Негізгі микросхема дегеніміз не? 1 страницаМазмҧны № Бӛлім аттары Беттері 1 Күндізгі оқу бӛлімінің студенттеріне арналған силлабус 4 2 Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы 14 3 Глоссарий 25 4 Дәрістер кешені 26 5 Тәжірибелік сабақтардың орындалуына арналған әдістемелік нұсқаулық 72 6 Зертханалық сабақтардың орындалуына арналған әдістемелік нұсқаулық - 7 СОӚЖ сабақтардың орындалуына арналған әдістемелік нұсқаулық 140 8 СӚЖ сабақтардың орындалуына арналған әдістемелік нұсқаулық 142 9 №1-ші аралық бақылауға арналған тестер 144 10 №2-ші аралық бақылауға арналған тестер 152 Пәннің пререквизиттері:- Пәннің постреквизиттері:Берілген пән келесі пәндерді оқып үйренуде қолданылады: Техника және технологиядағы ақпараттық жүйелер. Пәннің сипаттамасы: «Мамандыққа кіріспе» пәні студенттерге фундаменталды ғылым ретінде информатиканың заманауи мәселелерін шешуге арналған. Операциялық жүйе және ақпараттық технологиялар жайлы түсінік орнықтыру, сондай-ақ бағдарламалау тілдері мен жүйелерін үйрету. Бағдарламалық ӛнімдерді қолдануды үйрету. Пәннің мақсаты мен міндеттері: Пәнді оқып үйренудің мақсаты: «Студентке заманауи компьютерлерді қолданудың пәндік аймағын, олардың архитектураларын және бағдарламалық қамтамаларын үйрету керек. Операциялық жүйелердің мүмкіндіктерін, бағдарламалық қосымшаларды қолдануды үйрену. Бағдарламалау технологиясы мен жүйелік бағдарламалау жайлы мәлімет алу. Пәнді оқып үйренудің міндеті: - «Техник бағдарламашы» білктілігін иемдену процесінің негізгі тапсырмаларын ұғыну - ақпараттық жүйелер мен технологиялар аймағының негізгі даму бағыттарын білу; - таңдаған мамандық бойынша білім алу үшін қажетті технологиялық және техникалық ресурстарға қойылатын талаптарды жете түсіну; - болашақ кәсіби қызметінің бағытын негізге алу; Олар: - Деректер қорына қызмет кӛрсету мен құрастыру және ақпараттық-іздеу жұмыстары үшін бағдарламалар әзірлеу; - Ғылыми және экономикалық тапсырмаларды шешу үшін бағдарлама құру; - Ақпараттық технологияларды қолдануға байланысты ДК стандартты бағдарламалық қамтамасыз етуін және басқа қызмет түрлерін қолдану. Ҧсынылған әдебиеттер тізімі: Негізгі: 1. Сейтбекова Г.О., Егінбаева Б.Е. Информатика негіздері. Оқу құралы. Алматы, 2009. 2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Учебник. СПб: Издательство "Питер", 1999. 3. Петров В.Н.Информационные системы.Учебник. СПб:Издательство "Питер", 2002. 4. Филимонов А.Ю. Протоколы Интернета.- СПб:БХВ- Петербург,2003. 5. Найк Д. Стандарты и протоколы Интернета. Пер. с англ.- М.:1999. 6. Ганеев Р.М. Проектирование интерактивных WEB- приложений. М.: 2011. 7. Успенский И.И. Интернет как инструмент маркетинга.-СПб: БХВ-Петербург,2000 8. Ливингстон Д., Белью К., Браун М. Регі 5. WEB - профессионалам: Пер. с англ. - К.: Издательская группа ВНУ, 2001. 9. Косентино К. РНР. Wеb - профессионалам: Пер. с англ. - К.: Издательская группа ВНҰ,2001. 10. Кузнецов С.Д. РНР 4.0.Руководство пользователя.- М.: Майор, 2001. 11. Леонтьев Б. Web -дизайн: Хитрости и тонкости: -М.: Познавательная книга плюс, МиК, 2009. 12.Э.А. Афитов. Введение в специальность. Учебное пособие для студентов специальности «Экономика и управление на предприятии». Минск 1998. 13. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика.- СПб: Питер, 1997. 14.Основы экономической информации. Учебное пособие. Под ред. А.Н. Морозевича. Мн.: АНБ,1996. 15. Морозевич А.Н. Информационные технологии в жизни общества. Мн.: НАНБ,1998 г. 16.Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. М.: ИНФРА 2000.   Қосымша 17. Николенко Д.В. Практические занятия по Іауа8сгірІ.СПб.:2002. 18. Гультяев А.К., Машин В.А. Уроки WЕВ-мастера.СПб.: 2002. 19. Рик Дарнелл. Javascript-справочник.2001. 20. Жумагалиев Б.И. Лабораторный практикум по интернет- технологиям. 