Негізгі микросхема дегеніміз не? 9 страница
Дәріс-13. Программалық конфигурация-программалық жабдықтаманың қҧрамы

Жоспар:

1)Программалық конфигурация-программалық жабдықтаманың құрамы.

2) Қолданбалы                      программалық                      жабдықтау.

3) Қолданбалы                       программаның                       дестелері.

4) программалау                                               құралдары.

5)программалық                                                                                                   жабдықтау

Программалар — бұйрықтардың жалғасуының тәртіпке келтірілуі. Барлық компьютерлік программаның ақырғы мақсаты — аппараттық құралдармен басқару. Сондай-ақ бір қарағанда программа құрылғылармен бірге әрекет етпесе де, және енгізу құрылғыларынан енгізу мәліметтерін талап етпесе де, сонымен бірге шығару мәліметтерін шығару құрылғыларына орналастырмаса да, бәрібір оның жұмысы компьютердің аппараттық құрылғыларын басқаруға негізделген. Компьютерде прогаммалық және аппараттық жабдықтаулар тығыз байланыста, сонымен бірге үздіксіз бір әрекетте жұмыс істейді. Бұл екі категорияны біз екі бӛліп қарағанымызбен, бұл екеуінің арасында диалектикалық байланыс бар екенін ұмытпауымыз керек, оларды бӛліп                   қарауымыз уақытша          деп               білуіміз керек.

 

Есептегіш жүйенің программалық жабдықтау құрамын программалық конфигурация деп атайды. Программалар арасында да, физикалық тораптар мен одақтар арасындағыдай байланыс болады- кӛп программалар кӛп тӛмен дәрежедегі программаларға арқа сүйеп жұмыс істейді, яғни программа аралық интерфейс туралы айтуға болады. Ондай интерфейстің бар болуы, техникалық жағдайлар мен бір әрекетті протоколдардың болуына байланысты, ал іс жүзінде программалық жабдықтаудың бір- бірімен бірге әрекет ететін дәрежелердің бӛлінуін қамтамасыз етеді.

Қолданбалы программалық жабдықтау- қолданбалы программа дестелері мен қолданбалы программаны пайдаланушылардан құралған. Қолданбалы программалық жабдықтауда-пайдалану жағынан мәселе-анықтайтын, жалпы тағайындау дестелері және шоғырлану дестелерінен тұратын қолданбалы программалар дестелері үлкен орын алады. Мәселе-анықтайтын ҚПП айырым белгісі болып олардың белгілі бір есептің шешіміне аз ғана беталысы және олардың үлкен алуан түрлілігі. Шоғырлану ҚПП аспаптық құралдардан тұрады және олардың әрқайсысы функционалдық, есептегіш қабілеттеріне қарай мәселе-анықтау программасына тепе-тең болады. Шоғырлану дестелерінің пайдаланылу аумағы болып негізінен экономикалық орталар саналады. Бұл дестелер құрамында басқару модулдері қаралған, қосымшалардың бір-бірімен қосылуын және ортақ мәліметтерді жанжалсыз пайдалануды қамтамасыз етеді.ҚПП пайдаланушы шығаратын есептерді автоматтандыруда мықты құрал болып табылады, іс жүзінде ақпараттарды ауыстыруда машинаның әртүрлі істерді қалай атқаратынын білдірмейді.ҚПП қазіргі заманғы есептеу жүйелерін программалық жабдықтауды дамытуда басты міндеттер атқарады, есептегіш құралдарын әртүрлі пайдалану орталарына             енгізуді              тездетеді              және             оңайлатады. Қолданбалы программалар-программалық құралдарын іске қосу арқылы пайдаланушымен жасалады. Бұл жағдайда программаны жасау қолданбалы программалық дестенің пайдалану шектеуіндегі тәртіптер мен келісімдерге сәйкес, әрбір                               пайдаланушымен                      жеке                      дайындалады. Қолданбалы деңгейдегі программалық жабдықтау-қолданбалы программалардың жиынтығын құрайды, яғни олардың кӛмегімен нақты жұмыс орнында нақты жұмыстар атқарылады. Бұл тапсырмалар ауқымы ӛте үлкен-ӛндірістіктен шығармашылыққа дейін және оқыту-кӛңілдендіруге. Есептегіш техникалық құрылғының ӛте үлкен функционалдық диапазонының мүмкіншілік қосымшалары әр түрлі ықпалдағы


қолданбалы                   программалардың                   болуына                   себепті. Қолданбалы және жүйелік программалық жабдықтаулар арасында тікелей ӛзара байланыс болғандықтан-есептегіш жүйенің әмбебаптығы, қолданбалы программалық жабдықтаудың мүмкіншілігі және компьютердің функционалдық мүмкіндігінің кеңдігі тікелей пайдаланылып отырған операциялық жүйенің түріне байланысты, сонымен бірге, оның ядросының қандай жүйелік құрал ұстайтынында және адам-программа- құрылғы үшбірлік жиынтығының бірге іс-қимылын қалай қамтамасыз етуінде. Қолданбалы                                               программаның                        дестелері Программалық құралдың берілген классы кӛріністі, яғни барлық сферада компьютерлік техника құралының кең қолданылуымен, әр түрлі пәндік облыстағы автоматтандырылған ақпараттық жүйені құруымен себепші болды. Мәселелік-бағдарланған ҚПП. Бұл программалық азықтың ең кӛрсеткішті класы, яғни ішінде әртүрлі                    белгілері                                       бойынша         классификация                                 жүреді:

