. Техніка та тактика подолання гребенів хребтів. Безпека при проходженні гребенів хребтів високої категорії складності.

Література: [].

Тема 5. Техніка та тактика горосходжень і

подолання гірських перевалів

(2 години)

Особливості альпінізму та гірського туризму. Основна термінологія в гірському турзмі та альпінізмі (поняття «вершина», «пік», «гора», «гірський перевал», «ранклюфт», «полка», «зачіпки» тощо). Техніка та тактика подолання вершин і гірських перевалів різної категорії складності в альпінізмі і гірському туризмі. Поняття «малі гори», особливості техніки гірського туризму та альпінізму у малих горах.

Література: [].

 

Тема 6. Техніка подолання скельних схилів

в гірському туризмі та альпінізмі

(2 години)

Поняття «скелелазіння». Класифікація скельних схилів за категорією складності. Техніка індивідуального скелелазіння. Техніка і тактика лазіння по скелях у зв’язках. Техніка підйому, траверсу та спуску зі скельного схилу різної крутизни. Організація станцій страховки. Рятувальні роботи на скельних ділянках.

Література: [].

Тема 7. Воднотуристичні засоби пересування

та догляд за ними

(2 години)

Типи плавзасобів, їх будова, техніка зборки та розборки, догляду: каяк, байдарка, катамаран, рафт. Спеціальний одяг для водного туризму. Безпека у водному туризмі.

Література: [].

Тема 8. Техніка і тактика подолання водних

об’єктів у водному туризмі

(2 години)

Техніка подолання перешкод у водному туризмі: посадка з берегу та з води, хвиль, заростей і завалів, порогів різної категорії складності. Техніка та тактика проходження русла ріки.

Література: [].

Тема 9. Техніка і тактика подолання природних перешкод

у велосипедному туризмі, велотуристичні засоби

(4 години)

Типи велосипедів та технічний догляд за ними. Техніка та тактика подолання природних перешкод під час велопоходу: переправа, перевал, рослинність, вершина, схили тощо. Особливості руху по дорогам з різним субстратом та покриттям. Техніка фігурного водіння велосипедом. Техніка велотріалу та велокросу.

Література: [].

Тема 10. Техніка та тактика подолання печер

(2 години)

Особливості будови природних печер та штучних порожнин. Техніка та тактика подолання печер різного типу (вертикальні, горизонтальні, комбіновані) та категорії складності. Особливості руху у темряві, зі штучним освітленням. Безпека при подоланні печер.

Література: [].

Теоретичні знання. Студенти повинні знати: зміст та особливості техніки та тактики подолання природних перешкод в видах спортивного туризму: пішохідному, гірському, велосипедному, водному, спелеологічному.

Практичні уміння i навички. Студенти повинні вміти: технічно долати елементарні природні перешкоди у спортивному туризмі (водні, рослинні, перевали, вершини, траверси, льодво-сніжні тощо) – індивідуально та групою.

Змістовий модуль IІІ


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 481; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!