Негізгі микросхема дегеніміз не? 4 страницаü мәліметтерді қағазбен алудан магнитті дискілер немесе ленталарға ауыстыру, бұл компьютерде ақпараттардың қайта ӛңделуін рационалды ӛндіруге және қағаздағы құжаттар кӛлемін тӛмендетуге әкеледі;

ü ақпараттар тобының құрылымын және фирмада құжат айналым жүйелерін жетілдіру;

ü ӛнімдер мен қызметтерді ӛндіруге кететін шығындарды азайту;


ü бірегей қызметтерді тұтынушыларға беру;

ü оларға берілген әр түрлі жеңілдіктер мен қызметтер есебінен сатып алушылар мен жабдықтаушыларды фирмаға әкелу.


Дәріс -4. Университет тынысының жалпы сипаттамасы мен оның басқару қҧрылымы.

Университет                    туралы                                 жалпы           мәлімет.Алматы технологиялық университеті – тағам, қайта ӛңдеу ӛндірісі мен жеңіл ӛнеркәсіп мамандарын даярлайтын жетекші   жоғары оқу орындарының бірі. Алматы технологиялық университеті 65 жылдық қызметінде 49 мыңнан астам кәсіби және ғылыми мамандарды даярлаған. Ӛзінің қызметінде іргелі дәстүрлі академиялық оқытуды және жаңа ғылыми-технологиялық жетістіктерді қолданылады. Қабылданған кӛп сатылы «бакалавр – магистр – PhD докторы»моделі Болон Декларациясының қағидаларына сәйкес жұмыс істейтін, қазіргі заманға сай жоғары білім алуды қамтамасыз етеді. Бакалавриаттың 22 мамандығы, магистратураның 19 мамандығы және PhD докторантураның 11 мамандығы бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде сабақ жүргізіледі. Қазір университет қабырғасында 9000-нан астам студент,                             магистрант,               докторант               білім               алуда. Университет жанындағы - Технология экономикалық колледж17 мамандық бойынша жоғары оқу орнына дейінгі дайындықты жүргізе отырып, үздіксіз кӛп деңгейлі оқытудың концепциясын жүзеге асырады және оқу үдерісінің қарқындату шарттарын                                  қамтамасыз                                                    етеді. Тұрғылықты тұратын жерінен және ӛндірістен біршама қол үзе отырып жоғары білім алу мүмкіндігін бакалавриаттың 22 мамандығы бойынша қашықтықтан оқыту нысаны қамтамасыз                                                                                                                                            етеді.

Ғылыми – оқытушылар қҧрамы405 ғалым мен оқытушылардан тұрады, соның ішінде 19 халықаралық және ұлттық академияларының академигі мен корреспондент- мүшелері, 60 ғылым докторы мен профессоры, 170 ғылым кандидаты мен доценті, 80- нен астам магистр мен РhD докторы бар. Университет Қазақстанның жеңіл және тамақ ӛнеркәсібіне лайықты жаңа технологиялар мен бәсекелес ӛнімдерді ӛндіру бойынша ғылыми зерттеулер жүргізіп, жетекшілік жасайды. Университеттің жоғарғы ғылыми және шығармашылық белсенділігі соңғы бес жыл ішінде ӛндіріс орындарына 100-астам инновациялық жобаларды ұсынды, олардың 37 ӛндірістік кәсіпорындарында қолданыс таба алды, маңыздылығы жоғары 115 жумыс ұлттық қорғау құжаттарымен рәсімделген. Университеттің халықаралық қатынастарыкүннен-күнге дамып, кӛптеген ғылыми- білім беру орталықтарымен 60-тан астам келісім-шарт бекітілген, олар: Солтүстік Дакота Университеті (АҚШ), Гринвич Университеті мен Манчестер Метрополитен Университеті (Ұлыбритания), Кәсіби білім беру Ларенштейн Университеті (Нидерланд Патшалығы),                 АСАD Университеті           (Германия), Гавр          Университеті (Франция), жаратылыстану ғылымдарының Университеті (Польша), Андонг Ұлтық университеті мен Конкунк университеті (Оңтүстік Корея), Айдын Университеті (Түркия),                Мәскеу тамақ ӛндірісінің мемлекеттік университеті мен Мәскеу технологиялар мен дизайн мемлекеттік университеті (Ресей) және т.б. Студенттермен алмасу бойынша халықаралық келісімдер шеңберінде, соңғы бес жылда АТУ-дың бакалавриат және магистратураның 120-дан астам студенттері шетелде оқып, тәжірибеден ӛтті, ал 70-тен астам шетел студенттері жазда АТУ-да білім алды. Университеттің 50-ден астам оқытушылары шетелде тәжірибе алды. Университет Халықаралық университеттер ассоциациясының (IAU), Еуразиялық университеттер одағының (EURAS),         техникалық мамандықтар бойынша   студенттермен            алмасу халықаралық ассоциациясының(IAESTE) мүшесі болып табылады. Сондай-ақ, шетел мемлекеттерінің ҚР-дағы елшіліктерімен аккредитациялаған Қазақстандағы Британдық Кеңесімен,     Академикалық                  алмасудың            Германдық қызметімен    (DААD),      Гете Институтымен, Білім беру бойынша Американдық Кеңесімен және Халықаралық зерттеу бойынша Американдық Кеңесімен (IREX) тығыз байланыс орнатқан. Еліміздің жетекші ӛндірістік кәсіпорындарымен байланысыжаңа  инновациялық


