Негізгі микросхема дегеніміз не? 3 страница 

Баға қою саясаты

Семестрлік жұмысты бағалау өлшемдері: ӛз бетінше есеп шығару машықтары, мазмұнның толықтығы, баяндау логикасы, уақытында тапсыру.

Межелік жазбаша жұмыстарын бағалау өлшемдері: ӛткен материалдарды меңгеру және қайталау, есеп шығару қабілеті.

Емтихан бағасын қою өлшемдері: жауаптардың дұрыстығы мен толықтығы, баяндама стилі және логикасы.

Қорытынды баға қою өлшемдері: семестрдің соңында жалпы қорытынды баға қойылады, ол семестр бойы білім алушының жиынтықты кӛрсеткіші болып табылады.

Қорытынды бағаға шағымдану (апелляциялау) ережесі:

Емтихан нәтижесімен келіспеген білім алушы апелляциялық комиссияға емтихан ӛткеннен кейін келесі күннің сағат 13.00-ге дейін ӛтініш беруге құқығы бар. Ӛтінішті (Ф 8.2.4-2016-06-02-01-06)апелляцияға қатысты пәннің (ауызша, жазбаша, матрицалық және шығармашылық нысанда) апелляциялық комиссия тӛрағасының атына


жазып, ӛз факультет деканының/ жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру басқармасы бастығының қолын қойғызады. Апелляцияға берген ӛтініштер деканатта/ жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру басқармасында арнайы журналға тіркеледі.

Компьютерлік тестілеу нәтижелері жарияланған кейін апелляция

«Platonus» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде (ААЖ) қарастырылады, егер:

- тест тапсырмаларының тұжырымдамасы жаңылыс түрінде берілген;

- тест тапсырмаларында дұрыс жауабы жоқ;

- тест тапсырмаларында бірнеше дұрыс жауаптары бар;

- тест тапсырмалары пәннің оқу-әдістемелік кешенінде келтірілген оқу бағдарламасынан тыс жағдайларда.

«Platonus» ААЖ-де білім алушы тест сұрақтарының кемінде 3-іне ғана апелляция беруге құқығы бар. Компьютерлік тестілеу нәтижесімен келіспеген білім алушы нақты сұрақтар мен жауаптарды белгілеп, ауызша түрде апелляцияға ӛтініш беруге құқылы. Апелляция кезінде емтихан ӛту рейтинг бағасын кӛтеруге рұқсат берілмейді.

Этика, академиялық тәртіп және курс саясаты

Курс саясаты

Сабаққа кешікпеу және сабақтан қалмау; оқытушы ұсынған оқу тәртібіне белсенді түрде қатысып, мұқият болу; аудиторияда ұялы телефонды ӛшіріп қою; дәлелді себептермен келмей қалған сабақтарды ӛтеу (деканаттың рұқсатымен); ӛз бетінше кітапханада, үйде жұмыс жасау.

Этика және академиялық тәртіп саясаты

Бӛгде пікірді сыйлау, қарсылығыңызды сыпайы түрде жеткізу. Барлық семестрлік тапсырмаларды ӛз бетінше орындау. Плагиат және адалсыз орындалған жұмыс жарамсыз. Қолданған электрондық және баспа материалдарға, басқа авторлардың пікірлеріне, дәйексӛздеріне сілтемелер болмаса, жұмыс плагиат деп есептеледі. Емтихан барысында кӛшіруге және бір-біріне кӛмектесуге болмайды. Курстың кез келген ақпаратын бұрмалаған білім алушы «F» деген қорытынды баға алады.

Дәлелсіз себептермен қатыспаған сабақтардың кӛлемі 20% дан асып кеткен жағдайда, білім алушыға«F» деген баға қойылады.

«Ақпараттық технологиялар» кафедрасы мәжілісінде бекітілген

 

« 19 » 06    2017ж., № 11 а хаттама


Моб.тел: 87071061255

E-mail: Kerimbaeva_vener@mail.ru

Кеңес: 9.00-10.00 Сейсенбі, сәрсенбі 16.00-17.00, сенбі 10.00-12.00 3Б оқу корпусы, ауд. 301, Кафедра «ИТ».


ГЛОСАРИЙ

БӚЖ-Білім алушының ӛзіндік жұмысы.

