Тема 4. Комерційна діяльність підприємства та шляхи її удосконалення.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, необхідно розкрити сутність і зміст комерційної діяльності на підприємстві, визначити організаційно-правові форми суб¢єктів комерційної діяльності, оцінити комерційну діяльність підприємства в сучасних економічних умовах, указати напрями розвитку і вдосконалення комерційної діяльності підприємства. Слід охарактеризувати концепцію комерційно-посередницької діяльності підприємства, структурну побудову комерційних служб підприємства, їх фукнції, визначити шляхи удосконалення комерційної діяльності конкретного підприємства, рекомендації з удосконалення комерційної діяльності підприємства.

Тема 5. Об¢єкти комерційної діяльності в ринковому середовищі.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід визначити об¢єкти комерційної діяльності та дати їм характеристику. Також потрібно визначити, які вимоги пред¢являються до них, як оцінюються і регламентуються вимоги до об¢єктів комерційної діяльності, якими документами вони описуються.

Потрібно охарактеризувати продукцію виробничого призначення, товарів широкого вжитку конкретного суб¢єкта комерційної діяльності, навести конкретні приклади практичного матеріалу зі створення об¢єктів комерційної діяльності в ринковому середовищі, зробити аналіз, висновки і внести свої пропозиції з формування базисного ринку для ефективного функціонування суб¢єктів комерційної діяльності.

Тема 6. Товар як об¢єкт комерційної діяльності

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, необхідно звернути увагу на товар як продукт виробничо-економічної діяльності, показати значення товарів у комерційній роботі підприємства та охарактеризувати особливі види об¢єктів комерційної діяльності (нерухомість, оренда, результат інтелектуальної праці, послуги, товарний знак), їх відповідність вимогам як об¢єкта комерційної діяльності на ринку товарів та послуг. А також слід дати комерційну класифікацію товарів та визначити джерела-носії комерційної інформації про товар, назвати документи, які оцінюють і регламентують вимоги до об¢єктів комерційної діяльності, на якісну та споживчу оцінку товарів на ринку, ціноутворюючі фактори і формування ціни на товар. Проаналізувати їх, а також розкрити відповідність асортименту товарів показникам якості. Необхідно також запропонувати шляхи підвищення конкурентоспроможності товарів торговельного підприємства.

Зробити висновки та внести свої пропозиції щодо ролі об¢єктів комерційної діяльності в підвищенні ефективності роботи торговельного підприємства.

Тема 7. Ринок послуг, особливості його комерційного забезпечення

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід звернути увагу на роль сфери послуг в економіці України та її особливості. Визначити передумови, особливості формування ринку послуг, розкрити елементи ринку послуг, дати їх класифікацію, охарактеризувати процес організації та комерційну забезпеченість торгівлі послугами на сучасному етапі, вказати на методи дослідження попиту на ринку послуг та формування політики, надання і розподілу послуг, а також проаналізувати соціально-економічний ефект впровадження послуг на конкретному підприємстві.

Тема 8. Послуги як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід охарактеризувати природу послуг, їх види та характер. Показати організацію і комерційне забезпечення торгівлі послугами. Визначити комплекс сервісного обслуговування як ефективного засобу конкурентної боротьби за покупця. Звернути увагу на соціально-економічну ефективність торгівлі послугами. Проаналізувати планування маркетингу у сфері послуг на підприємстві, визначити методи конкурентного паритету послуг, управління послугами на підприємстві. Вказати на створення сприятлиіих умов та стимулювання продажу послуг, виходячи з програми розвитку сфери послуг на конкретному підприємстві. При виконанні роботи слід використати нормативно-правову базу підприємства з питання формування послуг для забезпечення конкурентоспроможності підприємства.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 382;