ғылыми шешімдерді ӛндіріске тез арада енгізуіне және ӛндірістіқ талаптарына сәйкес жоғары оқу орнының тұтас қызметін үйлестіруіне ықпал етеді. 2005 жылдан Университет қабырғасында Қамқоршы Кеңесі жұмыс атқарып келеді. Оның құрамына 30-дан астам аймақтың ірі кәсіпорындарының бірінші жетекшілері кірген. Кеңес университеттің жұмыс берушілермен қызмет жүргізуін реттейді. Қалыптасқан білім беру дәстҥрін жалғастыра келе, университет білім берумен қоса, жеке тұлға тәрбиесіне орасан зор кӛңіл бӛледі. Адами даму барысында, университет студенттің сабақтан тыс уақытына ерекше назар аударады. Оның салауатты ӛмір сүруіне, шығармашылық дамуына, әлемдік және ұлттық мәдениеттерді тануға шақырады. Университет қабырғасында жүзеге асырылып отырған жастар саясаты студенттердің қоғамдық белсенділік танытуына ықпалын тигізеді. Ол ӛзін -ӛзі басқару органдарына: Жастар ісі бойынша комитетіне, Жастар кеңесіне, Студенттік омбудсменге, Қазақстан студенттерінің Альянсына, университеттің «Технолог» газетінің редакциясына қатысты болып келеді.

 

Ақпараттық технологиялар кафедрасы туралы ақпарат

«Ақпараттық технологиялар»    кафедрасы 1994 жылы ұйымдастырылған,

«Инжениринг және ақпараттық технологиялар» факультетi құрамына кiредi және ақпараттық технологиялар аясында кешендi шешiмдер орталығы болып табылады. Ақпараттық және басқару есептерін шешуге қатысты жоғары дәрежелі мамандар даярлауды кафедра ӛз қызметінің басты бағыты деп санайды.

Кафедраны т.ғ.д., профессор Зәуірбеков Нұрғали Сабырұлы басқарады. Кафедрада 80-нен астам жалпы білім беретін және арнайы пәндер, соның ішінде:

информатика, мәліметтер базасын жобалау, МҚБЖ, операциялық жүйелер, жоғары дәреже тілдерде бағдарламалау негіздері (Delphi , Java, JavaScript), микроэлектроника негіздері, сұлбатехника, жүйелік техника, компьютерлік желілер, ORACLE мәліметтер қоры және басқа да «Ақпараттық жүйелер» және «Есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандықтары бакалаврлары мен магистрлеріне арналған пәндер оқытылады.

Кафедра ақпараттық технологиялар аймағында кешенді шешімдер қабылдау орталығы болып саналады.Кафедраның ең басты мақсаты жоғары білікті мамандарды дайындау, сондықтан келесi мамандықтар бойынша мамандар даярлайды:

Бакалавриат:

5В070300 –Ақпараттық жүйелер

5В070400 –Есептеу техникасы және бағдарламалық камтамасыз ету Магистратура:

6М070300 –Ақпараттық жүйелер


Дәріс-5. Кітапханалар мен оқу іс-әрекетін ҧйымдастыруға арналған ресурстарды қолдану.