ОББӚЖ-Оқытушының басқаруымен білім алушыныңӛзіндік жұмысы АЖ – Ақпараттық жүйе

ҚПП – Қолданбалы программалар пакеті

TCP – транспорттық деңгейдегі хаттама IP – адрестік хаттама

LAN - Local Area Network WAN - Wide Area Network

MAN - Metropolitan Area Network АТЖ - Аймақтық таратылған желілер


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ИНЖИНИРИНГ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР КАФЕДРАСЫ

5В070300–«Ақпараттық жҥйелер» мамандығына арналған ТК МК 1202 - «Мамандыққа кіріспе» пәні бойынша

Дәрістер кешені

Алматы, 2017 ж.


Дәріс -1. Жҥйе. Ақпараттық жҥйелер.

Жүйе болып кез келген объект түсініледі. Ол бір бүтін сияқты, сонымен қатар әр тектес элементтер жиынтығының қойылған мақсатына жету негізіне біріктірілген болып қарастырылады. Жүйе құрамы бойынша да, басты мақсаты бойынша да бір- бірінен ерекшеленеді.

Информатикада «жүйе» түсінігі кең таралған. Кӛптеген жағдайда ол техникалық жабдықтар мен программалар жиынтығына қолданылады. Жүйе болып компьютердің аппаратты бӛлігі аталуы мүмкін. Жүйе, сонымен қатар кӛптеген есептерді басқару мен енгізу процедураларымен толықтырылған қолданбалы есептерді шешуге арналған программа болуы мүмкін.

«Жүйе» түсінігіне «ақпараттық» сӛзінің қосылуы оның құрылу және жұмыс істеу мақсатын кӛрсетеді. Ақпараттық жүйелер есептерді шешуде шешім қабылдау процесіне қажетті ақпараттарды жинау, сақтау, ӛңдеу, іздеу, беруді қамтамасыз етеді. Олар мәселелерді анализдеуге және жаңа ӛнімдер құруға кӛмектеседі.

Ақпараттық жҥйе– қойылған мақсатқа жету үшін ақпараттарды сақтау, ӛңдеу және беруге пайдаланатын әдістер мен қызметші әдістердің ӛзара байланысқан жиынтығы.

Ақпараттық жүйенің қазіргі түсінігі дербес компьютердің ақпараттарды қайта ӛңдеудің негізгі техникалық әдістері ретінде пайдалануды қамтамасыз етеді. Ірі ӛндірістерде дербес компьютерлермен қатар ақпараттық жүйенің техникалық қоры құрамына мэйнфрейм немесе суперЭЕМ кіреді.

«Жүйе» түсінігі – бұл абстрактілі ұғым, оның кӛптеген анықтамалары бар. Жүйе біздің миымызда, объективті ӛмірде бар. Олар сонымен қатар адамдармен құрылуы мүмкін. Мысалы, математика абстрактілі ғылыми жүйе болып табылады.

Жүйені бір-бірімен байланысқан және бір-біріне әсер ететін элементтер тобы ретінде анықтауға болады, олар бір бүтін немесе бір мақсатқа жету үшін құрылған компоненттер тобы ретінде құрылады.

Жүйеге келесі компоненттер кіреді:

1. Құрылым – жүйенің кӛптеген элементтері және олардың арасындағы байланыс. Құрылымның математикалық моделі граф болып табылады.

2. Кіріс және шығыс – жүйеге келіп түсетін және онымен шығатын материалды жиынтық немесе хабартар жиынтығы.

3. Жүйені жүргізу заңдылығы– жүйенің кіріс пен шығыс ӛзгерістерін байланыстыратын функция.

4. Мақсат және шектеу.


Дәріс -2. Ақпараттық жҥйенің міндеттері, талаптары.

Қазіргі кезде ақпараттық технологиялар қарқынды жылдамдықпен дамуда. Сол дамудан артта қалып қалмау үшін жаңартылып жатқан технологияларды меңгере отырып жүйелерді жаңартып отыру қажет. Бұл сала соңғы озық технологияларды пайдаланса бұл жүйе жұмысының ӛнімділігі және қауіпсіздігі артады, яғни бұл жүйені автоматтандыру қажет. Бұл жүйені автоматтандыруда элементтерін, талаптарын, құжат түрлерін, объектілерін, субъектілерін, заңдарын және т.б. сияқты жайттарды ескеруіміз қажет. Бұл жүйені автоматтандыруда бізге бірнеше талаптарды орындау қажет.