21. Учебное пособие. Алматы: АИЭиС, 2006 Кҥнтізбелік-тақырыптық жоспар № Аудиториялық сабақтар СӚЖ (ОСӚЖ) Тапсырмалар тҥрлері мен мерзімі Тақырып аталуы Дәріс Тәжір биелік сағат сағат 1 Дәріс-1.Жүйе. Ақпараттық жүйелер. 1 2 ОСӚЖ-1.Программалық жабдықтар. ПЖ қолдану аймағы                     мен классификациясы. Реферат Тәжір.сабақ-1.Университеттің ұйымдастыру                      бӛлімшелері. Студенттің ӛзін ӛзі басқару қызметі.                              Студенттің құқықтары мен міндеттері. 2 Дәріс-2.Ақпараттық жүйенің мақсаттары мен міндеттері. 1 2 ОСӚЖ-2.Операциялық жүйелер. Windows жүйесі. Даму                        этаптары, жетістіктері              мен мүмкіндіктері. Баяндама жасау Тәжір.сабақ-2.Оқу процесін ұйымдастыру 3 Дәріс-3.Ақпараттық жүйенің даму сатылары. 1 2 ОСӚЖ-3.        Мәліметтер қоры мен мәліметтер қорын басқару жүйесі. МҚ модельдері. Салыстырмалы сипаттамалары        мен ерекшеліктері. Мәліметтер қорының реляциялықмодельдері. Реферат Тәжір.сабақ-3.Оқудың формалары мен түрлері. Оқу процесінің негізгі этаптары. 4 Дәріс-4.             Университет тынысының                        жалпы сипаттамасы мен оның басқару құрылымы. 1 2 ОСӚЖ-4.Программалау тілдері.                Эволюциясы, айырмашылығы      мен ерекшеліктері.               Заманауи программалау                 тілдері, олардың              сипаттамалары. Программалау тілдерінің келешектегі даму бағыты. Реферат Тәжір.сабақ-4. Мамандықтың             оқу жоспарлары                мен бағдарламаларының құрылымы,                             олардың мазмұны. Оқу жоспарының негізгі бӛлімдерінің бағыты. Іргелес мамандықтар мен оқу   пәндері, оның              маманды қалыптастырудағы ролі.       5 Дәріс-5.  Кітапханалар мен оқу                   іс-әрекетін ұйымдастыруға                            арналған ресурстарды қолдану. 1 2 ОСӚЖ-5.Жасанды интеллект. Қолдану аймағы мен қолданылуы.    Негізгі жетістіктері.       Жасанды интеллекті    компьютерлік жүйесінің    ерекшеліктері мен       келешектегі     даму бағыты. Реферат Тәжір.сабақ-5.Ақпараттық технологиялардың                                  білім берудегі және ӛздігінен білім алудағы ролі. 6 Дәріс-6.Болашақ кәсіби қызметтің салалары мен ерекшеліктері. 1 2 ОСӚЖ-6.Білім қоры мен эксперт жүйесі. Құрылу ерекшеліктері          мен қолданылуы. Автоматтандырылған оқыту жүйесі. Негізгі сипаттамалары        мен ерекшеліктері.            Заманауи құралдары мен           жүйелері. Әр түрлі білім жүйесінде қолданылуы. Жеке тапсырмалар Тәжір.сабақ-6. Бітіруші түлектердің кәсіби қызметтерінің         негізгі бағыттары.                             Бітіруші мамандар жұмыс істейтін мекемелер, салалар және құрылымдар.                                   Нақты аймақтағы                               қызмет ерекшеліктері мен қыр-сыры. 7 Дәріс-7.                     Есептеу техникасының сандық негізі. 1 2 ОСӚЖ-7.Стандарттау туралы жалпы идея. Программалық жабдықты ӛңдеудің стандарттары. Программалық жабдықты ӛңдеу аймағында сапа стандартының     негізгі ерекшеліктері          мен талаптары. Жеке тапсырмалар Тәжір.сабақ-7.Ақпарат, мәлімет,                    информатика, ақпараттық                     технология. Ақпаратты          ӛңдеудің автоматтандырылған жүйесі мен     технологиясы.Қоғамды ақпараттандырудағы ақпараттық     технологияның ролі. Информатиканың іргелі ғылым ретінде қалыптасуы. 8 Дәріс-8.Компьютер архитектурасына кіріспе. Компьютер архитектурасының дамуы. Компьютер типтері. 1 2 ОСӚЖ-8.                                     Графика түрлерімен графикалық пакеттер. Графиканы әр түрлі салалар мен оқытуда қолдану.                         Танымал графикалық     пакеттер.   Тәжір.сабақ-8.      ЭЕМ-нің негізгі тораптары. Логикалық элементтері.                     