Негізгі микросхема дегеніміз не? 10 страница• Аудармашылар- программасы, бастапқы мәтінді кӛрсетілген тілде құру үшін арналған;

• Мәтінді тексеру кезінде қолданылған орфография сӛздігі;

• Мәтіннің стильдік түзету үшін қолданылған синонимдер сӛздігі;

• Мәтіндік кӛрсетілімді түрлендіру мен санаулы сканермен ақпаратты тануға арналған программалар.                                            Оларға                                            қатысты:

• ҚПП OCR CuneiForm 2.0 –орыс-ағылшын аралас мәтіндік тануды қамсыздандырады;

• ҚПП OCR Tiger-кӛп бетті мәтінді енгізуді қамсыздандырады;

• ҚПП Stylus Lingvo Office-бүкіл циклды «беттен бетке дейін» қалыптасты-сканер кӛмегімен басылған бетте болған мәтіндік бейнелеу санағы пайда болды. 3.Коммуникациялық ҚПП-жойылған абоненттермен және желінің ақпараттық ресурсымен қолданушының ӛзара байланысының ұйымы үшін арналған. Глобальдық ақпараттық Internet желісінің даму шартында программалық қамсыздандыру- браузерлер, WWW-бетті құру жабдығының жаңа класы пайда болды. Олар HTML тілімен айрықшаланады, түсті қолданумен фонды қойғанда, мәтінді қалыптастыруда, графикалық форматты бейнелеуді қолданумен, кесте, фондық дауыс, мультипликация және   т.с.с.    кӛбінесе    броузерлер    Java    тілін    пайдаланады. ҚПП электронды                          поштаның        кең        таратылған        түрлері:

• Eudora                               2.1.2                               (Qualcomm);

• Pegasys                Mail                2.4               (David                Haris);


• DML                                                          (Demos). программалау                                                                                                       құралдары:

