Негізгі микросхема дегеніміз не? 2 страницаҚорытынды бағаға шағымдану (апелляциялау) ережесі:

Емтихан нәтижесімен келіспеген білім алушы апелляциялық комиссияға емтихан ӛткеннен кейін келесі күннің сағат 13.00-ге дейін ӛтініш беруге құқығы бар. Ӛтінішті (Ф 8.2.4-2016-06-02-01-06)апелляцияға қатысты пәннің (ауызша, жазбаша, матрицалық және шығармашылық нысанда) апелляциялық комиссия тӛрағасының атына жазып, ӛз факультет деканының/ жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру басқармасы бастығының қолын қойғызады. Апелляцияға берген ӛтініштер деканатта/ жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру басқармасында арнайы журналға тіркеледі.

Компьютерлік тестілеу нәтижелері жарияланған кейін апелляция

«Platonus» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде (ААЖ) қарастырылады, егер:

- тест тапсырмаларының тұжырымдамасы жаңылыс түрінде берілген;

- тест тапсырмаларында дұрыс жауабы жоқ;

- тест тапсырмаларында бірнеше дұрыс жауаптары бар;

- тест тапсырмалары пәннің оқу-әдістемелік кешенінде келтірілген оқу бағдарламасынан тыс жағдайларда.

«Platonus» ААЖ-де білім алушы тест сұрақтарының кемінде 3-іне ғана апелляция беруге құқығы бар. Компьютерлік тестілеу нәтижесімен келіспеген білім алушы нақты сұрақтар мен жауаптарды белгілеп, ауызша түрде апелляцияға ӛтініш беруге құқылы. Апелляция кезінде емтихан ӛту рейтинг бағасын кӛтеруге рұқсат берілмейді.

Этика, академиялық тәртіп және курс саясаты

Курс саясаты

Сабаққа кешікпеу және сабақтан қалмау; оқытушы ұсынған оқу тәртібіне белсенді түрде қатысып, мұқият болу; аудиторияда ұялы телефонды ӛшіріп қою; дәлелді себептермен келмей қалған сабақтарды ӛтеу (деканаттың рұқсатымен); ӛз бетінше кітапханада, үйде жұмыс жасау.

Этика және академиялық тәртіп саясаты

Бӛгде пікірді сыйлау, қарсылығыңызды сыпайы түрде жеткізу. Барлық семестрлік тапсырмаларды ӛз бетінше орындау. Плагиат және адалсыз орындалған жұмыс жарамсыз. Қолданған электрондық және баспа


материалдарға, басқа авторлардың пікірлеріне, дәйексӛздеріне сілтемелер болмаса, жұмыс плагиат деп есептеледі. Емтихан барысында кӛшіруге және бір-біріне кӛмектесуге болмайды. Курстың кез келген ақпаратын бұрмалаған білім алушы «F» деген қорытынды баға алады.

Дәлелсіз себептермен қатыспаған сабақтардың кӛлемі 20% дан асып кеткен жағдайда, білім алушыға«F» деген баға қойылады.

«Ақпараттық технологиялар» кафедрасы мәжілісінде бекітілген

 

« 19 » 06    2017ж., № 11 а хаттама


Н 7.1/7.3-2016-06-02-05-02

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ФАКУЛЬТЕТІ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР КАФЕДРАСЫ

 

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ҤШІН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

TK МК (kz) 1202 - «Мамандыққа кіріспе»пәні бойынша 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы үшін

Қашықтықтан оқыту

Оқытушы туралы мәлімет

Ӛткізу уақыты

және орны

Байланыс ақпараты

Аудитория лық сабақ офис- сағаттары ОСӚЖ тел. e-mail:
Аға   оқытушы Керімбаева В.Ж. 9 5 87071061255 Kerimbaeva_vene r@mail.ru

Алматы, 2017 ж.


 

15


Пәннің пререквизиттері: -

Пәннің постреквизиттері:Берілген пән келесі пәндерді оқып үйренуде қолданылады: Техника және технологиядағы ақпараттық жүйелер.

Пәннің сипаттамасы:

«Мамандыққа кіріспе» пәні студенттерге фундаменталды ғылым ретінде информатиканың заманауи мәселелерін шешуге арналған. Операциялық жүйе және ақпараттық технологиялар жайлы түсінік орнықтыру, сондай-ақ бағдарламалау тілдері мен жүйелерін үйрету. Бағдарламалық ӛнімдерді қолдануды үйрету.

Пәннің мақсаты мен міндеттері:

Пәнді оқып үйренудің мақсаты: «Студентке заманауи компьютерлерді қолданудың пәндік аймағын, олардың архитектураларын және бағдарламалық қамтамаларын үйрету керек. Операциялық жүйелердің мүмкіндіктерін, бағдарламалық қосымшаларды қолдануды үйрену. Бағдарламалау технологиясы мен жүйелік бағдарламалау жайлы мәлімет алу.