Құрылымдық формулалары, функциональдық схемалары, ақиқаттық                               кестелері. Триггер, регистр, сумматор, шифратор,                        дешифратор. Негізгі                                логикалық операциялар.     Олардың мүмкіндіктері (нақты     мысалдармен). Компьютерлік графиканың болашақтағы дамуы. Реферат 9 Дәріс-9.Дербес компьютердің ішкі жадтары. 1 2 ОСӚЖ-9.Гипертекст және мультимедиа. Ұйымдастыру негіздері. Мультимедиалық жүйелер және ақпаратты ұсыну құралдары. Танымалмультимедиалықж үйелер.       Келешектегі дамуы мен қолданылуы. Баяндама жасау Тәжір.сабақ-9.Операциялық жүйелер мен орталар. 10 Дәріс-10.Санау жүйесi. Санау жүйесінің түрлері. Бір санау жүйесінен екіншісіне ӛту жолы. 1 2 ОСӚЖ-10.Ақпараттық қауіпсіздік         түсінігі. Ақпаратты       сақтауда тӛнетін қауіп. Ақпараттың жайылып кету каналдары. Сіздің                   кәсіби қызметіңіздегі ақпаратты қорғаудың ролі. Реферат Тәжір.сабақ-10.  Әр                         түрлі санау жүйесіндегі арифмети калық амалдар. 11 Дәріс-11.PGP криптография лық жүйесі. 1 2 СӚЖ-11.Кәсіби маманның автоматтандырылған жұмыс  орны  негізгі қолданылатын аппараттық және        программалық құралдары. Слайд жасау Тәжір.сабақ-11.Қолданбалы программалар пакеті және автоматтандырылған жұмыс орны. Біріктірілген пакеттер мен маманның қызметін қамтамасыз              ететін технологиялық құралдар. 12 Дәріс-12.Ақпаратты қорғау. Ақпараттық қауіпсіздік. Заңдары. 1 2 ОСӚЖ-12.Менің мамандығым. Мен неге осы             мамандықты таңдадым.            Менің мамандығымдағы Тәжір.сабақ -12.Тораптарды бағдарламалық қамтамасыз   ету        және             оның классификациясы. Программалау технологиясының аспаптары.     программалаудың ролі. Негізгі               программалар түрлері. Жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейінгі жоспарланған     қызмет түрлері. Менің келешектегі жоспарым, менің карьерам. Слайд жасау 13 Дәріс-13.  Ақпаратты ӛңдеу мен сақтау технологиялары. 1 2 ОСӚЖ13.                    Модельдеу. Модельдеу                     түрлері. Модельдерді                       ӛңдеу құралдары мен аспаптық жүйелері. Ғылыми зерттеу жұмыстарындағы модельдеудің ролі. Сіздің кәсіби      қызметіңіздегі модельдеу. Реферат Тәжір.сабақ-13.                      Ақпаратты ӛңдеудің                  технологиялық амалдары. Орталықтандырыл ған және орталықтандырыл маған ақпаратты ӛңдеу. 14 Дәріс-14.                   Мәліметтер моделдері және               мәліметтер қорын басқару жүйесі. 1 2 ОСӚЖ- 14.Программалаудың негізгі даму           этаптары. Қазіргі                       заманауи программалау             тілдері. Объектілі-бағдарланған программалау  түсінігі, болашақтағы дамуы. Баяндама жасау Тәжір.сабақ-14.Мәліметтер қорын басқару жүйесі Ақпаратты ӛңдеу құралдары. 15 Дәріс-15.                                  Желілік ақпараттық технология. 1 2 ОСӚЖ-15.Интернет. Негізгі                    сервистері. Электронды                        пошта, мүмкіндіктері, параметрлері.     Негізгі пошталық                     пакеттер. Олпрдың                салыстырмалы сипаттамалары. Интернетте                 қашықтықтан оқыту жүйесі. Реферат Тәжір.сабақ-15.Компьютерлік желі түсінігі. Желі классификациясы. Желі топологиясы.                         Негізгі компоненттері.                        Хаттамалар түсінігі.                                   Интернет, Интранет. Барлығы: 15 30   Оқу нәтижелерін бағалау және бақылау Білімді бақылау түрлері Пәнді оқып үйрену алдындағы білім алушылардың білім мен біліктілігіне пәналды бақылау – 1 апта; Ағымдық бақылау – 2-7, 9-14 апталар; Межелік бақылау -8 және 15 апталар; Аралық аттестаттау – 16-17 апталар Білімді бағалау және тапсырмаларды орындау және тапсыру