Бұл талаптар мыналар:

• Ақпараттық жүйелер ресурстарына қойылатын талаптар

• Ақпараттық жабдықтауға қойылатын талаптар.

• Математикалық жабдықтауға қойылатын талаптар

• Лингвистикалық жабдықтауға қойылатын талаптар.

• Программалық жабдықтауға қойылатын талаптар.

 

• Эргономикалық жабдықтауға қойылатын талаптар.

 

Ақпараттық жҥйелер ресурстарына қойылатын талаптар

Ақпараттық ресурстарды жиынтық мәліметтер деп атайды, белгілі бір мекеме үшін құндылықты кӛрсететін және материалдық ресурстар ретінде кӛрсетіледі. Оларға негізгі және кӛмекші мәліметтер массиві жатады, сыртқы зердесінде кіріс құжаттары жатады.

Ақпараттық жабдықтауға қойылатын талаптар:

Ақпараттың қолдануысыз басқару процесі мүмкін болмағандықтан, ақпараттық жүйеде ақпаратпен жабдықтауды ұйымдастыру ӛте маңызды.

Ақпараттық жабдықтау (АЖ) – бұл ақпараттық жүйеде қолданатын экономикалық ақпаратты жіктеудің және шартты белгілеудің бірыңғай жүйелері мен құжаттардың және ақпарат массивтерінің үйлестірілген жүйелерінің бірігуі болып табылады. Ақпараттық жабдықтаудың негізгі бағыты сақталуынан, ақпараттың жинақталуынан, ақпараттық базаға ӛзгеріс енгізуден басқару шешімдерін қабылдау үшін кіріс ақпараттарының берілуінен тұрады.

 

Ҧйымдастырумен жабдықтауға қойылатын талаптар:

Ұйымдастырумен жабдықтау ақпараттық жүйенің тиімді жұмыс істеу үшін ӛте қажет. Бұл дегеніміз, нақты объектіні басқарудағы экономикалық негізге сүйенген шешімдердің сапасын және жеделдігін арттыру үшін экономикалы – математикалық әдістер мен үлгілерді, қазіргі заманғы есептеу техникасын, жаңа ақпараттық технологияларды қолдану ӛте маңызды екенін білдіреді. Жалпы ұйымдастыру мен жабдықтаудың мақсаты жүйені тұрғызу мен әрі қарай қолданудың ұйымдастыру – құқықтық негізін қалыптастыру. Оған ақпараттық жүйенің функционалдық және жабдықтау бӛлімдерінің ұтымды құрылымын таңдау мен дайындауды, сондай-ақ жобалау жұмыстарының жүргізілуін, оның ендірілуін, таңдауды анықтайтын әдістер мен жабдықтар және құжаттар жатады.

Белгілі ережелерге бағындыру құжаттары ақпараттық жүйені тұрғызудың, жұмыс істеу мен модернизациялаудың барлық деңгейлерінде мемлекеттік басқару ұйымдары және тапсырма беруші мен жұмысты орындаушы арасындағы ӛзара қатынасты белгілі ережелерге бағындыратын құжат түрінде болып бӛлінеді. Ақпараттық жүйені ӛңдеу мен жұмыс істеу мақсаттары, экономикадағы нарықтық қатынастардың әсерінен және техникалық жабдықтар жиынының сапалық және сандық ӛсу қарқынынан уақыт ӛткен


сайын, онымен ақпараттық жүйені қолданушыларды қамтамасыз етуге байланысты тереңдетіле түсуде. Осының барлығы ақпараттық жүйені тұрғызу мен жұмыс істетудің ұйымдастыру – құқықтық актілеріндегі және ұйымдастыру - әдістемелік шешімдеріндегі ұйымдастырумен жабдықтау есептерінің ӛзгеруіне әкеледі.

Техникалық жабдықтауға қойылатын талаптар:

Техникалық жабдықтау – бұл ақпараттық жүйе жұмыс істеуді қолданылатын техникалық жабдықтар жиынтығы. Басқарудағы ақпараттық кезең жеке операциялардың, олардың жиынтығының орындалуы арқылы жүзеге асады.