• Пәндік                             облыстағы                              типтерге;

• Ақпараттық                                                  жүйелерге;

• Функцияларға және тапсырманың комплекстеріне, яғни программалық әдіспен қалыптасатын,                                                   және                                                   т.б. Кейбір пәндік облыстар үшін алгоритмді ӛңдеу мен деректерді структурамен басқару функциялары мүмкін болады. Бұл бірдей функциональдық белгілену ҚПП маңызды санын  жасауды  шақырады,  осылайша  программаның  азық  нарығы  құрылады:

• Автоматтандырылған       бухгалтерлік        есепке        алу        ҚПП;

• Финанстық                                                       ҚПП;

• ҚПП-ның          дербес          басқарылуы          (кадрлық          есеп);

• Материалдың                 артық                 басқарудың                 ҚПП;

• ӛндірісті                                 басқару                                ҚПП;

• банктік             ақпараттық             жүйелер             және             т.б.

• Мәселелік-бағдарланған программалық құралдың даму облысындағы негізгі тенденциялар:

• басқарушылық қолданушыдағы автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) түріндегі программалық                                    комплекстердің                                    құрылуы;

• клиент-сервер архитектурасымен бір тұтас программалық комплекске АЖО-ны біріктіретін есептеуіш желі мәліметінде пәндік облыстағы басқарудың жинақталған жүйесін                                                                                                                            құру;

• ЭЕМ желісінде мәліметтер қоры орналасқан түрдегі үлкен ақпараттық жүйенің деректер                                                                                                                      ұйымы;

• Мәліметтер қорына сұраныс үшін соңғы қолданушының барлық қарапайым тілдік құралы;

• Соңғы қолданушының күшімен ӛңдеу функциясының баптауы (программалаушының қатысынсыз);

• Программа мен деректерді қорғау қатынаудан (деректердің функция деңгейінде, жұмыс режимінде              паролдық                         қорғаныс). Осындай программаның класы үшін деректерді ӛңдеудің жылдамдығына талабы жоғары, ақпараттың сақталу кӛлемі үлкен, яғни мәліметтер қорының деректерді администрлеу құралына жоғары талабы себеп болады. Берілген кластың программалық азығы үшін достық интерфейсті соңғы қолданушылар үшін құру маңыздырақ. Программаның азықтың берілген класы олармен қалыптасқан функцияның құрылысы және қолданылуы бойынша динамикасы. Уақыт ӛте ақпараттың жүйені компьютерлеу шегі ереже бойынша кеңейеді, және де ҚПП қалыптасқан функцияның ӛзгеруіне алып келеді.

Автоматтандырылған жобалау ҚПП. Бұл программаның класы сызуларды жасаумен, схеме, диаграмма, графикалық модельдеумен және құрастырумен, сызудың стандартты элементтердің кітапханасын құруымен және олардың кӛп қолдануымен, суреттеу мен


мультфильмдерді кӛрсетуді құруымен құрастырушылармен технологтардыңжұмысын қолдау үшін арналған. Программалық азықтың бұл кластың айырмашылық ерекшелігі деректерді ӛңдеу жүйесінің техникалық бӛлігіне жоғарғы талабы, яғни объектілер, интерфейс, МҚ-мен және графикалық жүйелермен   болып табылады. Жалпы ҚПП-ң белгіленуі. Берілген класта соңғы пайдаланушылардың ақпараттық технологиясын қолдайтын программалық азықтың кең тізімі бар. Соңғы пайдаланушыдан басқа бұл программалық азықпен технологиялық программалау есебінде деректерді ӛңдеудің күрделенген программасын құру үшін программалаушылар                                                                             да                                         қолданады. Программалық          ӛнімнің          берілген          кластың         кӛрсеткіштері: 1.МҚ-мен басқарудың үстелділік жүйелері (МҚБЖ), ұйымды қамсыздандыратын және автономды жұмыс істейтін компьютерде локальды МҚ-ның сақталуы немесе файл- серверде МҚ-ның орталықтандырылған сақталуы және оларға желілік қатынау.