Графигі

Тапсырмаларды бағалау ақпараты:

№ 1, 2, 3........ семестрлік жұмыстар 40%
Межелік бақылаулар 20%
Аралық аттестаттау (емтихан) 40%
Барлығы 100%

Жҧмыс орындау және тапсыру графигінің формасы

Бақылау тҥрі

Апталар

Қорыт. балл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 16-17
1 Сабаққа қатысу және белсенділік * * * * * * * * * * * * * * *   10
2 Қысқаша тестілер   * * * * * *   * * * * * * *   10
3 СӚЖ: Үй тапсырмалар ы     *     *     *     *     *   15
4 Топтық жоба жәнепрезента ция *     *     *     *     *     * 15
5 Межелік бақылау               *             *   10
6 Қорытынды емтихан                               * 40
  Барлығы                                 100

Келтірілген білім бағалау туралы ақпарат кестесі және жұмыс орындау мен тапсыру графигі тек қана мысал болып табылады. Әр оқытушы ӛз пәні ерекшілігіне байланысты дербес түрде жұмыс түрлерін және білім бағалау мәндерін анықтайды.

 

Баға қою саясаты


Семестрлік жұмысты бағалау өлшемдері: ӛз бетінше есеп шығару машықтары, мазмұнның толықтығы, баяндау логикасы, уақытында тапсыру.

Межелік жазбаша жұмыстарын бағалау өлшемдері: ӛткен материалдарды меңгеру және қайталау, есеп шығару қабілеті.

Емтихан бағасын қою өлшемдері: жауаптардың дұрыстығы мен толықтығы, баяндама стилі және логикасы.

Қорытынды баға қою өлшемдері: семестрдің соңында жалпы қорытынды баға қойылады, ол семестр бойы білім алушының жиынтықты кӛрсеткіші болып табылады.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 438; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!