Барлық операцияларды үш сатыға топтауға болады:

1) Ақпаратты алу.

2) Ақпаратты түрлендіру.

3) Ақпаратты тұтыну.

 

Программалық жабдықтауға қойылатын талаптар:

Программалық жабдықтау деп – техникалық жабдықтау жүйесі жұмыс істеуде жабдықтайтын ақпараттық жүйенің қызметін жүзеге асыратын программалардың бірігуін ұғуға болады. Ол математикалық жабдықтау негізінде құрастырылып және оның нақты жұмыс істейтін пішіні болады. Программалық жабдықтау екі бӛлімнен тұрады: жалпы программалық жабдықтау және арнаулы программалық жабдықтау.

Жалпы программалық жабдықтау – бұл жабдықтаудың кең кӛлемдегі қолданушыларға есептелген және ақпаратты ӛңдеу есебінде жиі кездесетін есептеу кезеңінің ―және – немесе‖ шешімін ұйымдастыруға арналған программалардың бірігуін бейнелейтін ақпараттық жүйенің программалық


Дәріс -3. Ақпараттық жҥйенің даму сатылары.

Бірінші ақпараттық жүйелер 50-ші жж. пайда болды. Бұл жылдары олар есептерді ӛңдеуге және еңбек ақыны есептеуге арналған болатын.

60-шы жылдар ақпараттық жүйелерге деген кӛзқарастың ӛзгеруімен ерекшеленеді. Бұл жылдары алынған ақпарат кӛптеген параметрлері бойынша периодтық есеп беру үшін қолданыла бастады. Ол үшін кӛптеген функцияларға қызмет кӛрсете алатын мүмкіндігі бар компьютерлік жабдық қажет болды.

70-ші жж. мен 80-ші жж. басында ақпараттық жүйелер шешім қабылдау процесін жеделдететін және қолдайтын басқарушы бақылауының әдісі ретінде кеңінен пайдалана бастады.

80-ші жж. аяғында ақпараттық жүйелерді пайдалану концепциясы тағы да ӛзгеріске ұшырады. Бұл кезеңнің ақпараттық жүйелері дер кезінде ақпаратты беру арқылы ӛндірістерге табыс әкелуге, тауарлар мен қызметтер құруға, ӛтімділіктің жаңа нарығын табуғы, ӛзіне теңдес серікті қамтамасыз етуге, тӛмен бағамен ӛнімді шығаруды қамтамасыз ету және т.б. кӛмектесті.

 Ақпараттық жҥйелердегі процестер

Ақпараттық жүйенің жұмысын қамтамасыз ететін процестерді схема (1-сурет) түрінде кӛрсетуге болады, олар бірнеше блоктардан тұрады:

 

Ақпараттық жүйенің аппараттық және программалық бӛлігі


Ақпаратты енгізу


Ақпаратты ӛңдеу

 

Кері байланыс


Ақпаратты шығару


 

ӛндіріс персоналы немесе басқа ақпараттық жүйе


 

 

1-сурет. Ақпараттық жүйелердегі процестер Ақпараттық жүйе келесі қасиеттермен анықталады:

ü кез келген ақпараттық жүйені анализдеу, құру және жүйені құрудың жалпы

принциптері негізінде басқарылуы мүмкін;

ü ақпараттық жүйе динамикалық және дамыған болып табылады;

ü ақпараттық жүйені құру кезінде жүйелік үйлесімді пайдалану қажет;

ü ақпараттық жүйенің ӛнімі ақпарат болып табылады.

Қазіргі уақытта ақпараттық жүйені компьютерлік техника кӛмегімен дамыды деген ой қалыптасты.

Ақпараттық жүйе жұмысын түсіну үшін оларды шешетін мәселелердің мән- мағынасын, сонымен қатар ӛндірістік процестерді түсіну қажет.

Ақпараттық жүйені ендіру келесідей мүмкіндіктер береді:

ü математикалық әдістер мен интеллектуалды жүйелер және т.б. енгізу кезінде есептерді шешудің рационалды варианттарын алу;

ü оны автоматтандыру негізінде ауыр жұмыстардан жұмысшыларды босату;

ü ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз ету;


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 440; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!