2. Есеп беру генераторы-программа құралының дамуының ӛзіндік бағыты, яғни сұраныстардың қалыптасуын қамсыздандыратын және желі шартында клиент-сервер архитектурасымен баспалық немесе экрандық түрде есеп беруін қалыптастыру. 3.Мәтіндік процессорлер-құжатты автоматты форматтау, суреттелген обьектілердің қойылуы және графиктердің, орфографияны тексеру, құжаттың үлгісін дайындау. 4.Кестелік процессор-соңғы қолданушының күшімен есептелуі үшін ыңғайлы ортасы болып табылады; іскерлік графиктер жабдығы, мамандандырылған ӛңдеу (құрамдас функциялар, МҚ-мен жұмыс, статикалық деректерді ӛңдеу және т.б.). 5.Презентациялық графиктер жабдығы-мамандандырылған программалар, бейнелеуді құру және олардың экранда кӛрсетілуі, слайд-фильм, мультфильм, видеофильмдерді дайындау және оларды редакторлау үшін арналған. Презентация диаграмма мен графиктердің кӛрсетілуін қосуы мүмкін, презентациялық графиктердің барлық программалары слайд-шоуды дайындау үшін және мультимедиа презентациясын дайындау үшін программалар шартты түрде бӛлінеді. Презентация кӛрсету жоспарының алдын-ала құрылуын талап етеді. Әрбір слайд үшін жобалау орындары: слайд мазмұны анықталды, ӛлшемі, элементінің құрамы, оларды безендірудің жолы. 6.Жинақталған дестелер-бірнеше программалық азықтың жинағы, яғни бір-бірін функциональды түрде толықтырған, ортақ есептеуіш және операциялық платформада қалыптасқан ақпараттық технологияның біртұтастығын қолдайтын. Жинақталған                                    дестелердің                                    компоненттері:

• МҚБЖ;

• Мәтіндік                                                      редактор;

• Кестелік                                                     процессор;

• Органайзер;

• Электронды                поштаны                қолдау                жабдығы;

• Презентацияны                         құру                         программасы;

• Графиктік                                                     редактор. Жинақталған дестенің қолданушылары интерфейстің әртүрлі компоненті үшін үйлестіруші болады, оларды ұғынудың салыстырмалы жеңіл процесі қамсыздандырылады.

Программалық құралдың берілген класындағы айырмашылық ерекшеліктері болып табылады:

• Соңғы қолданушылар үшін ақпараттық технологияның толықтығы;

• Барлық программалар үшін соңғы қолданушының бір типті интерфейсі, яғни жинақталған дестенің құрамына кіретін-ортақ командалар менюде, стандартты пиктограммалар, стандартты тұрғызу және диалогтық терезелермен жұмыс және т.б.

• Жинақталған десте программасы үшін ортақ сервис (мысалы, сӛздік және орфография құралы емлені тексеру үшін, диаграмманы тұрғызушылар, деректер конверттері және т.б.);


• Айырбас жеңілдігі және объектілерге аударылуы, яғни жинақталған дестенің программамен құрылған екі әдіс қолданылады:DDE-динамикалық деректермен алмасу және OLE объектілермен динамикалық құрастыру объектілер тасымалы (drag-and-drop әдісімен);

• Қолданушылар программаның макрокомандасын құру үшін тілдік платформаның біртұтастығы                                                                                                                    бар;

• Құжатты құру мүмкіндігі, яғни жинақталған десте құрамына кіретін, ӛзіне әртүрлі программа                                       мүмкіндігін                                       жинақтайтын.

• Жинақталған дестелер кӛп қолданушылар желісінде топтық жұмыс кезінде тиімді. Қолданушы болатын қолданбалы программадан құжатты және деректер файлын басқа қолданушыға жіберуге болады, сонда объектілер түрінде жӛнелту стандарттары желі бойынша       немесе        электронды       пошта       арқылы       қолдайды. Әдістік-бағдарланған ҚПП. Берілген класс программалық азықты қосады, яғни пәндік облыстан және ақпараттық жүйенің функциясынан математикалық, статикалық әдістер тәуелсіз қамсыздандыратын. Кӛбінесе математикалық программалау әдісі таралған, дифференциялдық теңдеу, имитацияланған модельдеу, операцияны зерттеу. Статикалық ӛңдеу мен деректер анализінің әдістері үлкен қолданыста болды. Қазір кестелік процессорлар құрамдас функцияның жиынтығын кеңейтті, яғни статиканың ӛңдеуді қалыптасқан, статикалық анализдің ақпараттық технологиясын ұсынады. Сонымен бірге жоғарғы нақтылықты қамсыздандырған статикалық ӛңдеудің программалық құралын қолдануда және статикалық әдістің кӛптүрлілігінің қажеттілігі ӛсіп жатыр. Әдістер базасында желілік жоспарлау экономикалық кӛрсеткішпен есеп берудің әртүрін қалыптастыру жобасы программалық құралдың жаңа бағытына бет алды-жобаны басқару, бұл программаның қолданушылары жобаның менеджерлері болып                                        табылады.

Офистік ҚПП. Программалық азықтың берілген класы программаны қамтиды, яғни ұйымдық                    басқару                    офисін                    қамсыздандыратын: 1.Органайзерлер(жоспарлауыштар)-жұмыс уақытын жоспарлау, кездесу хаттамасын құру,кесте, жазбалық және телефондық кітапшаларға кіріспе үшін программалық қамсыздандыру. Органайзер программалық құрамына кіреді: калькулятор, жазбалық кітапша,                   сағат,                   календарь                   және                   т.б. 2.Аударма-программасы,орфографиясы және мәтінді тексеру жабдығы қосады:


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 473; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!