Пәнді оқып үйренудің міндеті:

- «Техник бағдарламашы» білктілігін иемдену процесінің негізгі тапсырмаларын ұғыну

- ақпараттық жүйелер мен технологиялар аймағының негізгі даму бағыттарын білу;

- таңдаған мамандық бойынша білім алу үшін қажетті технологиялық және техникалық ресурстарға қойылатын талаптарды жете түсіну;

- болашақ кәсіби қызметінің бағытын негізге алу; Олар:

- Деректер қорына қызмет кӛрсету мен құрастыру және ақпараттық-іздеу жұмыстары үшін бағдарламалар әзірлеу;

- Ғылыми және экономикалық тапсырмаларды шешу үшін бағдарлама құру;

- Ақпараттық технологияларды қолдануға байланысты ДК стандартты бағдарламалық қамтамасыз етуін және басқа қызмет түрлерін қолдану.


Ҧсынылған әдебиеттер тізімі:

Негізгі:

1. Сейтбекова Г.О., Егінбаева Б.Е. Информатика негіздері. Оқу құралы. Алматы, 2009.

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Учебник. СПб: Издательство "Питер", 1999.

3. Петров В.Н.Информационные системы.Учебник. СПб:Издательство "Питер", 2002.

4. Филимонов А.Ю. Протоколы Интернета.- СПб:БХВ- Петербург,2003.

5. Найк Д. Стандарты и протоколы Интернета. Пер. с англ.-М.:1999.

6. Ганеев Р.М. Проектирование интерактивных WEB-приложений. М.: 2011.

7. Успенский И.И. Интернет как инструмент маркетинга.-СПб: БХВ- Петербург,2000

8. Ливингстон Д., Белью К., Браун М. Регі 5. WEB - профессионалам: Пер. с англ. - К.: Издательская группа ВНУ, 2001.

9. Косентино К. РНР. Wеb - профессионалам: Пер. с англ. - К.: Издательская группа ВНҰ,2001.

10. Кузнецов С.Д. РНР 4.0.Руководство пользователя.- М.: Майор, 2001.

11. Леонтьев Б. Web -дизайн: Хитрости и тонкости: -М.: Познавательная книга плюс, МиК, 2009.

12.Э.А. Афитов. Введение в специальность. Учебное пособие для студентов специальности «Экономика и управление на предприятии». Минск 1998.

13. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика.- СПб: Питер, 1997.

14.Основы экономической информации. Учебное пособие. Под ред.

А.Н. Морозевича. Мн.: АНБ,1996.

15. Морозевич А.Н. Информационные технологии в жизни общества. Мн.: НАНБ,1998 г.

16.Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. М.: ИНФРА 2000.

 

Қосымша

17. Николенко Д.В. Практические занятия по Іауа8сгірІ.СПб.:2002.

18. Гультяев А.К., Машин В.А. Уроки WЕВ-мастера.СПб.: 2002.

19. Рик Дарнелл. Javascript-справочник.2001.

20. Жумагалиев Б.И. Лабораторный практикум по интернет- технологиям.

учебное пособие. Алматы: АИЭиС, 2006


Кҥнтізбелік-тақырыптық жоспар

Аудиториялық сабақтар

Оқуға арналған тараулар

СӚЖ (ОСӚЖ)

Тапсырмалар тҥрлері мен мерзімі

Тақырып аталуы

Дәріс Тәжір биелік
сағат сағат

1

Дәріс-1.Университет тынысының жалпы сипаттамасы мен          оның басқару құрылымы.    

1 тарау

№2 семестірлік жұмысты беру

Шолу дәрісі -1. 1  

2

Дәріс-2.Кітапханалар мен оқу іс- әрекетін ұйымдастыруға арналған ресурстарды қолдану.    

1,2 тараулар

№2 семестірлік жұмысты беру

Шолу дәрісі – 2. 1  

3

Дәріс-3.Оқу                  процесін ұйымдастыру формалары.    

2,3 тараулар

№6 семестірлік жұмысты беру

Шолу дәрісі – 3. 1  

4

Дәріс-4.Оқу жоспарлары мен бағдарламаларын ӛңдеу процесі мен құрылымы. Студенттің ӛзіндік жұмысы.    

3,4 тараулар

№6 семестірлік жұмысты беру

Тәжір.сабақ-1.Мамандықтың оқу жоспарлары                           мен бағдарламаларының құрылымы, олардың      мазмұны.      Оқу жоспарының негізгі бӛлімдерінің бағыты. Іргелес мамандықтар мен оқу пәндері, оның маманды қалыптастырудағы ролі.   1

5

Дәріс-5.                                  Оқытушының басқаруымен білім алушының ӛзіндік жұмысын ұйымдастыру    

4,5 тараулар

№7 семестірлік жұмысты беру

Тәжір.сабақ-2.Ақпараттық технологиялардың білім берудегі және ӛздігінен білім алудағы ролі.   1
6 Дәріс-6.             Болашақ кәсіби қызметтің салалары мен ерекшеліктері.     5,6 тараулар №7 семестірлік жұмысты беру

  Тәжір.сабақ-3. Бітіруші түлектердің кәсіби қызметтерінің негізгі бағыттары. Бітіруші мамандар жұмыс істейтін мекемелер, салалар және құрылымдар. Нақты аймақтағы қызмет ерекшеліктері мен қыр- сыры.   1    

7

Дәріс-7.Заманауи                                   ақпараттық жүйелер мен технологиялар.    