Ғылыми кітапхана қызметін пайдаланудыңжалпы ережелері.Университет Ғылыми кітапхана қорында миллиондаған оқулықтар, ғылыми басылымдар жинақталған. Ғылыми кітапхана жыл сайын 5 млн-ға жуық ғылыми монографиялар, мерзімді ғылыми-танымал журналдармен толықтырылып отырады. Алматы технологиялық университетінің әлемдік ақпараттық кеңістікте ӛзінің жеке және құрылымдық бӛлімшелері туралы сайты бар (www.atu.kz). Қазіргі жағдайда еншілес сайттарды жетілдіру устінде, сол сайттар арқылы АТУ құрылымдық бӛлімшелері туралы толық ақпарат алуға болады. Кітапхана сайтында (http//library.atu.kz) «Ғылыми кітапхана» бетінде электрондық каталог, электронды ресурстар және мақалалар деректер базасы мен кітапхана құжаттары туралы негізгі мәліметтер                                        насихатталған.

Электронды ресурстар орталығы мен оқырман залдарында Интернет жүйесінің барлық ресурстарын, сонымен қатар оқулықтардың толықмәтінді деректер базасын, оқу- әдістемелік құралдар мен мақалаларды, электрондық каталогты пайдалану мумкіндіктері                                                                                                                                            бар.

Оқырмандарды ұйымдастыру тәртібі, олардың құқықтары, міндеттері мен жауапкершіліктерін Алматы технологиялық университеті Ғылыми кітапханасы ережесі белгілейді.

 

Оқырмандардың     қҧқықтары,    мiндеттерi      және     жауапкершілігі

1.                АТУ студенттерінің, аспиранттарының, профессорлық-оқытушылар құрамының

және қызметкерлерінiң негізгі кітапхана - ақпараттық қызмет түрлерін:

· кітапханалық - іздеу аппараттар (каталогтар, картотекалар) жүйесі арқылы кітап қорының кұрамы жәйлі толық мәлімет алуға;

· библиографиялық және анықтама – ақпараттық қызметтерін пайдалануға;

· уақытша пайдалану үшін оқу залдарымен абонементтерден керекті құжаттарды алуға;құжаттарды үйге абонементтерден алуға;

· ақпарат кӛздерiн iздестiру мен таңдауда кеңесшiлiк қызмет алуға, сонымен қатар Интернет жүйесін пайдалануға;

· алынған құжаттардың қайтару мерзімін ұзартуға құқығы бар.

1. Ғылыми кiтапхана оқырмандарына АТУ ректоры бекiткен тiзбектер мен прейскуранттарға сәйкес қосымша ақылы қызметтер кӛрсетедi.

2. Басқа оқу орындарының студенттеріне, оқушыларына, оқытушыларына және басқа адамдарға Ғылыми кітапханада қызмет кӛрсету тек оқу залында ақылы түрде, немесе келісім шарт негізінде жүргізіледі.

3. Оқырмандар ғылыми кітапханаға кірерде және құжаттарды аларда оқырман билетін кӛрсетуге міндетті.

4. Оқырмандар кiтаптарға, баспа шығармаларына, басқа да материалдарға және кiтапхана мүлкiне ұқыппен қарауға; кiтапханадан алған басылымдарды белгiленген мерзiмде қайтаруға мiндеттi.

5. Кiтаптарды, басқа баспасӛз туындылары мен материалдарды алар кезде оқырмандар басылымды мұқият тексерiп шығады. Қандай да бiр ақау табылған жағдайда ол жӛнiнде кезекшi кiтапханашыға хабарлайды. Олай болмаған жағдайда кiтапты бүлдiргенi үшiн басылымды соңғы пайдаланған оқырман жауап бередi.

6. Оқырмандарға ӛз оқырман билетін басқа адамдарға беруге және де басқа адамдардың оқырман билетін пайдалануға тиым салынады. Осы ережені бұзған оқырмандар Ғылыми кітапхананы пайдалану құқығынан айырылады.


 

айға;


7. Оқу орнынан кетерде оқырмандар ӛзiне жазылған басылымдар мен оқырман билетiн кiтапханаға қайтарады.

8. Басылымды жоғалтқаны немесе бүлдiргенi үшiн жауапты оқырман оны дәл сондай басылыммен немесе оның кӛшiрмесiмен, немесе кiтапхана құны бiрдей деп тапқан басылыммен алмастырады.