Мәтіндік редактор.Қолданбалы программаның класының негізгі функциялары енгізуде және мәтіндік қорды редакторлауда тұжырымдалды.Толықтауышы функциялары енгізу процедурасының автоматизациялаудан және редакторлаудан тұрады. Енгізу, шығару және қорды сақтау операциясы үшін мәтінді редакторлап шақырады және жүйелік программалық қамсыздандыруды қолданады. Әдетте осы қолданбалы программа класынан программалық қамсыздандырумен танысу басталады. Мәтіндік процессорлар. Мәтіндік процессордың мәтіндік редактормен негізгі айырмашылығы, олар енгізу және мәтінді редакторлаумен қатар, оны форматтайды. Сәйкесінше, мәтіндік процессордың негізгі құралына мәтіннің ӛзара қамсыздандыру құралдары, графиктер, таблицалар және басқа объектілері, яғни қорытынды құжат құратындар, ал толықтауыштары автоматизация процесінің форматтауы. Құжаттармен жұмыстың қазіргі стилі екі альтернативті жолға бӛлінеді- қағазды құжаттармен жұмыс және электронды құжаттармен жұмыс (қағазсыз технология). Сондықтан мәтіндік процессор құралының құжатын форматтау туралы айтқанда, екі әр түрлі принципиальды бағытты ескеру қажет, құжатты форматтау, басып шығару үшін арналған, және электронды құжатты форматтау, экранда бейнеленуі үшін арналған. Графикалық редакторлар.Бұл программа класы графикалық бейнелеуді ӛңдеу және құру үшін арналған. Берілген класта мынадай келесі категорияларға бӛлінеді: растрлық редакторлар, векторлық редакторлар және программалық құралдар құру және үш ӛлшемді         графиктерді ӛңдеу      үшін                           (3D-редакторлар). Растрлық редакторлар графикалық объект комбинациялық нүкте түрінде кӛрсетілген жағдайда қолданылады, яғни айқындық және түс қасиеттері бар растр пайда болады. Бұл жол тиімді, егер графикалық бейнелеудің кӛптеген жартылай түсті және элементтердің түсі туралы ақпараты бар болса, яғни құрастырылған объекті оның формасы туралы ақпараттан маңыздырақ. Бұл фотографиялық және полиграфикалық бейнелеулерге тән. Растрлық редактор бейнелеуді ӛңдеу үшін, фотоэффектіні құру және кӛркемділік композициялар үшін кеңінен қолданылады. Растрлық редактор құралының жаңа бейнеленген құру мүмкіндігі шектеулі және әркезде ыңғайлы емес. Кӛп жағдайда суретшілер әдеттегі саймандармен қолдануды жӛн кӛреді, кейін суретті компьютерге арнайы аппараттың (сканер) кӛмегімен енгізеді және жұмысты растрлық редакторлардың арнайы эффект жолын қолданумен аяқтайды. Векторлық редакторлардың растрлардан берілген бейнелеу туралы кӛрсетілімі әдісімен ерекшеленеді. Векторлық бейнелеудің элементар объектісі нүкте емес, түзу болып табылады. Бұл графикалық- сызу жұмысына тән, яғни ондағы құрастырылған жеке нүктелердің түсі туралы ақпараттан гӛрі форманың сызығының үлкен мәні бар. Векторлық редакторларда әрбір сызық үшінші реттегі математикалық қисық түрінде қарастырылады, сәйкесінше комбинациялық нүкте түрінде емес, математикалық формуламен кӛрсетіледі. Элементарлы объектілерден қарапайым геометриялық объектілер құрылады. Векторлық график құралымен орындалған кӛркемдік суреттеу ӛзара бір-бірімен байланысқан он мыңдаған қарапайым объектіні ұстап тұруы мүмкін. Векторлық редактор бейнелеуді құру үшін ыңғайлы, бірақ тәжірибеде дайын суретті ӛңдеу үшін қолданылмайды. Олар жарнамалық бизнесте кең қолданыс тапты, сонымен қатар полиграфиялық баспаның тысын хаттау үшін және барлық жерде кӛркемдік стилдің                               жұмысы                              сызуға                   жақын                           болса. Мәліметтер қорын басқару жҥйесі.Мәліметтер қорын кестелік структурада ұйымдастырылған орасан массивтер қоры деп айтады. Мәліметтер қорын басқару жүйесінің негізгі функциялары      мыналар      болып      табылады:

• Мәліметтер        қорының        бос        структурасының       құрылуы;

• Мәліметтердің  басқа кестесінен деректер импорты немесе оның толықтырылуы;

• Деректерге қатынаудың қамсыздандырудың мүмкіндігі, сонымен қатар іздеу және


сүзгілеудің                                                                                                                  құралы.

Кӛптеген мәліметтер қорын басқару жүйелері қарапайым қордың анализін ӛткізуге және олардың ӛңделуіне толық мүмкіндік алып келеді. Нәтижесі мәліметтер қорының жаңа кестесін құру мүмкіндігі туады. Желілік технологияның кең таралуына байланысты мәліметтер қорының қазіргі басқару жүйелеріне бүкіләлемдік компьютерден желі серверінде орналасатын тазарту және орнату ресурстарының жұмысына    талап                                  ету                   мүмкіндігі   қойылады. Электрондық кестелер. Электрондық кестелер қордың әр түрлі типін сақтаумен олардың ӛңделуі үшін комплекстік құралы қойылады. Кейбір дәрежеде олар мәліметтер қорын басқару жүйесіне аналогты, бірақ негізгі акцентті массив қорын сақтауы мен оларды қамсыздандыруына аралас емес, қорды түрлендіруде, яғни сәйкес олардың ішкі мазмұнымен. Электрондық кестелердің негізгі қасиеті кестедегі кез-келген ұяшық мәні ӛзгергенде, кестелердің басқа ұяшықтарының мәні автоматты түрде ӛзгеруі мүмкін, ӛзгертілген байланыспен, берілген математикалық немесе логикалық формулалармен байланысқан.