6,7 тараулар

№1     Бақылау жұмыстарын ӛткізу.

№ 2,6,7 СӚЖ

Оқытушының электрондық почтасына жиберу немесе платонуста орындау

Тәжір.сабақ-4.Ақпарат, мәлімет, информатика,                                    ақпараттық технология. Ақпаратты ӛңдеудің автоматтандырылған жүйесі мен технологиясы.Қоғамды ақпараттандырудағы                              ақпараттық технологияның                    ролі. Информатиканың іргелі ғылым ретінде қалыптасуы.   1

8

Дәріс-8.Есептеу                              техникасының сандық негізі.    

7,8 тараулар

Онлайн режимінде тест тапсыру РК1

Тәжір.сабақ-5.ЭЕМ-нің негізгі тораптары.                                   Логикалық элементтері.                               Құрылымдық формулалары, функциональдық схемалары, ақиқаттық кестелері.   1
         
  Триггер, регистр, сумматор, шифратор,              дешифратор. Негізгілогикалықоперациялар.        
 

Онлайн режимінде тест тапсыру РК1

9

Дәріс-9.     Ақпаратты ӛңдеу жүйесіндегі                         программалық қамтамасыз ету.    

8,9

тараулар

№9 семестірлік жұмысты беру

Тәжір.сабақ-6.   Әр түрлі санау жүйесіндегі арифмети калық амалдар.   1
10 Дәріс-10.Санау жүйесi. Санау жүйесінің түрлері. Бір санау жүйесінен екіншісіне ӛту жолы.     9,10 тараулар №9 семестірлік жұмысты беру
11 Дәріс-11.PGP криптография лықжүйесі.     10,11 тараулар 11 семестірлік жұмысты беру
12 Дәріс-12.     Ақпаратты қорғау.     11,12 №11 семестірлік

  Ақпараттық қауіпсіздік. Заңдары.     тараулар жұмысты беру
13 Дәріс-13.Ақпаратты ӛңдеу мен сақтау технологиялары.     12,13 тараулар 13 семестірлік жұмысты беру
14 Дәріс-14.Мәліметтер моделдері және мәліметтер қорын басқару жүйесі.     13,14 тараулар №2    Бақылау жұмыстарын ӛткізу. № 9,11,13 СӚЖ Оқытушының электрондық почтасына жиберу немесе платонуста орындау

15

Дәріс-15.      Желілік                  ақпараттық технология.     14, 15 тараулар Онлайн режимінде тест тапсыру РК2

Онлайн режимінде тест тапсыру РК2

Барлығы: 15/3 6

 

16/ 17

Аудиториялық сабақ және консультация

17/ 18

Аралық аттестаттау (емтихан)

Оқу нәтижелерін бағалау және бақылау

Білімді бақылау түрлері

Пәнді оқып үйрену алдындағы білім алушылардың білім мен біліктілігіне пәналды бақылау – 1 апта;

Ағымдық бақылау – 2-7, 9-14 апталар;

Межелік бақылау -8 және 15 апталар; Аралық аттестаттау – 16-17 апталар

Білімді бағалау және тапсырмаларды орындау және тапсыру

Графигі

Тапсырмаларды бағалау ақпараты:

№ 1, 2, 3........ семестрлік жұмыстар 40%
Межелік бақылаулар 20%
Аралық аттестаттау (емтихан) 40%
Барлығы 100%

Жҧмыс орындау және тапсыру графигінің формасы


Бақылау тҥрі

Апталар

Қорыт. балл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 16-17
1 Сабаққа қатысу және белсенділік * * * * * * * * * * * * * * *   10
2 Қысқаша тестілер   * * * * * *   * * * * * * *   10
3 СӚЖ: Үй тапсырмалар ы     *     *     *     *     *   15
4 Топтық жоба жәнепрезента ция *     *     *     *     *     * 15
5 Межелік бақылау               *             *   10
6 Қорытынды емтихан                               * 40
  Барлығы                                 100

Келтірілген білім бағалау туралы ақпарат кестесі және жұмыс орындау мен тапсыру графигі тек қана мысал болып табылады. Әр оқытушы ӛз пәні ерекшілігіне байланысты дербес түрде жұмыс түрлерін және білім бағалау мәндерін анықтайды.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 441; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!