9. Оқырманға мыналар рұқсат етiлмейдi:

· қызмет бӛлмелерi мен кiтап қоймасына рұқсатсыз кiруге;

· кiтапханаға сырт киiммен кiруге;

· кітапхананың ішінде шылым шегуге;

· құмар ойындарын ойнауға;

· тамақ пен сусындар алып келіп ішуге;

· оқу залынан құжаттарды кітапханашының рұқсатынсыз алып шығуға;

· кiтапхана бӛлмелерiнде тыныштық пен тәртiп бұзуға.

1. Пайдалану ережелерін бұзған оқырмандар Ғылыми кітапхананы пайдалану құқығынан келесі мерзімге дейін айырылады:

· тыныштықты бұзған үшін – 1 айға;

· қызметтік міндетін орындау барысында кітапханашаға тіл тигізгені үшін –

· айға;

· үйге алған кітаптардың тапсыру мерзімін бұзған немесе уақытылы мерзімін ұзартпаған үшін – 3 айға;

· кітапханашының рұқсатынсыз оқырман залынан кітап алып шыққан үшін – 6

 

· ғылыми кітапхананы пайдалану ережесін бернеше қатар бұзғаны үшін – 1


жылға;

· қасақана басылымдарды бүлдіргені (белгi салу, сызу, парақтарын жыртып, мұқабасын бүлдіргені) үшін кітапхананы пайдалану құқығынан мүлдем айырылады. Ғылыми кітапхананы пайдалану ережелерін ӛрескел бұзған студенттер жәйлі мәліметтер деканаттар мен ректоратқа беріледі.

Оқырмандарды           ғылыми           кітапханаға            жазу           тәртібі

1. Ғылыми кiтапханаға тіркелуде студенттер студенттік билетін, тӛлқұжатын, оқытушылар, қызметкерлер мен оқырмандардың басқа категориялары үшiн – тӛлқұжатын немесе қызмет куәлiгiн, 3х4 ӛлшемдi екі фото суретiн ӛткізуі тиіс. Бірінші курс студенттері деканаттардан немесе оқу бӛлімінен түскен тізім негізінде жазылады. Оқырман билеті барлық абонементтермен оқу залдарын пайдалануға құқық береді.

2. Кітапханаға жазылар кезде оқырмандар «Алматы технологиялық университетінің ғылыми Ғылыми кітапханасын пайдалану ережесімен» танысып, оны орындау жӛнiндегi мiндеттемесiн оқырман билетіне және оқырман формулярына қол қойумен растайды. Оқырман формуляры үйге берілген құжаттарды тіркеп, алынғанын растап, қайтару мерзімін белгілейтін құжат болып табылады.

3. Оқырман билетiнiң қолданылу мерзiмi – бiр жыл. Ғылыми кiтапхана жыл сайын ӛзi белгiлеген мерзiмде оқырмандарды оларға жазылған әдебиеттiң бәрiн кӛрсетуiмен қайта тiркеуден ӛткiзiп, оқырман билетiн ұзартады. Қайта тiркеуден ӛтпеген оқырмандарға кiтапхана қызмет кӛрсетпейдi.

Оқу                          залын                         пайдалану                          қағидалары

1. Оқу залында тек қана оқу залы қорынан алынған құжаттармен пайдалануға болады.

2. Оқу залына кірерде оқырман билеттерін міндетті түрде кӛрсетуі қажет.

3. Әдебиеттерге тапсырыс сұраныс парағын толтыру арқылы беріледі.

4. Оқу залына берілетін әдебиеттер саны шектелмейді. Тек қана жиі сұранысқа ие болатын құжаттардың саны әкімшіліктің шешемі бойынша шектелуі мүмкін.


5. Энциплопедияларды, анықтамалық, басылымдарды, сӛздіктерді сирек кездесетін және құнды басылымдарды, кітаптың жалғыз және соңғы данасын, сонымен қатар, кітапханааралық абонементтен алынған басылымдарды тек қана оқу залдарында пайдалануға рұқсат етіледі.

6. Кезекші кітапханашыны ескертпей оқу залына жеке меншік кітаптарымен, газет- журналдарымен және басқа да баспа басылымдарының кесiндiлерiмен кiруге болмайды.

7. Әдебиеттi оқу залынан кітапханашының рұқсатынсыз шығаруға тыйым салынады. Осы қағиданы бұзған жағдайда оқырмандар 6 ай мерзімінде кiтапхананы пайдалану құқығынан айрылады.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 334; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!