Жобалаудың автоматтау жҥйесі (CAD-жҥйесі).Конструктивті-жобалау жұмысын автоматизациялау үшін арналған. Машина құрылғысында, құралдар құрылысында, архитектурада қолданылады. Графикалық-сызу жұмысынан басқа бұл жүйелер, қарапайым есептеулермен кең мәліметтер қорынан дайын конструктивтік элементтерді таңдауға, ӛткізуге мүмкіндік береді.CAD жүйесінің ерекшелігі техниканың шартпен жобалаудың барлық этабында автоматты қамсыздандырудан тұрады, яғни шама және ереже шығармашылыққа жатпайтын жұмыстан конструкторды босатады. Мысалы, машина құрылысында CAD жүйелері сызу жинағында жұмыстың сызу деталдарын автоматты түрде орындайды, яғни қажетті технологиялық құжаттарды дайындау, қажетті құралдар станоктік және бақылау құралдары, сонымен қатар сандық программалық басқарумен (СПБ,ЧПУ) станоктар үщін басқару программаларын дайындау. Қазіргі кезде автоматтандырылған жобалау жүйелері қажетті компонент болып табылады, яғни онсыз майысқақ ӛндіріс жүйелері (ГПС) мен автоматтандырылған технологиялық процестермен басқару жүйесі (АСУТП) қалыптастыру                                                          тиімділігін                                                        жоғалтады. Столүстілік баспалық жүйелер. Программаның бұл класының белгіленуі автоматтау процестің беттеуінің полиграфиялық баспасынан тұрады. Программалық қамсыздандырудың бұл класы автоматтық жобалау жүйесі мен мәтіндік процессордың аралық жағдайында орын алады. Столүстілік баспалық жүйелердің мәтіндік процессордан кеңейменің құралымен мәтіндік әрекеттесуді басқару графикалық объектілермен және беттердің параметрлерімен ерекшеленеді. Басқа жағынан, олар мәтіндік редакторлау мен автоматты енгізуде функциональдық мүмкіндіктердің тӛменділігімен ерекшеленеді.Үстел үстілік баспалық жүйені пайдалану, яғни оларды мына құжаттарда мәтіндік процессормен және графикалық редакторлардаӛткен алдын- ала ӛңдеуде                                                 қолданылады. HTML редакторлары (Web-редакторлары). Бұл мәтіндік және графикалық редактордың қасиеттерін ӛзіне біріктірген редактордың негізгі класы. Олар Web-құжаттық деп аталатын құру мен редакторлау үшін белгіленген. Web-құжаттар-бұл электрондық құжаттар, дайындықта интернетте ақпаратты беру әдісімен байланысқан ерекшелік қатарын ескеру керек. Теориялық Web-құжатты құру үшін әдеттегі мәтіндік редактор мен процессорлерді пайдалануға болады, сонымен қатар кейбіреулері графикалық редактордың векторлық графиктерінен, бірақ Web-редакторы қажетті функциялармен бірге, ӛнімділігі жоғары Web-дизайнер иеленеді. Бұл программаның класы электрондық құжаттарды және мультимедиялық баспаларды дайындау үшін тиімді қолдануға                                                                                                                                   болады.

Броузерлер (шолушылар, Web құралын қарау). Бұл категорияларға HTML форматында


орындалған электрондық құжаттарды қарау үшін белгіленген программалар құралдары қатысты. Қазіргі броузерлер мәтінде ғана емес графикте шығарады. Олар музыканы, адамның сӛзін, интернеттегі радиоқабылдағышты тыңдауды қамсыздандыруын, видеоконференцияны қарау, электрондық пошта қызметтерімен жұмыс жасау, телеконференция                    жүйелерімен                    шығара                    алады. Жинақталған іс жүргізу жүйелері. Басшының жұмыс орнын автоматтаудың программалық құралы ӛзімен бірге кӛрсетеді. Негізгі функциялардың жүйелеріне құру функциясы, редакторлау және қарапайым құжаттарды форматтау, электронды пошта функциясын орталықтандыру факсимилдік және телефондық байланыстар, диспетчерлеу және ӛнеркәсіптің құжатты айналдыру мониторинг, ақпараттың анықтамасы                                                     жатады.

Бухгалтерлік жүйелер. Бұл мамандандырылған жүйелер, ӛзіне мәтіндік және кестелік редактор функцияларын, электрондық кесте және мәліметтер қоры басқару жүйесін байланыстырушы. Ӛнеркәсіптің біріншілік бухгалтерлік құжатын және олардың есептеулерін дайындауды автоматтау үшін, бухгалтерлік есепкеалу жоспарын санау үшін, сонымен қатар шаруашылық және финанстық формадағы ӛндірістің қорытындысы бойынша үнемі есеп беруді автоматты дайындау үшін, қабылданатын салық орындарына, бюджеттен тыс фондтарға және статикалық есеп алу орындарын апарылуы үшін арналған. Бұған қарамастан теорияда барлық функциялар бухгалтерлік жүйелер үшін тән, басқа да жоғарыда аталынған программалық құралдармен орындауға болады, бухгалтерлік жүйелер қолданылуы бір жүйеде әр түрлі құрал интеграцияның арқасында                                                                                                                                   қолайлы.

Финанстық аналитикалық жүйелер. Бұл кластың программалары банктік және биржалық структурасында қолданылады. Олар финансты, тауар және шикізат нарығындағы жағдайды бақылауға және болжауға мүмкіндік береді, ағымдағы анализді ӛндіреді,                        хабарларды         және        есеп        беруді         дайындайды. Геоақпараттық жүйелер (ГАЖ). Топографиялық немесе аэрокосмикалық әдіспен алынған ақпараттың негізінде геодезиялық және картографикалық жұмысты автоматизациялау                         үшін                                          арналған. Бейнемонтаж жүйелері. Бейнематериалдың цифрлық ӛңдеуі, олардың монтажы, бейнеэффектіні құру, дефектіні орналыстыру, дауысының жӛнделуі, титр және субтитр үшін                                                                                                                    арналған.

Қолданбалы программалық құралының жеке категориялары ӛзінің классификация жүйесінің ішкі дамуымен иеленеді, үйретуші, дамушы, анықтамалық және ойын- сауықтың жүйелерді және программаларды кӛрсетеді. Бұл программалық қамсыздандыру класының ӛзіндік ерекшелігі мультемедиялық құрастырушыларға (музыкалық композиция мен графикалық анимация және бейнематериал құралын қолдану) жоғарғы талап етуі болып табылады.

Соңғы кезде компьютерлік технологиялар үдемелі түрде дамып келеді және бұл программалық қамсыздандырудың әсер етуде. Әр бір жарты жылда кӛптеген жаңа программалық                                            ӛнімдер                                             шығуда. Программалық қамсыздандыру — технологиялық жұмыс болып саналады, яғни программалық қамсыздандырудың құрамына ортақ жүйелік және арнайы бағдарламалық ӛнімдер, сонымен бірге техникалық құжаттар енеді. Программалық жабдықтаудың дәрежелері ӛздігінен пирамидалық құрылым сияқты. Әрбір келесі дәреже программалық жабдықтаудың ӛткен дәрежесіне сүйенеді. Олай бӛліну есептегіш жүйенің жұмысының барлық кезеңдеріне ыңғайлы, программаны орнатқаннан бастап оның іс жүзінде жұмыс істегені мен техникалық қызмет кӛрсеткеніне дейін. Әрбір жоғарыдағы дәреженің барлық жүйенің функционалдығын кӛтеретініне назар аударыңыздар. Мысалы, есептегіш жүйе базалық дәрежедегі


программалық жабдықтаумен кӛпшілік қызметтерді атқаруға шамасы келмейді, бірақ жүйелік программалық жабдықтауды орнатуға мүмкіндік береді.

Пайдаланылған                                                                                       әдебиеттер:

1.Брябрин В.М. Програмное обеспечение персональных ЭВМ. М.:Наука, 1989г. 2.Автоматизирование информационные технологии в экономике. / Под.ред. И.Т.Трубилина.       –      М.:       Финансы      и       статистика,      2000г. 3.Фаронов В.В., Шумаков П.В. Delpi5. Руководство разработчика базы данных – М.:


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 441; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!